Masterplan

Veel van de ontwikkelingen die de komende jaren plaatsvinden (en de afgelopen jaren zijn uitgevoerd) vloeien voort uit het Masterplan Soesterberg. Het Masterplan Soesterberg (pdf, 974 kB) is de toekomstvisie op een vitaal Soesterberg, met thema’s als wonen, werken, recreatie, welzijn en verkeer. Na een uitgebreid participatietraject met inwoners, ondernemers en organisaties in Soesterberg en de provincie heeft de gemeenteraad deze in april 2009 unaniem vastgesteld.

Het Masterplan is met hulp van klankbordgroepen van betrokken Soesterbergers geconcretiseerd in uitwerkingsplan Masterplan (pdf, 2,5 MB). De reacties van individuele inwoners werden opgenomen in reactienota d.d. 22 oktober 2010 (pdf, 0,16 MB). Het uitwerkingsplan met alle deelprojecten is in november 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

Het Masterplan Soesterberg is in uitvoering in samenhang met het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug en de woningbouwplannen op de voormalige vliegbasis.

De woningbouwontwikkelingen in Soesterberg leiden op termijn tot een groei van 6.000 naar 9.000 inwoners met een passend voorzieningenniveau.