Bestemmingsplan Oude Tempel deels aangepast

Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oude Tempel gewijzigd vastgesteld. Hoewel de gemeenteraad niet meeging in de petitie om het bosgebied helemaal te behouden, is het bestemmingsplan gedurende de procedure wel op enkele onderdelen aangepast vanwege reacties uit de buurt.

Wijzigingen na voorontwerpbestemmingsplan

De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan begin 2017 leidden tot de volgende aanpassingen:

  • De gestapelde woningbouw, die gepland was naast het schoolgebouw aan de Oude Tempellaan, heeft een nieuwe plek gekregen verder van de bestaande bebouwing af, in de parkzone midden in het plangebied.
  • Langs de Korndorfferlaan geven we een strook van 4 meter breed de bestemming ‘Natuur’ in plaats van ‘Woongebied – Oude Tempel’.
  • Aan de noordkant van het bestemmingsplangebied geven we een strook van 2 tot 4 meter breed de bestemming ‘Natuur’ in plaats van ‘Verkeer’ en ‘Woongebied – Oude Tempel’.
  • We nemen in het plan op dat we de ambitie hebben op deze locatie gasloze woningen te realiseren om zo de duurzaamheid van de woningen te verbeteren.
  • We duiden het perceel Oude Tempellaan 9 aan als ‘wijzigingsgebied’. Dit houdt in dat de bestemming die we het gebied nu geven (‘Wonen’ en ‘Bos-Bostuin’ ), in de toekomst omgezet kan worden naar de bestemming ‘Woongebied – Oude Tempel’. Als gevolg hiervan kunnen er in de toekomst op dit perceel grondgebonden vrijstaande en halfvrijstaande woningen komen.

Wijzigingen na ontwerpbestemmingsplan

In de fase daarna leidden de 13 ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan eind 2017 ook weer tot aanpassingen:

  • Op de verbeelding worden zones van 5 meter (aan de Oude Tempellaan) en 15 meter (ten noorden van Apollo en ten westen aan de Korndorfferlaan) aangegeven waarbinnen hoofdgebouwen niet zijn toegestaan.
  • Na het maken van afspraken met de eigenaar van het perceel Oude Tempellaan 9 vervangen we de wijzigingsbevoegdheid voor dit perceel in de bij recht toegestane bestemming ‘Woongebied –Oude Tempel’.

Wijzigingen bij vaststelling bestemmingsplan

Bij de vaststelling van het plan op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad nog een extra wijziging aangebracht op basis van bewonerswensen:

  • De afstand tussen de nieuwe woningen aan de Oude Tempellaan en de bestaande woningen aan de Oude Tempellaan is 5 meter breder geworden en bedraagt daarmee in totaal 10 meter.