Nieuw dorpshart

Soesterberg is een sociaal en levendig dorp. Daarbij hoort een aantrekkelijk en gezellig dorpshart. We gaan het nu nog grote open terrein op de hoek van de Kampweg en Banningstraat aantrekkelijk inrichten. Met een plein voor activiteiten en ontmoetingen. Maar ook met appartementen er omheen, kleinschalige horeca en maatschappelijke voorzieningen.

Bouwrijp maken gestart

Tot en met februari maken we het terrein bouwrijp. We beginnen met de kant waar de eengezinswoningen van het plan Noorduyn komen want die worden ook het eerst gebouwd. Daarna volgt de kant van het plein en de appartementengebouwen. Onder bouwrijp maken vallen onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Asfalt verwijderen.
 • Bomen en struiken op het toekomstig bouwterrein verwijderen. Hierbij houden we rekening met broedende vogels en publiceren we benodigde kapvergunningen.
 • Kabels en leidingen voor gas, water en elektra aanleggen.
 • Riolering aanbrengen en aansluiten op de bestaande riolering.
 • Bouwwegen aanleggen waarover het werkverkeer kan rijden.

Deze voorbereidende werkzaamheden voert een aannemer uit in opdracht van de gemeente.

Duurzame appartementen in dorpshart Soesterberg

Vorig jaar kozen Soesterbergers voor de inrichting van hun nieuwe dorpshart voor de stijl van de ‘Groene Campus’ met twee prominente gebouwen rond een groen, parkachtig plein. Daarna werd het bestemmingsplan vastgesteld en hebben we ontwikkelaars gevraagd om een plan uit te werken voor de vrije sector appartementen met een plint aan het plein voor lichte horeca en maatschappelijke/dienstverlenende voorzieningen.

Na toetsing van vier verschillende plannen kwamen we uiteindelijk uit op het plan ‘Den Bergh’ van IJsselland Ontwikkeling. Heel duurzaam en goed passend bij de stijl van de Groene Campus en het dorpse karakter van Soesterberg.

 

Marechausseekazerne als inspiratie

De Marechausseekazerne tegenover het dorpshart heeft de ontwerpers geïnspireerd. De duidelijke ritmiek in de gevel en de hoge ramen beneden en de kleinere boven, komen terug in het ontwerp. Ook de doorgaande kap en het karakter van het dak zijn in het ontwerp van ‘Den Bergh’ terug te zien. Het gebouw wordt met duurzame en kwalitatief hoogwaardige materialen gebouwd die voor een natuurlijke uitstraling zorgen.

Duurzaam gebouw

Naast de esthetische en ruimtelijke criteria was duurzaamheid één van de beoordelingscriteria. IJsselland Ontwikkeling heeft dit aspect goed ingepast in haar plan. Er is aandacht besteed aan energie maar ook comfort en klimaat voor de bewoners. Dit doen ze met onder andere zonnepanelen, energiezuinig huishoudpakket, driedubbele beglazing, Led verlichting, waterbesparing, etc.

Verschillende woningen met eigen parkeerplaats ondergronds

In het plan is ondergronds parkeren per woning opgenomen. De omvang van de woningen varieert van circa 80 tot 115 m2, allemaal royaal voorzien van een buitenruimte. Het binnenterrein van het gebouw wordt een soort binnentuin. Op basis van een uitgebreide doelgroepenanalyse kiest de ontwikkelaar voor woningen met een hoge kwaliteit tegen een verkoop-/huurprijs in het middensegment. Dit biedt een goede aanvulling op de sociale huurappartementen van Portaal in het Dorpshart en de grondgebonden woningen van Latei langs de Kampweg die ook in het lage/midden segment zit.

Proces en planning

Het plan van IJsselland Ontwikkeling wordt nader uitgewerkt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De ontwikkelaar betrekt daar ook de direct omwonenden bij. En het plan gaat nog langs de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarnaast bereiden we het bouwrijp maken van de grond voor. Dit begint in het laatste kwartaal van dit jaar zodat in de tweede kwartaal volgend jaar de bouw kan starten. De verwachting is dat de woningen in de derde kwartaal van 2019 worden opgeleverd.  

