Oude Tempel - wonen op een landgoed

We werken aan een plan een nieuw, groen woongebied op Landgoed Oude Tempel. Afhankelijk van de invulling is er ruimte voor circa 250 (maar maximaal 300) woningen. De kamers krijgen elk een eigen karakter en liggen rond een centrale open ruimte. De lanen en de open plekken zijn ideaal om te spelen en om elkaar te ontmoeten. Het nieuwe woongebied ligt bovendien vlakbij het dorpshart met allerlei voorzieningen. Om dit mogelijk te maken, heeft de gemeente een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

Woningbouwlocatie

 

Bent u geïnteresseerd in een woning? Neem dan een kijkje op nieuwbouwkompassoesterberg.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief van het nieuwbouwkompas.

Raad stelt na inspraak bestemmingsplan vast

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad na een uitgebreide inspraakprocedure het bestemmingsplan Oude Tempel vastgesteld. In verschillende fases van de planvorming zijn de plannen aangepast op basis van wensen van omwonenden.
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan zijn enkele beroepschriften ingediend bij de Raad van State. De behandeling daarvan moet nog plaatsvinden.

Petitie voor behoud natuur

Direct voorafgaand aan de raadsvergadering van 21 december 2017 heeft de gemeente een petitie ontvangen waarin veel mensen aangeven dat ze de natuur zo belangrijk vinden dat ze het gebied Oude Tempel in de huidige staat willen behouden. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan (en eerder al met het vaststellen van het programma Hart van de Heuvelrug en het Masterplan Soesterberg) zijn andere keuzes gemaakt. Hieronder leggen we uit waarom.

Hart van de Heuvelrug: investeringen in natuur betalen met woningbouw

De woningbouwlocaties Oude Tempel en Kontakt der Kontinenten, onder de noemer Apollo-Noord, zijn onderdeel van het programma Hart van de Heuvelrug, dat sinds 2005 loopt. Het doel van dit programma is om natuurwaarden te vergroten door op een weloverwogen manier ruimte te bieden voor natuur, wonen, zorg, recreatie en bedrijvigheid.
In het gebied Hart van de Heuvelrug was het door de opbrengsten van de woningen mogelijk om op enkele bebouwde locaties de gebouwen te slopen en de grond terug te geven aan de natuur. Bijvoorbeeld op het voormalige Kodakterrein en het Jessurunkamp. Daarnaast zijn met de opbrengsten van bouwlocaties ecoducten betaald. Hierdoor zijn grotere, aaneengesloten natuurgebieden ontstaan en is het leefgebied voor dieren aanzienlijk vergoot en verbeterd.

De locatie Oude Tempel – ingesloten door woningen en drukke wegen – is, net als Kontakt der Kontinenten, één van de locaties waar woningen moeten komen. Dit gebied is nu nog een bosrijke achtertuin bij een landgoed en wordt straks minder groen. Omwonenden, die sinds de openstelling van de achtertuin van het landgoed twee jaar geleden hier hun ommetje maken, moeten straks hiervoor helaas iets verder van huis. Maar voor de dieren en natuur in de omgeving levert het programma Hart van de Heuvelrug juist winst op. Meer informatie hierover vindt u op www.hartvandeheuvelrug.nl

Masterplan Soesterberg: behoud voorzieningen

Om winkels, horeca, scholen en andere voorzieningen in Soesterberg te behouden en versterken, een wens die geuit is door Soesterbergers bij de gesprekken over het Masterplan, heb je genoeg inwoners nodig. Dat is lastig in een tijd waarin huishoudens steeds kleiner worden. Bijvoorbeeld door de vergrijzing, kleinere gezinnen en meer alleenstaanden. Als je het aantal woningen gelijk houdt, dan daalt dus het aantal inwoners. Als er minder inwoners zijn dan verdwijnen winkels, vallen verenigingen om, trekken zorgverleners weg, enzovoort. Om het gewenste voorzieningenniveau te bereiken, heeft Soesterberg zo’n 3000 extra inwoners nodig. Daarom zijn op verschillende locaties in het dorp, waaronder bij Oude Tempel en Kontakt der Kontinenten, extra woningen gepland.

