Nieuwe sporthal

Besluitvorming uitgesteld

De verdere besluitvorming over de nieuwe sporthal is voorlopig uitgesteld. Hieronder leest u meer over de reden tot uitstel en het verdere vervolgtraject.

Reden uitstel

Op basis van reacties van de aanwezigen van de bewonersbijeenkomst op 20 november 2017, onze eerdere bevindingen uit het participatietraject en het technisch onderzoek hebben wij ervoor gekozen om de besluitvorming uit te stellen. Het college constateert namelijk dat de locaties Beukendal en Dorpsstreek in principe geschikt zijn als locatie voor een sporthal, maar dat er aan beide locaties nadelen kleven. De locatie Dorpsstreek kan niet op draagvlak rekenen in de wijk, terwijl de locatie Beukendal juist niet voldoet aan de door de raad gestelde kaders.

Uitkomsten bewonersbijeenkomst

Eind 2017 heeft de gemeente tijdens de bewonersbijeenkomst op 20 november 2017 haar voorgenomen besluit om de locaties Dorpsstreek en Beukendal als voorkeurslocaties aan te wijzen toegelicht. De aanwezigen (circa 120 personen), hoofdzakelijk bewoners uit Overhees, konden hierop reageren. Nogmaals gaf een grote meerderheid aan geen sporthal te willen in de wijk Overhees. Aspecten zoals leefbaarheid, bereikbaarheid en het parkeren in de wijk, die reeds onder druk staan, komen hierdoor namelijk nog verder in het gedrang. Daarnaast heeft een aantal aanwezigen nogmaals verzocht om alternatieve locaties die tijdens de workshops zijn aangedragen (Griftland College, IJsbaan, KV De Eemvogels, Den Blieklaan/Insingerstraat, De Ruimte, Bosstraat, Open Hof en Zwembad De Engh) nader te onderzoeken. Van de bewonersbijeenkomst is een verslag (pdf, 253 kB) opgesteld.

Vastgestelde kaders

De kaders die de raad heeft meegegeven bestaan uit het integrale accommodatiebeleid, de visie binnensportaccommodaties en de bezuinigingstaakstelling. Van belang hierbij zijn o.a. de maximale loopafstand van scholen tot de locatie (1000m) en het dubbelgebruik van de accommodatie door onderwijs en sport (dag- en avondvulling). De locatie Beukendal voldoet hier niet aan. De loopafstand vanaf de scholen is te groot. Er zou dus een extra gymzaal moeten komen in de wijk Overhees voor het bewegingsonderwijs, die dan in de avond weer leegstaat. Dat betekent extra investeringen en geen dubbelgebruik.

Participanten hebben tijdens het proces acht alternatieve locaties ingebracht. Ook deze voldoen niet aan de kaders die de raad heeft gesteld. Besluit de raad op een later moment om de opdracht te verbreden en bepaalde kaders los te laten, dan kunnen ook deze locaties, in samenspraak met omwonenden, nader onderzocht worden.

Vervolgstappen in de besluitvorming

Om recht te kunnen doen aan alle belangen en zorgvuldig om te gaan met de resultaten uit het doorlopen traject is het onderwerp voorlopig van de raadsagenda afgehaald. Na de verkiezingen zet de nieuwe coalitie een nieuwe koers uit voor het vervolg.