Project Oude Tempel

Oude Tempel is onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug uit 2004. Toen zijn er al afspraken gemaakt dat er woningen komen op deze plek. Vanwege de financiƫle crisis heeft het lang geduurd voordat de plannen verder zijn uitgewerkt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het proces tot nu toe en in de toekomst.

In 2014 is een stedenbouwkundig plan opgesteld: Wonen in Weelde. Daarin staat dat het belangrijk is dat het toekomstige woongebied een groen karakter krijgt. Ook moet de historische lanenstructuur blijven bestaan.  

Tot 2017 was het bosgebied onderdeel van het landgoed Oude Tempel. Het gebied was toen afgesloten voor publiek. De gemeente Soest kocht het bosgebied in 2017 van de toenmalige eigenaar. De gemeente stelde het gebied open zodat publiek er kon wandelen tot de start van de woningbouw.

Bestemmingsplan

In 2017 begon het opstellen van een bestemmingsplan dat de woningbouw juridisch regelt. Eerst maakte de gemeente een voorontwerp. Omwonenden en andere belanghebbenden konden hierop reageren. Dat leidde tot verbetering van het plan.

Daarna kwam er een ontwerpbestemmingsplan. Ook toen hebben reacties van bewoners weer gezorgd voor verbeteringen in het plan. Eind 2017 stelde de gemeenteraad het plan vast. En ook op dat moment nam de raad nog enkele wensen van bewoners over.

Niet iedereen was het eens met het vastgestelde plan. Begin 2018 heeft een aantal mensen beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State oordeelde in 2019 dat het plan op 3 punten niet in orde was (verkeer, geluid en bescherming van landschappelijke en cultuurhistorische waarden). De gemeente moest het plan verbeteren en opnieuw laten vaststellen.

Jaartal Omschrijving Datum besluit Door wie
2011 Gezamenlijk verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor ontwikkeling, 3 scenario's Ter info in juli 2011 Stuurgroep Hart van de Heuvelrug
2012 Samenwerkingsovereenkomst Oude Tempel locatie Soesterberg 19 juli 2012
21 augustus 2012
Stuurgroep Hart van de Heuvelrug + Gemeente Soest
2013 Opdracht Hosper BV voor het opstellen van de stedenbouwkundige visie en het stedenbouwkundige kader Wonen in weelde Januari 2013 Gemeente Soest
2014 Vaststelling Stedenbouwkundig Kader in College B&W 12 maart 2014 Gemeente Soest
2014 Vaststelling Stedenbouwkundig Kader 14 mei 2014 Stuurgroep Hart van de Heuvelrug
2016 Besluit over de aankoop van de 15 hectare grond Februari 2016 Stuurgroep Hart van de Heuvelrug
2017 Voorontwerp bestemmingsplan Ter inzage tot 8 maart 2017 Gemeente Soest
2017 Inspraaknota Bijlage bij ontwerpbestemmingsplan College
2017 Ontwerp bestemmingsplan Ter inzage tot 9 augustus 2017 Gemeente Soest
2017 Bestemmingsplan vastgesteld door de raad December 2017 Gemeente Soest
2018 Aanvraag beroepsprocedure Raad van State Januari 2018 tot december 2018 Raad van State
2019 Bestemmingsplan vernietigd door Raad van State 17 april 2019 Raad van State

Op dit moment werken we aan de verbeteringen die de Raad van State heeft opgelegd. We verwachten dat de gemeenteraad het verbeterde plan in april 2020 kan vaststellen. Dan informeren we de mensen die in 2018 beroep hebben ingesteld over de aanpassingen. Dan kunnen zij kijken of ze het daar mee eens zijn. Zo niet, dan kunnen ze dat aangeven aan de Raad van State.

Er zijn mensen die liever helemaal geen woningbouw zien. Zo ver gaan we niet met de aanpassing van het plan. De Raad van State vond woningbouw op deze plek namelijk wel in orde. De verbeteringen in het bestemmingsplan richten zich dus alleen op de 3 verbeterpunten van de Raad van State.

We kunnen de mensen die helemaal geen woningbouw willen op deze plek, niet geven wat ze het liefst willen. Woningbouw is belangrijk voor de voorzieningen in Soesterberg en we moeten de afspraken uit 2004 nakomen. Wel gaan we nog in gesprek met deze mensen. Want als je het gevoel hebt dat je leefomgeving wordt aangetast, dan kunnen we op zijn minst kijken of we op andere manieren iets voor hen kunnen betekenen.

Los van het bestemmingsplan onderzoeken we met de partners in het programma Hart van de Heuvelrug of het mogelijk is om minder woningen te bouwen. Dan kan er meer groen blijven. Zodra duidelijk is of het aantal woningen inderdaad omlaag kan, kunnen we ook beginnen met een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Als het zover is, vragen we onder andere omwonenden om hierover mee te denken. Ook zij willen wellicht invloed hebben op hoe het groene woongebied eruit gaat zien.

De gemeente Soest hecht waarde aan transparantie. Wilt u de ondertekende adviesnota's van en aan de Gedeputeerde Staten over de bosgroeiplaats Oude Tempel en de beslissing op het handhavingsverzoek onderhoud bomen inzien? Stuur dan een e-mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Reinier Kalt. Noteer in de onderwerpregel: Adviesnota's Oude Tempel. U ontvangt de ingescande adviesnota's (pdf) per mail.

Wilt u of kunt u geen ingescande pdf's lezen, laat dit dan weten. Dan zoeken we samen naar een andere oplossing.