Omgevingsvergunning voor het aanleggen

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebied met landschappelijke, cultuurhistorische of archeologische waarde? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig (voorheen aanlegvergunning).

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor:

 • een weg aanleggen
 • een sloot graven of dempen
 • een boom planten
 • grond ophogen of afgraven, u moet mogelijk ook een melding doen

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere:

 • de werkzaamheden moeten passen in het bestemmingsplan
 • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een melding doen.

Wat heeft u nodig?

Om een vergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • eventueel: een natuurbeschermingsvergunning of –ontheffing*
 • een plattegrond met maatvoeringen
 • een omgevingsschets
 • een beschrijving van het werk
 • een beschrijving van de bijzonderheden (zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden)

De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in uw aanvraag. U heeft twee keuzes:

 1. U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur.
 2. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

Kosten

 • U betaalt een vast bedrag van € 152,45
 • Daarnaast betaalt u € 26,25 voor elke € 1.000 aan aanlegkosten

(Tarieven 2018)

Beslistermijn

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. U hoort binnen maximaal acht weken of u de vergunning krijgt. Dit heet de beslistermijn.
De beslistermijn van een complexe aanvraag is maximaal zes maanden.
Beide beslistermijnen kunnen eenmaal worden verlengd met zes weken.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan hoort u van ons welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.

Bezwaar en beroep

Bij de omgevingsvergunning zijn twee procedures. U kunt binnen zes weken een bezwaarschrift indienen of een uitgebreide procedure starten.

Bij de uitgebreide procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit (zienswijze). Doe dit binnen zes weken. Daarna kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Ook dan kunt u eventueel nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.