Behoefte aan extra woningen

De extra woningen zijn dus nodig om te zorgen dat Soesterberg genoeg inwoners krijgt om het voorzieningenniveau op een hoger peil te krijgen. Maar er zijn ook extra woningen nodig omdat er veel vraag is naar woningen, onder andere van mensen die opgegroeid zijn in Soesterberg maar daar nu zelf geen huis kunnen vinden. De dorpsuitbreiding maakt het ook mogelijk verschillende woonmilieus te realiseren. Zo ontwikkelt Soesterberg voor verschillende woonbehoeften een passend aanbod.

Woongebied Oude Tempel behoudt groene karakter

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het nieuwe woongebied achter landgoed Oude Tempel een groen karakter krijgt. Dit betekent dat we naast de monumentale beukenlaan nog meer waardevolle bomen en groenstructuren willen behouden. Daarbij kijken we wel naar de levensvatbaarheid van de bomen. Zijn ze nog gezond? Staan ze niet te dicht op elkaar? Door gezonde bomen te behouden en de ruimte te geven, kunnen we ervoor zorgen dat er een groen woongebied ontstaat dat over 20 jaar nog net zo mooi en groen is.

Bij het ruimte maken voor woningen, houden we ook rekening met het type boom en wat deze betekent voor de natuur. Uitheemse soorten (ooit geplant als snelgroeiend productiebos) komen niet van origine in Nederland voor en hebben soms een nadelig effect op de natuurontwikkeling. Daarom geven we bij het behoud van bomen voorrang aan levensvatbare inheemse bomen.

Artist impressies Landgoed Oude Tempel

 

Meer informatie vindt u in de brochure Wonen in Weelde en in het Stedenbouwkundig Kader voor Landgoed Oude Tempel 'Wonen in weelde'. U kunt PDF's van deze brochures opvragen bij Iris Ietswaart. Haar contactgegevens vindt u onderaan de pagina.

Omwonenden kunnen reageren op conceptplan voor inrichting openbaar gebied

De groenstructuren en bomen zijn bepalend voor de inrichting van het openbaar gebied. Nadat de raad van State uitspraak heeft gedaan over het bestemmingsplan, stellen we de basis op voor het inrichtingsplan openbare ruimte. Daarin proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met aspecten waarvan omwonenden hebben aangegeven dat ze die belangrijk vinden: wandelpaden, groen, speelruimte en uitlaatmogelijkheden voor honden. Als we het concept plan klaar hebben, informeren we omwonenden hierover en kunnen zij aangeven of u nog aanvullende wensen hebben. Deze wensen betrekken we dan bij de verdere uitwerking van het plan.

Bezoekers landgoed Oude Tempel: rekening houden met beschermde dieren

Omwonenden wandelen graag in de achtertuin van landgoed Oude Tempel. In het gebied wonen nu nog beschermde dieren die niet gebaat zijn bij verstoring door mensen (of honden). Die dieren hebben het lastig als ze zo dicht bij een woonwijk en bij grote wegen wonen. We gaan deze dieren voorafgaand aan de werkzaamheden verhuizen naar een plek waar ze meer ruimte hebben. Tot die tijd vragen we de bezoekers van het gebied rekening te houden met de beschermde dieren. Houd honden aan de lijn en betreed het gebied niet tussen zonsondergang en zonsopkomst. Zo voorkomt u een boete.

Wat gebeurt er in de voortuin van landgoed Oude Tempel?

De eigenaar van de voortuin van het landgoed Oude Tempel (Fakton) heeft plannen om op zijn terrein woon-zorgappartementen te bouwen. Eind 2017 stond hierover een artikel met een artist impressie in het AD. Hoewel het bestemmingsplan ruimte biedt voor zorgappartementen, heeft de gemeente nog niet ingestemd met het plan zoals dat in het artikel in het AD is gepresenteerd.

Het vooroverleg is inmiddels afgerond. Daarbij hebben we goed gekeken naar wat past bij de historische bebouwing op het landgoed en hoe het aansluit op de omgeving. De ontwikkelaar dient in het najaar van 2018 een aanvraag om een omgevingsvergunning in die naar verwachting past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan.

Interesse?

Heeft u belangstelling voor de nieuwbouwwoningen of -appartementen in Oude Tempel? Kijk dan op nieuwbouwkompassoesterberg.nl.

Heeft u vragen over het project? Stuur dan een e-mail naar woneninweelde@soest.nl t.a.v. Iris Ietswaart, of bel (035) 609 34 11.