Kampweg woningbouw - Noorduyn

Artist impression Noorduyn

Langs de Kampweg komt het project Noorduyn: een kleinschalige, dorpse woonwijk. Dit is één van de plekken in Soesterberg waar nieuwe woningen komen. Dat is belangrijk omdat Soesterberg meer inwoners nodig heeft om het voorzieningenniveau (winkels, zorg, horeca, welzijn, enzovoort) op peil te houden en liefst te vergroten.

Ontwikkelaar maakte plan met omwonenden en kopers

Ontwikkelaar Latei vindt het heel belangrijk dat het wijkje tot stand komt in goed overleg met omwonenden en toekomstige bewoners. In samenspraak is een plan gemaakt voor 48 rijwoningen, bungalows en twee-onder-één-kapwoningen in verschillende prijsklassen. In april 2017 gingen de woningen in de verkoop en daarop kwamen 250 inschrijvingen. Meer informatie over het plan vindt u op de website van Latei: www.thuisbasisnoorduyn.nl.

Bouwrijp maken van start

20 juni 2017 begon een aannemer in opdracht van de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein zodat de bouw van de woningen in november kan beginnen. Dit brengt de volgende werkzaamheden met zich mee:

  • Bomen en struiken op het toekomstig bouwterrein verwijderen (juni tot augustus). Hierbij houden we rekening met broedende vogels. Als laatste verwijderen we de bomen en struiken direct langs de Kampweg.
  • Kabels en leidingen voor gas, water en elektra aanleggen (juli-november).
  • Riolering aanbrengen en aansluiten op de bestaande riolering (juli-november).
  • Bouwwegen aanleggen waarover het werkverkeer kan rijden (juli-november). 

Bestemmingsplan en inspraak

Om de nieuwe woningen langs de Kampweg planologisch mogelijk te maken, hebben we een bestemmingsplan voor dit gebied gemaakt. Daarin regelen we waar en hoeveel woningen er mogen komen en wat openbare ruimte is. Dit bestemmingsplan is na een uitgebreide inspraakprocedure inmiddels onherroepelijk. Dit betekent dat er geen mogelijkheden meer zijn om het plan te veranderen.

Voorontwerp

In 2014 zijn we begonnen met het opstellen van een voorontwerpbestemmingsplan, dat is het (eerste) concept van een bestemmingsplan. Dat plan ging naast de woningen ook over de aanleg van een manifestatieterrein op het paardenweitje en de inrichting van de noordkant van het huidige evenemententerrein. Tijdens de terinzagelegging kon iedereen een inspraakreactie geven op het plan.  Er zijn 12 inspraakreacties binnengekomen, ondertekend door in totaal circa 100 personen. We hebben die reacties beoordeeld. De inspraakreacties en ontwikkelingen in het dorp hebben ertoe geleid dat er geen manifestatieterrein komt op het paardenweitje en er geen nieuwbouw voor een sociaal culturele voorziening wordt gerealiseerd (dit blijft in De Linde) (raadsbesluit juni 2015). Vervolgens is een nieuwe versie van het plan opgesteld. Of eigenlijk twee nieuwe versies. Eén voor de woningbouw langs de Kampweg. En een apart plan voor de noordkant van het terrein - waar we een aantrekkelijk dorpshart  creëren geschikt voor de vele Soesterbergse dorpsactiviteiten.

Ontwerp

Het college heeft op 9 februari 2016 ingestemd met de nieuwe versie van het plan voor de Kampweg: het ontwerpbestemmingsplan Kampweg. Dit plan lag ter visie van 18 februari tot en met 30 maart. Tijdens de goed bezochte informatieve inloopavond op 9 maart, waar ook Latei bij was, hebben we veel mensen gesproken die belangstelling hebben voor een woning in dit gebied. Ondanks de overwegend positieve sfeer tijdens de informatieavond heeft de ter visielegging uiteindelijk toch tot een groot aantal  zienswijzen geleid. We hebben de zienswijzen beantwoord in de Nota van zienswijzen ‘Kampweg’. Enkele van de zienswijzen geven aanleiding om de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aan te passen. Op 7 september hebben we een extra informatieavond georganiseerd waar indieners van zienswijzen nog vragen konden stellen over de beantwoording. Een kleine groep indieners heeft hiervan gebruik gemaakt. Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan met de Nota van zienswijzen 'Kampweg' ter vaststelling aan de raad gezonden.

Bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan Kampweg is onherroepelijk geworden op 24 november 2016. Dit betekent dat er geen mogelijkheden meer zijn om het plan te veranderen. Bij de Raad van State zijn geen beroepschriften ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad op 29 september 2016.

Contactpersoon

Iris Ietswaart, gemeente Soest (035) 609 34 11.