Maatwerkoplossing nodig voor hervestiging Soester agrariër

Gisteren heeft de gemeenteraad gesproken over de toekomst van een Soester agrariër. Het was een lange en bewogen vergadering waarin er zowel voorstanders als tegenstanders aan het woord kwamen over de wens van de ondernemer: een nieuwe agrarische vestiging aan de zuidkant van de Peter van den Breemerweg. Wethouder Harrie Dijkhuizen geeft aan dat dit vraagstuk echt maatwerk vraagt.

Tegenstrijdige belangen

Het open polderlandschap behouden versus een Soester agrariër een toekomst bieden en je houden aan een standpunt uit 2013. Dat is het ogenschijnlijk onoverbrugbare dilemma dat speelt. “Het is echt een worsteling”, vertelt wethouder Dijkhuizen. “Ik zie de verschillende belangen en het raakt me. Het open polderlandschap is prachtig en willen we graag zo houden. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord. Maar ik vind het ook belangrijk dat we als gemeente deze Soester ondernemer helpen om een plek te vinden om zijn boerenbedrijf uit te oefenen.” Maar in deze lang durende kwestie waarin al alternatieven zijn verkend, leken de partijen en belangen inmiddels lijnrecht tegenover elkaar verzand. 

Samen oplossing zoeken

Wethouder Dijkhuizen is dan ook blij met wat er gisteren aan het eind van de vergadering gebeurde. De VVD-fractie stelde voor om nog een ultieme poging te doen om tot een oplossing te komen die aan alle belangen recht doet. Dat werd positief ontvangen in de raad hoewel de verschillende fracties wel enkele kanttekeningen noemden die nog niet helemaal op één lijn lagen. Sommige fracties vinden de locatie aan de zuidzijde van de Peter van den Breemerweg bespreekbaar, andere absoluut niet. Sommige fracties zien mogelijkheden voor onbebouwde locaties op andere plekken in de polder. Maar een deel van de fracties wil alleen meewerken als de agrariër zich vestigt op een reeds bebouwd perceel. Deze week denken de raadsfracties hier verder over na zodat ze bij de raadsvergadering volgende week wethouder Dijkhuizen en het college van B en W een duidelijke opdracht mee kunnen geven. 

Lange termijn

Dijkhuizen: “Hoewel ik de ondernemer graag duidelijkheid zou bieden – hij vroeg al in 2012 of hij zijn bedrijf dat voorheen aan de Insingerstraat lag, mocht verplaatsen naar de zuidkant van de Peter van den Breemerweg – vind ik dat we met elkaar echt even de tijd moeten nemen om te zoeken naar een oplossing op maat. Eén die aan alle partijen en aan alle belangen recht doet. Ik besef dat het voor de ondernemer al heel lang duurt. Maar als we nu ‘ja’ zouden zeggen tegen een nieuwe boerderij aan de open, onbebouwde zuidkant van de Peter van den Breemerweg, dan verandert voor altijd het karakter van het landschap. Dat de ondernemer al 7 jaar wacht op een besluit is eigenlijk te lang. Maar een besluit nemen waar we voor altijd spijt van hebben, mag ook niet gebeuren. Ik wil me met het college dan ook van harte inzetten om samen met de ondernemer en andere betroken partijen zoals de provincie tot een goede oplossing te komen.”

Achtergrond

De betreffende ondernemer had een agrarisch bedrijf binnen de bebouwde kom. Sinds 2012 vraagt de  ondernemer of het mogelijk is om zijn bedrijf te verplaatsen naar de zuidkant van de Peter van den Breemerweg zodat hij binnen de bebouwde kom woningen kon bouwen op zijn perceel. De gemeenteraad van Soest wilde daar op dat moment onder voorwaarden wel aan meewerken maar provinciale regels staken een stokje voor nieuwe bebouwing aan de zuidkant van de Peter van den Breemerweg. Afgelopen jaar werd duidelijk dat de provincie toch wel mogelijkheden zag om toch aan dit plan mee te werken. Alleen was in Soest inmiddels de samenstelling van de raad en het college gewijzigd. De groene coalitie had veel moeite met bebouwing in het open polderlandschap. Daarom werd in de zomer van 2018 een alternatief onderzocht aan de bebouwde noordkant van de Peter van den Breemerweg tussen nummers 7 en 9. Dat leidde op dat moment helaas niet tot een oplossing. Maar het lijkt erop dat de gemeenteraad volgende week het college vraagt om alsnog op zoek te gaan naar een goed alternatief.