Officierscasino

Het karakteristieke gebouw aan de Kampweg 1 dat in Soesterberg bekend staat als het Officierscasino was tot enkele jaren geleden een recreatievoorziening voor officieren van de Koninklijke Luchtmacht. Nu het complex definitief zijn functie heeft verloren wil het Rijksvastgoedbedrijf het gebouw verkopen.

Omdat veel dorpsbewoners zich verbonden voelen met het complex vinden we het belangrijk om omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van het terrein. Op woensdag 29 november hebben we daarom een informatieavond gehouden over de toekomst van het Officierscasino.

Verslag informatieavond 29 oktober 2017

Uit de vele aanwezigen op de informatieavond blijkt een grote betrokkenheid bij het gebouw. Niet alleen was er belangstelling van omwonenden maar ook ondernemers en potentiële kopers toonden zich geïnteresseerd. Van alle vragen, reacties en suggesties hebben we een verslag (pdf, 88 KB) gemaakt.

Behoud door ontwikkeling

Het college van B en W wil dat de nieuwe eigenaar straks een zorgvuldig plan maakt voor het Officierscasino. Een plan dat ervoor zorgt dat het monumentale gebouw en de groene kwaliteiten behouden blijven en dat rekening houdt met de omgeving. Om die reden heeft de gemeente samen met het Rijksvastgoedbedrijf en architectenbureau Inbo een concept-Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld.

Hierin zijn de aanwezige kwaliteiten benoemd en worden (ontwerp)principes meegegeven. Deze zijn onder andere:

  • behoud van het monument
  • handhaven van doorzichten op het monument
  • bouwmogelijkheden ten noorden en ten zuiden van het Casino
  • versterking van de laanstrucuur langs de Kampweg
  • groene randen langs het perceel
  • en parkeren op het terrein tussen het groen

Randvoorwaardenkaart Officierscasino

Concept-Nota van Uitgangspunten inzien?

De concept-Nota van Uitgangpunten is tijdens de informatieavond toegelicht en kunt u hier (pdf, 3,6 MB) raadplegen. Daarnaast heeft u tot en met 2 januari 2018 de mogelijkheid om vragen te stellen over de concept NvU of een reactie of suggestie te geven. Dit kan door het sturen van een e-mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. Klaas van Haaften, of telefonisch via (035) 609 34 11.

Wat doen we met uw vragen, reacties en suggesties?

We bundelen de vragen, reacties en suggesties van de informatieavond en die tot 2 januari nog binnenkomen in een overzicht. Dit overzicht leggen we voor aan het college van burgemeester en wethouders. Uitgangspunt is dat de ontwikkelrichting in de NvU die uitgaat van een scala aan functies en aanvullende nieuwbouw niet ter discussie staat. Maar uiteraard is het mogelijk dat reacties of suggesties aanleiding geven om de Nota op onderdelen aan te vullen of aan te passen. Mocht dat het geval zijn, dan geven we dat in het overzicht aan.

Het overzicht van de reacties worden samen met een voorstel voor de eventuele aanpassingen voorgelegd aan het college van B en W. Zo kan het college zien op welke manier uw reacties en suggesties zijn meegenomen bij het opstellen van de definitieve Nota van Uitgangspunten. We verwachten dat het college de definitieve Nota van Uitgangspunten eind januari vaststelt.

Hoe gaat het verder?

Nadat het college de Nota van Uitgangspunten heeft vastgesteld start het Rijksvastgoedbedrijf met de openbare verkoop van het gebouw. De verkoopprocedure neemt naar verwachting een half jaar in beslag. De nieuwe eigenaar kan straks zelf plannen maken voor het Officierscasino en de rest van het perceel. De eigenaar moet daarbij wel rekening houden met de kaders uit de Nota van Uitgangspunten. Daarnaast is voor de herbestemming een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college zal de nieuwe eigenaar vragen bij de voorbereiding van de plannen de omwonenden en andere belanghebbenden te betrekken. Pas daarna zal het college starten met het in procedure brengen van het bestemmingsplan. Tegen die tijd wordt u opnieuw geïnformeerd.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen dan kun u contact opnemen met Klaas van Haaften, postbus2000@soest.nl t.a.v. Klaas van Haaften of telefonisch via (035) 609 34 11.