Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte, een handicap of gedragsproblemen.

Soorten leerlingenvervoer

De gemeente kan het volgende doen:

 • een vergoeding verstrekken voor het vervoer per fiets of openbaar vervoer
 • een vergoeding verstrekken voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind met uw eigen auto
 • zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Voor wie is leerlingenvervoer?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als:

 • uw kind door een beperking niet zelfstandig naar school kan reizen

Aangepast vervoer (bijvoorbeeld een taxi) wordt alleen vergoed als:

 • de geestelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap van de leerling aangepast vervoer vereist
 • de reistijd met openbaar vervoer langer is dan 1,5 uur en met aangepast vervoer met 50 procent of meer vermindert
 • er geen openbaar vervoer is van uw huis naar de school

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • de minimumleeftijd voor leerlingenvervoer is drie jaar voor dove en slechthorende kinderen en vier jaar voor alle andere kinderen
 • is uw kind op de peildatum (1 augustus, voor het komende schooljaar) jonger dan negen jaar? Dan kunt u in sommige gevallen ook een vergoeding krijgen voor een begeleider
 • u krijgt een vergoeding voor de reis naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor uw kind. Als u kiest voor een andere school op basis van uw levensbeschouwing of godsdienst, geeft u dit aan op het aanvraagformulier. Met de keuze voor een specifieke onderwijsrichting (bijvoorbeeld Jenaplan of Montessori) wordt geen rekening gehouden
 • uw kind wordt gebracht en gehaald op de schooltijden die vermeld zijn in het schoolplan. Wijkt dit af (bijvoorbeeld vanwege ziekte of doktersbezoek)? Dan moet u zelf voor vervoer zorgen
 • u moet de aanvraag elk jaar opnieuw doen. Als u vorig schooljaar gebruik maakte van leerlingenvervoer, dan krijgt u automatisch een nieuw aanvraagformulier thuisgestuurd. 

Leerlingenvervoer geldt niet voor:

 • vervoer tussen schoolgebouwen onderling
 • vervoer tussen school en zwembad/gymzaal/sportveld
 • vervoer voor (para)medische behandelingen
 • vervoer voor schoolreisjes, sportdagen, feestavonden, etc.
 • vervoer van en naar logeerhuizen, kinderdagverblijf, buitenschoolse en na-schoolse opvang
 • vervoer van en naar dagbehandeling

Leerlingenvervoer aanvragen

Een aanvraag voor het nieuwe schooljaar dient u in vóór 1 juni. Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

In sommige gevallen moet u ook andere documenten meesturen. Welke dit zijn, vindt u op het aanvraagformulier.

U verstuurt het aanvraagformulier en de gevraagde documenten per post naar:

Gemeente Soest
Antwoordnummer 120
3760VB Soest

Afhandeling aanvraag

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

De gemeente beoordeelt of aangepast vervoer noodzakelijk is voor uw kind. Bij de beoordeling van de aanvraag voor aangepast vervoer betrekt de gemeente de toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband passend onderwijs, de vervoersverklaring van school en de mening van andere onafhankelijke (medische) deskundigen. Voeg daarom altijd de toelaatbaarheidsverklaring, de vervoersverklaring van school en medische rapporten/verklaringen bij uw aanvraagformulier.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De beslissing kan dan met vier weken worden uitgesteld. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Ontvangen wij uw aanvraag na 1 juni? Dan kunnen wij niet garanderen dat de aanvraag voor aanvang van het nieuwe schooljaar is afgehandeld.

U kunt geen vergoeding met terugwerkende kracht aanvragen. Als u een vergoeding krijgt, gaat de vergoeding in op de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Wijziging doorgeven

Maakt u gebruik van de regeling leerlingenvervoer en verandert de situatie van uw kind? Geef dit schriftelijk of via e-mail door aan de gemeente: leerlingenvervoer@soest.nl

Klachten over de vervoerder

Heeft u klachten over het taxivervoer? Neem eerst contact op met de vervoerder. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de gemeente, afdeling Samenleving via (035) 609 34 11.

Eigen bijdrage

Er wordt een drempelbedrag (eigen bijdrage) gevraagd als uw kind onderwijs volgt op een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (SBO). Voor het schooljaar 2018-2019 is het drempelbedrag vastgesteld op € 522 voor het gehele schooljaar per leerling.

Of u dit moet betalen, hangt af van het verzamelinkomen van u en uw eventuele partner, twee jaar voorafgaand aan de aanvraag. Om dit te kunnen beoordelen, is een inkomstenverklaring van de belastingdienst nodig. Dit document heet een IBRI; u kunt het opvragen bij de Belastingtelefoon (0800) 05 43. Voor de aanvraag voor schooljaar 2018-2019 is dus een IBRI van 2016 nodig. Blijkt hieruit dat uw (gezamenlijk) inkomen meer dan € 26.100 bedroeg, dan wordt de eigen bijdrage opgelegd.

Meer informatie

Bekijk voor uw vragen de Veelgestelde vragen. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Stel uw vraag aan Carla Westeneng of Annemarie Arp via (035) 609 34 11 of per mail aan leerlingenvervoer@soest.nl.