Privacystatement

Verantwoordelijke

De gemeente Soest is verantwoordelijk voor een juiste en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en die van uw kind(eren) op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Persoonsgegevens

De gemeente Soest verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De gemeente Soest gebruikt uw persoonsgegevens om haar taken te kunnen uitoefenen. Daarbij kunt u denken aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen, maar ook aan persoonsgegevens voor de uitvoering van de taken van de gemeente. U kunt hierbij denken aan de afgifte van een paspoort, het verstrekken van een uitkering, de gemeentelijke belastingen of het toekennen van een voorziening op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Grondslag van de verwerking

De gemeente Soest maakt gebruik van uw persoonsgegevens als zij deze kan baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken voor een taak van algemeen belang of een in het kader van het uitoefenen van openbaar gezag. De gemeente Soest heeft verschillende taken. Bijvoorbeeld als het gaat om het verlenen van vergunningen of voorzieningen of de afgifte van documenten. Deze taken zijn beschreven in verschillende wetten, bijvoorbeeld de Participatiewet, de Omgevingswet of de Wet basisregistratie Personen.

Verstrekking van gegevens

Voor de uitvoering van haar taken kan het noodzakelijk zijn dat de gemeente Soest informatie deelt met andere partijen. U kunt hierbij denken aan het reinigingsbedrijf Midden Nederland maar ook indien nodig met andere professionele hulpverleners. Deze verstrekking vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor het de uitvoering van de taak van de gemeente Soest. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Soest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging persoonsgegevens

Gemeente Soest neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De gemeente Soest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uitgangspunten hierbij zijn de Archiefwet en de VNG selectielijst.

Uw privacyrechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, maar u heeft ook het recht om te verzoeken om correctie of verwijdering van uw gegevens.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door de gemeente Soest worden verwerkt, dan kunt u een schriftelijk of digitaal inzageverzoek doen. De gemeente Soest behandelt uw verzoek binnen vier weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

De gemeente Soest
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw C. Visser
Postbus 2000
3760 CA Soest

of via het aanvraagformulier inzage persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon, vragen wij u zich te identificeren met uw DigiD. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn.

Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente Soest kunt u vinden in het register van verwerkingen (pdf, 1 MB).