Planning in grote lijnen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek en participatie

Op dit moment is fase één gestart. De gemeente laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. U kunt de stukken inzien die daaraan vooraf gingen.

In het haalbaarheidsonderzoek onderzoeken we technische aspecten, wettelijke kaders, financiële kaders en gaan we in gesprek met u. De technische onderzoeken zijn gestart. We doen quickscans van de thema’s: milieu, ecologie, duurzaamheid, archeologie, verkeer, veiligheid, beheer en onderhoud en riool en afval. Daaruit blijkt of er aanvullend onderzoek nodig is. Bekijk de voorlopige resultaten van het haalbaarheidsonderzoek

Tegelijkertijd gaat de gemeente met inwoners in gesprek over de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen aan de Insingerstraat. Dat gebeurt in een participatieproces met omwonenden. In die gesprekken zal het gaan over zorgpunten en wat er geregeld moet worden, voor een goede uitvoering. Daarvoor hebben in de maand juni vier participatieavonden plaatsgevonden. Ook is er een gesprek geweest met omwonenden en de burgemeester.

Juli 2022

In de raadsvergadering van 7 juli hebben omwonenden een petitie aangeboden aan de gemeenteraad. Ook heeft de gemeenteraad die avond vragen gesteld aan het college. U kunt deze raadsvergadering terugkijken.

Burgemeester Rob Metz heeft de vragen van de gemeenteraad namens het college beantwoord. U kunt zijn beantwoording teruglezen

Het college zou op 12 juli 2022 over de haalbaarheid een besluit nemen. Helaas was het haalbaarheidsonderzoek toen nog niet compleet. Daarom werd het besluit uitgesteld tot na de zomer. We begrijpen dat dit voor de buurt erg vervelend is. Lees hier het nieuwsbericht en hier de brief die op 12 juli bij omwonenden is bezorgd (pdf, 79 KB)

Oktober 2022

Het college heeft kennisgenomen van de zorgen van omwonenden en de voorlopige onderzoeksresultaten. Het college heeft in oktober 2022 besloten om extra ecologisch onderzoek te doen om het haalbaarheidsonderzoek vast te kunnen stellen. Uit ecologisch onderzoek dat al gedaan is, blijkt dat er een das in het gebied aanwezig is. De das is een beschermde diersoort en voor beschermde diersoorten gelden specifieke regels. De gemeente Soest doet daarom extra onderzoek en dat kost tijd. Dit onderzoek kan pas in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd vanwege het paarseizoen van de das. Pas daarna kan het college een zorgvuldig afgewogen besluit nemen of het plan haalbaar is. Ook de ruimtelijke procedure neemt meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht. De tijdelijke woningen worden dus niet gerealiseerd voor het eind van het jaar. Lees het nieuwsbericht en de brief die op 7 oktober 2022 bij omwonenden is bezorgd (pdf, 84 KB).

Fase 2: vergunning aanvragen

Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat huisvesting mogelijk is, dan zal hiervoor een vergunning moeten worden aangevraagd. Daarin nemen we ook de resultaten uit de participatie in mee. Dit is een officiële procedure. Dat betekent dat op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend, belanghebbenden het recht hebben om in bezwaar (en aansluitend beroep) te gaan.

Voordat de juridische procedure start waar bezwaar en/of beroep mogelijk is, informeren wij u precies.

Fase 3: uitvoering en realisatie

Als er een vergunning is verleend, kan de uitvoering gaan starten. Dat zal gaan om het plaatsen van woonunits en noodzakelijke maatregelen in de omgeving. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er en goede aansluiting is op het riool.

Fase 4: in gebruik nemen en afstemming met omgeving

Als de ruimte is ingericht, kunnen er vluchtelingen komen wonen. Ook dan zal er afstemming met omwonenden plaatsvinden om te zorgen dat alles zo goed mogelijk loopt.