Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

U moet een melding doen als u de volgende onderneming(en) start:

 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf
 • buitenschoolse opvang
 • kwaliteitseisen

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. Welke dit zijn, kunt u verderop lezen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

Aanmelden of wijzigen kinderopvang

U meldt uw gastouderbureau, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang aan bij de gemeente via het betreffende aanvraagformulier:

•    Aanvraagformulier registratie gastouderopvang
•    Aanvraagformulier registratie gastouderbureau
•    Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO)

Wat u precies nodig heeft voor uw aanvraag, vindt u verderop op deze pagina.

Wijzigt er iets in uw gegevens?

Dan moet u dit doorgeven aan de gemeente via het betreffende wijzigingsformulier:

 • Wijzigingsformulier gastouderopvang
 • Wijzigingsformulier gastouderbureau
 • Wijzigingsformulier kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO)

Wilt u zien welke kinderopvang is geregistreerd in de gemeente?

U kunt via de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gratis in het register kijken.

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

 • een kopie van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van de houder (bij de aanvraag niet ouder dan twee maanden)
 • een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van de houder
 • een kopie van het bewijs van inschrijving van de houder in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een kopie van de risico-inventarisaties Veiligheid en Gezondheid
 • een kopie van het pedagogisch beleidsplan
 • een kopie van de overeenkomst met de Geschillencommissie Kinderopvang (tenzij in het LRKP al geregistreerd staat dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang)

De volgende documenten worden overlegt indien zij beschikbaar zijn

 • een kopie van het bewijs van inschrijving van de opvangvoorziening in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • een kopie van de plattegrond of bouwtekening van de kinderopvangvoorziening

Van alle gastouders stuurt u kopieën van de volgende gegevens:

 • een diploma mbo 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een vergelijkbaar diploma
 • een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen
 • een verklaring omtrent het gedrag (VOG)
 • een geldig identiteitsbewijs
 • indien relevant: Bewijs van inschrijving in het Handelsregister
 • indien relevant: Bij thuisopvang sturen ook de huisgenoten vanaf achttien jaar een VOG op

Werkt u al op de kinderopvang? Dan worden alle strafbare feiten die u pleegt doorgegeven aan Justis. Het kan zijn dat u dan een nieuwe VOG moet aanvragen. Dit geldt ook voor huisgenoten van gastouders.

Invoering personenregister kinderopvang per 1 maart 2018

Op 1 maart 2018 gaat het personenregister kinderopvang van start. Iedereen die woont of werkt op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich inschrijven in het register.

Termijn

Binnen tien weken schrijft de gemeente de kinderopvang in. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. De gemeente kan deze termijn eenmaal verlengen. De gemeente laat dit aan de aanvrager weten.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor opname in het kinderopvangregister kost € 445.

Dit geldt voor kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus.

Registratie van gastouder in het LRKP kost € 89.

(Tarieven 2018)

Meer weten?