Huisvesting Insingerstraat / Den Blieklaan

In Soest heeft de gemeente voor de korte termijn noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels en vakantiehuisjes. De gemeente regelt op dit moment locaties waar vluchtelingen een half jaar tot een jaar kunnen wonen. Ook zijn er inwoners die vluchtelingen tijdelijk in huis hebben genomen. Dat zijn allemaal tijdelijke oplossingen. Voor het kunnen bieden van woningen voor de langere termijn aan Oekraïense vluchtelingen ziet de gemeente mogelijkheden op het grasveld op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan. De gemeente is aan het onderzoeken of daar tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden voor een periode van 3, 5 tot 10 jaar.

Veelgestelde vragen

In Soest heeft de gemeente voor de korte termijn noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen geregeld in hotels en vakantiehuisjes. De gemeente regelt op dit moment locaties waar vluchtelingen een half jaar tot een jaar kunnen wonen. Er wonen bijvoorbeeld al vluchtelingen aan de Hellingweg in Soest. Ook zijn er inwoners die vluchtelingen tijdelijk in huis hebben genomen. Op dit moment zijn er zo’n 130 vluchtelingen in onze gemeente. Allemaal wonen ze op tijdelijke opvangplekken. 

De oorlog in Oekraïne is niet te voorspellen. De verwachting is dat de stroom vluchtelingen de komende tijd aanhoudt. Ook is het beeld dat vluchtelingen niet snel terug kunnen. Veel huizen en voorzieningen in Oekraïne zijn namelijk verwoest. We hebben daarom huizen nodig waar Oekraïense vluchtelingen kunnen wonen als de tijdelijke opvang afloopt. Ook bereiden we ons erop voor dat de aantallen vluchtelingen die naar ons komen, nog zullen toenemen.

Na een eerste locatiebepaling gaan we onderzoeken hoe en of de opvang van vluchtelingen aan de Insingerstraat haalbaar is. Zo’n besluit nemen we niet zomaar. In het haalbaarheidsonderzoek zullen we ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken, zoals hoe en of een goede verkeersafwikkeling mogelijk is. En hoe zit het met het riool? Maar we onderzoeken ook economische en maatschappelijke aspecten. Wat is de impact? Daarom betrekken we ook omwonenden en gaan we met hen in gesprek.

Als het gaat om de opvangplekken in gemeente Soest heeft het college van B en W opdracht gegeven om 50 tot 70 opvangplekken te realiseren voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen op korte en middellange termijn. De middellange termijn is tot 1 januari 2023. Dit is gebaseerd op een verdeling naar inwonertal binnen de veiligheidsregio. Die gemeentelijke opvangplekken zijn op dit moment al ingevuld. Daarnaast worden ook ruim 80 vluchtelingen bij inwoners thuis opgevangen. Het onderzoek van de Insingerstraat gaat over opvang op de lange termijn van Oekraïense vluchtelingen. Dat gaat over de opvang na 1 januari 2023 en zou dus in plaats komen van de bestaande opvang. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen de komende tijd nog verder toeneemt.

De vraag vanuit het Rijk is om 75.000 plaatsen in Nederland te realiseren voor 23 juni. Er komen namelijk nog steeds meer Oekraïners deze kant op. In Nederland zijn 330 gemeenten, en dat zou voor onze gemeente dan ongeveer 200 vluchtelingen betekenen. Ook als we kijken naar inwoneraantal komen we daar ongeveer op uit. We houden echter rekening met grotere aantallen. Dat doen we omdat vanuit ervaring kan worden gesteld dat Oekraïners in het midden of westen van het land willen wonen vanwege de kans op werk. Daarmee weten we dat de druk groter wordt op onze regio. Nu al is het zo dat er in de Veiligheidsregio Utrecht meer vluchtelingen worden opgevangen (een groot deel van hen woont nu bij particulieren). Landelijk is er nog geen beleid om sturing te geven naar verspreiding van het aantal mensen over het land. Veiligheidsregio Utrecht vervult nu al een grotere opgave. Daarom is te verwachten dat ook voor de langere termijn de druk op onze provincie hoog blijft. Natuurlijk is en blijft het moeilijk om voorspellingen te doen, maar ook als we kijken naar de aantallen die Nederland binnen komen en de trek vanuit Polen naar het westen houden, houden we met meer rekening. We moeten dus nu een inschatting gaan maken van aantallen, omdat we niet voor een te klein aantal willen bouwen en gedurende het traject alweer moeten bijstellen. Niet alleen omdat het voor de planontwikkeling lastig is, maar ook voor de inwoner, die wil weten waar hij/zij aan toe is en niet steeds de verwachting moet bijstellen. En natuurlijk willen we voorkomen dat in de winter er vluchtelingen in tenten gehuisvest moeten worden. Dat maakt het aantal van 400 vluchtelingen een logisch aantal voor beleidsafweging.

