Raadsvergadering

Het Soester vergadermodel bestaat uit de volgende vergaderingen die op een woensdag- of donderdagavond plaatsvinden:

  • Informatieavond
  • Avond Samenleving
  • Opiniërende Raadsbijeenkomst
  • Besluitvormende Raadsvergadering

Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent er dus van harte welkom om aanwezig te zijn. Bij de Informatieavond wordt de raad door het college van B en W geïnformeerd over actuele onderwerpen. U mag hierbij als toehoorder aanwezig zijn. De Avond Samenleving kent diverse werkvormen en kan per onderwerp anders van opzet zijn. Afhankelijk van het onderwerp kan een Avond Samenleving ook op locatie gehouden worden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen raadsleden en fractieassistenten in gesprek gaan met en vragen stellen aan inwoners en collegeleden.

Tijdens de Opiniërende Raadsbijeenkomst, een week na de Avond Samenleving, hebben de raadsleden de gelegenheid om politiek-bestuurlijke vragen te stellen aan het college van B en W, met elkaar van gedachten wisselen en met elkaar in debat gaan.

Een week later vindt de Besluitvormende Raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt er niet meer gedebatteerd en kunnen er geen vragen meer gesteld worden aan het college van B en W. De raad kan de (college)voorstellen nog wel amenderen en/of er moties op indienen. Daarnaast kunnen fracties initiatiefvoorstellen indienen, interpellatiedebatten voeren en is er gelegenheid voor een vragenkwartier.

Spreekrecht

Daarnaast bestaat het Spreekrecht:

  • tijdens de Avond Samenleving kunt u over het onderwerp meepraten;
  • tijdens de Opiniërende Raadsbijeenkomst kunt u inspreken over het geagendeerde onderwerp, tenzij het onderwerp de week ervoor al geagendeerd was tijdens de Avond Samenleving. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per spreker met een maximum van 15 minuten per agendapunt. In deze 5 minuten kunt u uw mening of visie geven over het te bespreken onderwerp;
  • tijdens de Opiniërende Raadsbijeenkomst kunt u ook inspreken over een niet geagendeerd onderwerp. Hieronder wordt verstaan een onderwerp dat niet in een periode van drie maanden voorafgaand aan de Opiniërende Raadsbijeenkomst besproken is door de raad. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per persoon, met een maximum van 15 minuten per Opiniërende Raadsbijeenkomst.

Voor het inspreken en het spreekrecht kunt u zich tot aanvang van de bijeenkomst melden bij de griffier, de heer M. van Vliet. U kunt ook contact met hem opnemen over het spreekrecht.