Portaal sluit aan qua uitstraling

Portaal wil graag zowel in de planning als in de uitstraling en inpassing van hun gebouw zo snel mogelijk aansluiting bij de ontwikkeling van IJsselland. Ondanks dat het afzonderlijke plannen zijn, hebben wij als randvoorwaarde mee gegeven dat de gebouwen en de openbare ruimte één integraal geheel moet zijn. De openbare ruimte richten we in als de meeste bouwwerkzaamheden klaar zijn zodat de nieuwe inrichting niet wordt beschadigd door bouwverkeer of werkzaamheden.

Bewoners kiezen voor stijl Groene Campus

In het voorjaar van 2016 konden inwoners van Soesterberg reageren op het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpshart'. Inspraak over het bestemmingsplan is verplicht en doen we altijd. Bij dit plan gingen we een stap verder. Omdat de gemeente graag wil dat het dorpshart een plek wordt waar zo veel mogelijk Soesterbergers zich thuis voelen, wilden we bewoners ook een stem geven in de sfeer van het gebied.

We willen een dorpshart maken dat er het hele jaar door gezellig en aantrekkelijk uitziet. Op basis van allerlei wensen uit het dorp en kaders van de gemeenteraad kwamen er drie stijlen die elk op hun eigen manier aansluiten bij het karakter van het dorp. Bewoners konden stemmen wat het beste bij Soesterberg past.

De overgrote meerderheid was voor het ontwerp Groene Campus:

 • 473 stemmen (52,97%) waren voor de variant Groene Campus - gebaseerd op de campuszone langs de Kampweg
 • 301 stemmen (33,70%) waren voor de variant Dorpslandgoed - gebaseerd op de landgoederen langs de Wegh der Weegen
 • 119 stemmen (13,33%) waren voor de variant Dorpskamer - gebaseerd op de dorpse bebouwing in de Rademakerstraat

Hoe ziet het nieuwe plein eruit en wat kan er allemaal?

Het plein krijgt een groene inrichting. Met zitplekken rondom het groen en een waterelement. Bijna alle activiteiten die nu op het evenemententerrein plaatsvinden, kunnen straks ook in het nieuwe dorpshart. Zoals Koningsdag, de Sinterklaasintocht en paaseieren zoeken.

Ook de kermis blijft in het dorpshart maar gaat naast het plein ook een stukje van de Banningstraat en het voorterrein van de Banninghal gebruiken. Op het plein is ook ruimte voor een (kunst)ijsbaantje. Groot verschil met nu is wel dat het plein openbaar gebied is. Je kunt er altijd terecht. Maar daardoor moeten we voor een activiteit als het huttenbouwdorp wel een andere locatie zoeken.

Appartementen, horeca en voorzieningen rond plein

Aan de rand van het plein komen appartementen. Sociale huur en vrije sector appartementen. Bovendien is er op de benedenverdieping ruimte voor kleinschalige horeca of andere maatschappelijke voorzieningen om de levendigheid op het plein te versterken.

Behoud monumenten en extra parkeerplaatsen

Op het nieuwe plein behouden we monument met de vleugel op de hoek Kampweg /Banningstraat en het oorlogsmonument met de 33 bomen (die symbool staan voor de ‘gevallenen van Soesterberg’) op het Odijkplein. Dit hoort bij Soesterberg en dat willen we graag behouden. Bij de nieuwe inrichting hebben we ook het Odijkplein meegenomen. Dat komt er dan ook mooi nieuw uit te zien. Bovendien kunnen we door het net wat efficiënter in te delen, bijna twee keer zoveel parkeerplaatsen aanleggen (zoals gezegd met behoud van het monument en de herdenkingsbomen).

Wat ging hieraan vooraf?

 • 29 september 2016: Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad (raadsvoorstel en bijbehorende stukken)
 • 24 november 2016: Bestemmingsplan onherroepelijk
 • Voorjaar 2016 Participatie- en inspraakproces over sfeer van het dorpshart 
 • 2016: Beeldkwaliteitsplan opgesteld voor de stijl van de bebouwing dat aansluit bij de groene inrichting die bewoners kozen voor de openbare ruimte
 • 2014: Start voorontwerp bestemmingsplan over dorpshart en ook het manifestatieterrein op het paardenweitje, een nieuwe sociaal culturele voorziening en de woonwijk aan de zuidkant van het terrein (raadsbesluit juni 2015)

Contactpersoon dorpshart: Mustafa Hamurcu, gemeente Soest (035) 609 34 11.