Op dit moment verblijven er ongeveer 130 Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente. Van hen wonen er circa 50 in de gemeentelijke opvang en 80 bij particulieren thuis.
Daarnaast blijkt dat vluchtelingen steun aan elkaar hebben voor de verschrikkingen die ze hebben meegemaakt maar ook in de eenzaamheid in een vreemd land. Daarom zoeken ze elkaar op en kunnen we ook faciliteiten als ontmoetingsplaatsen daarvoor in hun buurt bieden. We hebben in een eerder stadium aangegeven dat ook spoedzoekers, starters, studenten en statushouders tot de mogelijkheden behoren indien de Oekraïners eerder vertrekken. Wat betreft de huisvesting van asielzoekers is het AZC Kamp Zeist de aangewezen plaats.
 

De locatiebepaling is ontstaan door een analyse van de beschikbare gronden die in het bezit zijn van de gemeente. Dit heeft te maken met de tijdsduur die er nodig  is om te herbestemmen. Bij gronden van derden duurt dit proces doorgaans langer. Daarnaast hebben we gekeken naar aansluiting op het riool en voldoende ruimte voor mobiliteit bijvoorbeeld. We hebben binnen deze kaders naar alle mogelijke opties gekeken. Daaruit kwam het perceel aan de Insingerstraat naar boven. Dit perceel heeft als groot voordeel dat het van dusdanige omvang is om grotere aantallen qua tijdelijke huisvesting te kunnen realiseren.

Dit zijn de kaders en de beoordeling van de Insingerstraat op een rijtje:

 • Een terrein dat eigendom is van de gemeente: Ja.
 • Een terrein waar geen woningbouw of andere economische functies op de rol staan: Er is een lopend pachtcontract.
 • Binnen de rode contouren: Ja.
 • Niet in de kern Soesterberg (daar komt een AZC): Ja, is niet in Soesterberg.
 • Relatief dicht bij voorzieningen zoals winkels en scholen: Ja, supermarkt op circa 800 meter en school op 500 meter.
 • Goede ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld goede verkeersafwikkeling mogelijk en veilige leefomgeving): Goede verkeersafwikkeling lijkt mogelijk.
 • Mogelijkheid tot aansluiting riolering en nutsvoorzieningen: Ja, maar bestaande riool heeft beperkte capaciteit.
 • Minimaal 200 vluchtelingen op basis van de circa 100 mensen die nu in Soest verblijven en de toestroom die blijft toenemen: Ja, het terrein heeft een oppervlakte van 16.357 vierkante meter.

Natuurlijk hebben we ook naar bestaande bebouwing gekeken, zoals Groot Engendaal. Bestaande bebouwing blijkt echter geen optie voor de lange termijn. Gebouwen kunnen niet op deze korte termijn verbouwd worden om jaren in te wonen.

U kunt de stukken inzien die gemaakt zijn in het proces naar de besluitvorming over doen van het haalbaarheidsonderzoek. En dus ook over de keuze van de locatie. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. De resultaten daarvan worden eerst gedeeld met het college. Pas als het college daar kennis van heeft genomen, zijn de stukken openbaar. Daarom kan het soms even duren voordat er stukken op de website komen.

