Officierscasino

Het karakteristieke gebouw aan de Kampweg 51 (voorheen Kampweg 1) dat in Soesterberg bekend staat als het Officierscasino, was tot enkele jaren geleden een recreatievoorziening voor officieren van de Koninklijke Luchtmacht. Nu het complex definitief zijn functie heeft verloren wil het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw verkopen.

Officierscasino

Nota van Uitgangspunten

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe eigenaar straks een zorgvuldig plan maakt, is een concept-NvU opgesteld. In deze nota zijn de aanwezige kwaliteiten benoemd en worden ontwerpprincipes meegegeven.

Deze principes richten zich op het monument zelf, het robuuste groen op het perceel, het zicht op het monument en de overgang tussen de beoogde nieuwbouw en de omliggende percelen. Tevens geeft de NvU inzicht in de functies die op het perceel gehuisvest kunnen worden.

Inspraakreacties hebben geleid tot een aangepaste NvU

Vanaf de informatieavond op 29 november tot en met 2 januari 2018 kon iedereen een reactie geven op de concept-NvU. In totaal hebben we zeven inspraakreacties ontvangen. Eén van deze reacties was een gezamenlijke reactie van het bewonerscomité van verontruste Soesterbergers. Met dit comité zijn twee overleggen gevoerd. De ingediende reacties en de overleggen met het comité hebben geleid tot aanpassing van de NvU. De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Aan de zuidoostkant van het perceel (grenzend aan Bloemheuvel) is de ruimte voor potentiële nieuwbouw verkleind zowel in hoogte als in grondoppervlak. Daarmee sluit potentiële nieuwbouw beter aan bij de omgeving.
  • De afstand tussen potentiële nieuwbouw aan de zuidoostzijde en de aangrenzende percelen is vergroot naar minimaal 10 meter.
  • We hebben vastgelegd dat de maximale bouwhoogte van potentiële nieuwbouw aan de noordzijde die grenst aan de Kampweg niet hoger mag zijn dan 12 meter (was 15 meter).
  • We hebben de mogelijkheden voor het houden van evenementen en conferenties beperkt. Dit mag alleen nog in of direct rondom het Officierscasino. 
  • We hebben op de randvoorwaardenkaart de waardevolle groenstructuren langs Noorduijn, Bloemheuvel en de Kamerlingh Onneslaan opgenomen. Dit betekent dat de nieuwe eigenaar deze groenen randen moet versterken.

Randvoorwaardenkaart Officierscasino

Vaststelling definitieve NvU

Op dinsdag 3 april heeft het college van B en W de aangepaste NvU vastgesteld. Het overzicht van de aanpassingen die zijn doorgevoerd vindt u in het inspraakverslag. In dit verslag geven we per bezwaar aan of deze heeft geleid tot een aanpassing en leggen we uit waarom. U vindt hier de definitieve Nota van Uitgangspunten.

Hoe gaat het verder?

Nu de definitieve NvU is vastgesteld kan het Rijksvastgoedbedrijf starten met de openbare verkoop van het perceel. De verkoopprocedure neemt naar verwachting een half jaar in beslag. De nieuwe eigenaar kan straks zelf plannen maken voor het Officierscasino en de rest van het perceel. De eigenaar moet daarbij wel rekening houden met de kaders uit de NvU.

Daarnaast is voor de herbestemming een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college stelt als eis dat de nieuwe eigenaar bij de voorbereiding van de plannen de omwonenden en andere belanghebbenden betrekt. Pas daarna start het college met de bestemmingsplanprocedure. Als deze procedure van start gaat, informeren wij u hierover.

Wilt u meer informatie over het verkoopproces dan kunt u dit vinden via de website van het Rijksvastgoedbedrijf.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen, dan kun u contact opnemen via postbus2000@soest.nl t.a.v. Klaas van Haaften of telefonisch via (035) 609 34 11.