Overlast door jongeren

Jongeren hebben een slechte naam als ze in groepjes rondhangen. Toch is dat voor pubers heel normaal gedrag en dit hoeft ook niet altijd overlast te veroorzaken. Als dat wel het geval is, zijn ouders/opvoeders allereerst verantwoordelijk. Kent u de ouders? Spreek ze dan eens aan.

Melden en protocol

Vaak zijn jongeren prima aanspreekbaar. Wij vragen daarom ook eerst of u zelf al heeft geprobeerd het probleem op te lossen. Kunt het zelf niet oplossen, gebeurt het regelmatig en ervaart u structureel overlast? Laat het ons dan weten! De gemeente Soest heeft een vast protocol voor het aanpakken van overlast. Wij vragen u eerst gedurende drie weken een logboek bij te houden met de volgende gegevens:

  • tijdstippen overlast
  • vorm van overlast
  • aantal jongeren
  • kenmerken van de jongeren (typering)

Waarom een logboek?

Wij hebben uw hulp nodig om een goed beeld te krijgen van de overlast die u ervaart. Het logboek geeft ons de informatie over de tijdstippen dat jongeren ergens hangen en welk gedrag zij dan laten zien. Dan weten wij wie er naar bepaalde plekken moet gaan en wanneer. Gaat het om strafbare zaken (voor de politie) of overlast (voor jongerenwerk) en of er iets aan de inrichting van de openbare ruimte gedaan moet worden (gemeente)? Niet iedere klacht of melding leidt automatisch tot actie. Het kan ook zijn dat we jongeren, ouders en buurt, vragen het zelf op te lossen.

Heeft u het logboek 3 weken bijgehouden? Stuur het dan naar ons toe. U kunt via het meldingsformulier het logboek als bijlage meesturen.

De aanpak van gemeente, politie en jongerenwerkers met u samen

De gemeente, Politie, BOA’s en het jongerenwerk Balans werken samen. De aanpak is gericht op de totale groep en in sommige gevallen is er een individuele benadering noodzakelijk. Het jeugdteam van de gemeente Soest is betrokken bij de individuele aanpak.

De aanpak van jongerenoverlast is een combinatie van maatregelen van een groepsgerichte (zoals inzet van jongerenwerk), domeingerichte (zoals het plaatsen van verlichting,  of het bieden van buurtbemiddeling) en individueel gerichte aanpak (een traject op maat). De ouders van de overlast gevende jongeren worden hierbij nadrukkelijk betrokken.

Een rol voor u!

Wij zijn op allerlei manieren bezig om de overlastproblematiek aan te pakken, maar dat kunnen wij niet alleen.  Niet alles ligt binnen onze invloedsfeer. Wij hebben daar de jongeren zelf, maar vooral ook de ouders bij nodig. Uiteindelijk ligt bij hen de verantwoordelijkheid. Ook vragen we aan u – als u overlast ervaart van jongeren en u kunt het zelf niet oplossen – het actief te melden. Wilt u weten hoe u het beste met jongeren om kunt gaan? Lees dan ook eens onderstaande tips:

Als er jongeren samenkomen bij u in de buurt: blijf uzelf. Ga bijvoorbeeld niet ineens de hond uitlaten op een andere plaats omdat u anders een groep jongeren passeert. Volwassenen vullen vaak in wat jongeren wel allemaal kunnen zeggen en doen en gaan zich daarnaar gedragen. Daar zijn jongeren echter nauwelijks mee bezig. Ze willen elkaar gewoon ontmoeten. Als u  gewend bent mensen gedag te zeggen, doe dat dan ook bij hen.

Misschien niet eenvoudig als u al wat langer overlast ervaart, maar toch heel simpel om te doen. Spreek ze daarbij niet meteen aan op het gedrag waar u last van heeft. U vindt het ook niet leuk als u bij een eerste kennismaking alleen maar negatief aangesproken wordt.

Misschien valt in uw ogen de overlast wel mee, zolang ze maar geen rommel achterlaten of tot een bepaald afgesproken tijdstip op straat samenkomen. Als uw contact met hen goed is, houden ze daar meestal wel rekening mee.

Het komt voor dat volwassenen zich zo opwinden dat ze besluiten om eigen rechter te spelen. Hoe terecht iemand zich ook kan ergeren, zo'n aanpak kent alleen maar verliezers omdat de zaak dan meestal uit de hand loopt. Bovendien maakt u het zo voor sommige jongeren extra spannend, waardoor u ongewild slachtoffer wordt van uw eigen gedrag. Als de situatie naar uw oordeel zo ernstig is dat het niet langer kan, meld het dan bij de gemeente en/of politie.

Vaak zijn jongeren en buurtbewoners het met elkaar eens dat jongeren ook recht hebben op een plek om elkaar te ontmoeten. Maar als je als jongere niks hebt, dan denk je er niet bij na, en dan ga je op die ene hoek staan of in dat speeltuintje voor de kleine kinderen zitten. Soms is een bankje, een afdak of een prullenbak al een simpele oplossing die veel overlast wegneemt. In zo'n situatie hebben zowel de jongeren als u een gemeenschappelijk belang. U kunt samen een plan maken en in overleg gaan met de gemeente.

Sommige wijken en straten organiseren af en toe een feest of sporttoernooi. Het zijn dan meestal de volwassenen die de touwtjes in handen hebben en de taken verdelen. Maar jongeren vinden het ook leuk en gezellig om mee te helpen en hebben zelf ook ideeën. Op die manier voelen ze zich gewaardeerd en kan de omgeving een positiever beeld van ze krijgen.

Kijk eerst wat u zelf kunt doen aan de situatie. Vaak zijn de oplossingen minder moeilijk dan we denken. Jongeren zijn zich niet altijd bewust van de overlast die ze veroorzaken. Als de politie direct ingeschakeld wordt, geven we uit handen wat we misschien zelf prima kunnen oplossen. Hiermee voorkomt u dat de sfeer meteen negatief wordt beïnvloed.

Als u jongeren aanspreekt op hun gedrag, doe het dan op basis van feiten en niet van vermoedens. Soms is er in de buurt iets vernield en worden hier jongeren op aangesproken die er helemaal niets mee te maken hebben. Dergelijke onterechte beschuldigingen kunnen over en weer onnodige irritatie en discussie opleveren.