Raadsgriffie

De griffier in Soest is de heer Rien van Vliet, zijn plaatsvervanger is mevrouw Heleen Kuijer-Franken. De raadsgriffie is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de raad als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. De raadsgriffier is de ambtelijk adviseur van de gemeenteraad. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. De raadsgriffier werkt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. Hij is aanwezig bij de raadsvergaderingen en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van de raad uitgaan.

Enkele taken van de raadsgriffier zijn:

  • voorbereiden van vergaderingen voor de raad (stelt de raadsagenda op en is verantwoordelijk voor de stukkenstroom tussen college van B&W en gemeenteraad);
  • technische bijstand aan de leden van de gemeenteraad;
  • toezicht houden op de inhoudelijke ondersteuning van de raad door college en ambtelijke organisatie;
  • adviseren van de raad over gemeenterechtelijke en procedurele zaken monitoren van de uitvoering van raadsbesluiten door het college;
  • ondersteunen van raadsleden bij het opstellen van moties, amendementen of initiatiefvoorstellen;
  • adviseren over contacten met inwoners e.d.


De griffie is bereikbaar via telefoonnummer: (035) 609 34 11 of per e-mail via: griffie@soest.nl