Gebiedsvisie Dalweggebied

De gemeente Soest wil het Dalweggebied met en voor haar inwoners transformeren tot een levendige plek waar jonge en oude Soesters elkaar ontmoeten en waar het goed wonen is. Hoe alles er precies uit gaat zien, moet nog bedacht worden. De gemeente heeft daarbij ook gevraagd aan inwoners en organisaties hoe zij het gebied in de toekomst voor zich zien. Mede op basis daarvan wordt een gebiedsvisie voor het Dalweggebied gemaakt.

Gebiedsvisie biedt kans voor meerdere uitdagingen

Wij staan voor een aantal uitdagingen. Een daarvan is het vervangen van Sporthal Beukenhal. Deze is aan het einde van haar levensduur. Inmiddels heeft de gemeenteraad op 21 november 2019 besloten dat de nieuwe sporthal gebouwd gaat worden achter Sportboulevard de Engh. Hierdoor komt de Beukendal-locatie vrij. Andere uitdagingen uit het coalitieakkoord zijn het realiseren van woningbouw binnen de rode contouren, het clusteren van sport en wonen, het versterken van groen, het realiseren van wonen met zorg en welzijn en het thema duurzaamheid.

Gemeentelijke grond zo goed mogelijk voor Soest inzetten

Het gemeentelijk grondbezit in het Dalweggebied is groot. Het opstellen van de gebiedsvisie biedt de kans om te onderzoeken hoe we deze grond zo goed mogelijk inzetten en zo invulling te geven aan de uitdagingen waar de gemeente voor staat.

Veranderende rol gemeente

Een andere uitdaging is de veranderende rol van de gemeentelijke organisatie. In de toekomst wordt steeds meer digitaal geregeld. Een toekomstbestendig gemeentehuis, waarin meer maatschappelijke en culturele functies geïntegreerd zijn, nodigt inwoners uit voor ontmoeting. Het gebouw en het plein vormen een plek waar je heen wilt gaan en niet waar je heen moet gaan.

Inbreng van inwoners telt mee

In de zomer van 2019 hebben we ideeën, suggesties en wensen van inwoners en belanghebbende partijen opgehaald via het inwonerpanel en twee bijeenkomsten. In het najaar zijn bijeenkomsten met de raad geweest. Al deze input wordt in een gebiedsvisie verwerkt.

Proces

De gemeenteraad is in juni 2020 bijgepraat en geïnformeerd over de eerste concept Gebiedsvisie Dalweg. Na de zomer verwachten we de gebiedsvisie aan de gemeenteraad voor te leggen voor de vaststelling. Pas daarna kunnen we verder gaan met de verdere uitwerking van de visie.

Naar het overzicht