Burgemeester Rob Metz: “Ik begrijp heel goed dat dit vragen oproept. Wat er in heel veel situaties gebeurt – en ook bij de opvang van Oekraïners – is dat voordat Den Haag een officieel verzoek doet er al in allerlei bestuurlijke overleggen gesproken wordt over ontwikkelingen. Denkrichtingen worden verkend met gemeenten en veiligheidsregio’s. Dan ga je als gemeente nog niet gelijk ‘rennen’ om een probleem op te lossen. Maar als in die gesprekken uiteindelijk een koers boven komt drijven en het daadwerkelijke verzoek van Den Haag in zicht komt, dan vind ik het als burgemeester belangrijk dat we ook met onze eigen organisatie gaan verkennen welke mogelijkheden wij hebben om aan zo’n verzoek te voldoen. Want we weten dat op de dag dat het verzoek komt, de eerste vragen bij ons binnenkomen over hoe we met het verzoek omgaan en van ons verwacht wordt dat we daar op zijn minst op hoofdlijnen uitspraken over kunnen doen. Ik kan me voorstellen dat het zonder informatie over de processen die al op de achtergrond lopen, merkwaardig kan lijken. Maar ik kan verzekeren dat er geen sprake is van een voorgekookt plan. Al een week eerder was er in de media sprake van potentieel 5 miljoen vluchtelingen. Dan is het zeer waarschijnlijk dat dit potentieel een enorme impact gaat hebben - ook op Soest.”

Er is een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Insingerstraat ten behoeve van de realisatie van tijdelijke woningen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Intentieovereenkomst downloaden (pdf, 412 KB)

Uit het haalbaarheidsonderzoek kan blijken dat het plaatsen van de units op die locatie niet haalbaar is. Dan gaan we niet verder en zoeken we een alternatief, want de opvang moet wel worden geregeld.

De afgelopen tijd hebben we veel brieven en vragen van u ontvangen. Ook zijn er veel vragen en zorgen geuit tijdens de  bewonersavonden van 20 april en 9 mei. Die hebben we geïnventariseerd. Op basis daarvan wilden we graag verder in gesprek met bewoners en omwonenden. Daarvoor organiseerden wij in de maand juni een viertal avonden over thema’s waar veel vragen en zorgen over zijn. Te weten: voorzieningen, veiligheid, ontwerp en verkeer.

Het doel van de participatiebijeenkomsten is om zo concreet mogelijk in kaart te brengen waar de zorgen liggen en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de drie scenario’s (3 jaar, 5 jaar en 10 jaar) zijn. Vrijdag 1 juli is de  Participatie rapportage tijdelijke huisvesting Insingerstraat / Den Blieklaan gedeeld met alle mensen die op de participatieavonden waren geweest. Zij waren in de gelegenheid om op het rapport te reageren voor dinsdag 5 juli 14.00 uur. De ontvangen reacties worden integraal aan het college voorgelegd en wegen mee in de besluitvorming voor het college.

Op de volgende data hebben de bijeenkomsten plaats gevonden:

 • Woensdag 1 juni 19.00-21.00 uur: voorzieningen
 • Woensdag 8 juni 19.00-21.00 uur: sociale veiligheid, openbare orde en overlast
 • Donderdag 23 juni 19.00-21.00 uur: ontwerp
 • Dinsdag 28 juni 19.00-21.00 uur: verkeersveiligheid (vindt digitaal plaats)

Omwonenden en geïnteresseerden konden zich voor elke bijeenkomst aanmelden. Wij vroegen iedereen dat steeds uiterlijk 4 dagen voor elke bijeenkomst te doen, zodat wij een goed beeld hadden van het aantal mensen gezien de locatie (Stay Okay te Soest).

Alle belangen, wensen en eisen die zijn opgehaald in de participatiesessies en daarbuiten zullen integraal worden meegenomen in een rapport dat onderdeel is van het haalbaarheidsonderzoek. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het haalbaarheidsonderzoek. Zij besluiten of het wel of niet haalbaar is om woonunits te plaatsen aan de Insingerstraat. Het college maakt de weging van alle informatie, uit het onderzoek en uit de participatie. Dat is een politiek besluit. Bekijk het rapport van de participatiebijeenkomsten (pdf, 552 KB).

De gemeente gaat uit van de volgende parkeernorm voor sociale huurwoningen van woningcorporaties:

 • Sociale huurwoning met een gebruiksoppervlakte tot en met 55m2: 0,65 auto + 2,0 fiets per woning.
 • Sociale huurwoning met een gebruiksoppervlakte van 56 tot en met 70 m2: 0,9 auto + 3,0 fiets per woning.
 • Sociale huurwoning met een gebruiksoppervlakte van 71 m2 of groter: 1,2 auto + 4,0 fiets per woning.

Deze parkeernorm is terug te vinden in bijlage 1 van de nota parkeernormen 4e herziening.