Soesterberg-Noord aantrekkelijk woon-werkgebied

We willen het woon-werkgebied Soesterberg-Noord omvormen tot een aantrekkelijker woongebied. Wonen en werken beter in evenwicht. In een groene en levendige omgeving, dichtbij het dorpshart met een gevarieerd woningaanbod. Op die manier is het fijner wonen in Soesterberg-Noord en sluit het gebied beter aan bij de toekomstige woningbouw op de vliegbasis. Voor een betere verbinding met het dorp is bovendien de N237 verdiept aangelegd; bewoners uit Soesterberg-Noord kunnen nu makkelijker en veiliger naar het centrum (ze hoeven dan niet meer de drukke provinciale weg over te steken). Zo worden het dorpshart, Soesterberg-Noord en de nieuwe woningen op de vliegbasis straks één geheel.

Raad van State stemt in met nieuw bestemmingsplan

Om een aantrekkelijker woonklimaat te realiseren, willen we sommige bedrijfspercelen in Soesterberg-Noord omzetten naar woningen. Voor sommige andere bedrijven willen we de milieuhinder terugdringen. Hoe Soesterberg-Noord er in de toekomst uit gaat zien en wat er wel en niet mag, hebben we vastgelegd in een nieuw een ‘bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte’. Dat is een bijzonder soort bestemmingsplan vanwege de Crisis- en herstelwet die geldt voor woon-werkgebied Soesterberg-Noord. De gemeenteraad heeft dit plan in oktober 2016 vastgesteld. Daarna hebben enkele belanghebbenden beroep ingesteld bij de Raad van State.

Met uitzondering van drie kleine aanpassingen is er goedkeuring voor het bestemmingsplan en daarmee voor de transformatie van het bedrijventerrein tot aantrekkelijk woon-werkgebied. We hebben nog een beetje huiswerk maar mogen desondanks voortvarend verder met de daadwerkelijke kwaliteitsimpuls voor Soesterberg-Noord.

Raad van State stemt in met plannen voor woningbouw

De Raad van State heeft woensdag 28 juni bekend gemaakt dat zij instemt met de woningbouwplannen in het bestemmingsplan Soesterberg-Noord. Dit geldt voor de eengezinswoningen en voor de appartementengebouwen. Zes bewoners hadden tegen de appartementengebouwen beroep ingesteld. De Raad van State heeft dit beroep verworpen.

3 aanpassingen in bestemmingsplan nodig

Op enkele andere onderdelen vraagt de Raad van State nog wel een aanpassing van het bestemmingsplan:

  • We moeten een tekstuele aanpassing doen omdat we bij twee onderdelen van het plan die over parkeren gaan, vergeten zijn te verwijzen naar onze gemeentelijke parkeernorm.
  • Het bedrijf Sita hoeft haar geluidsoverlast niet terug te dringen. Maar we moeten als gemeente nog wel een regeling treffen zodat de geluidsoverlast van Sita niet ontoelaatbaar hoog is voor de toekomstige woningen op de vliegbasis. In het bestemmingsplan Vliegbasis hadden we hiervoor al een geluidswal opgenomen. Samen met de provincie – die de woningbouw op de vliegbasis regelt – kijken we hoe we dit precies vormgeven.
  • Voor het bedrijf Elma moeten we onderzoeken hoe Elma wel haar bedrijfsactiviteit uit kan breiden zonder ontoelaatbare geluidsoverlast voor de nieuwe woningen op de vliegbasis.

Over deze aanpassingen en onderzoeken moet de gemeenteraad binnen 20 weken een besluit nemen.

Samen met bedrijven

Het bestemmingsplan voor Soesterberg-Noord is een bijzonder plan omdat het onder de Crisis- en herstelwet valt. Met deze nieuwe wet kun je bijvoorbeeld bedrijven de tijd geven om ervoor te zorgen dat omliggende woningen minder geluidsoverlast hebben. We willen het woon- en leefklimaat in Soesterberg-Noord flink verbeteren. Maar we willen niet dat bedrijven in het gebied op de fles gaan door ingrijpende maatregelen. Met dank aan de Crisis- en herstelwet vonden we een oplossing om de belangen van de bedrijvigheid en de woonbelangen zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. Dat is positief voor de ondernemers en voor de werkgelegenheid in Soesterberg. Maar ook voor bewoners die een beter woon- en leefklimaat krijgen.

De Ridder naar nieuwe locatie

In maart 2017 is een belangrijke stap gezet in de transformatie van Soesterberg-Noord. Firma De Ridder verhuist naar het bedrijventerrein Richelleweg. Het bedrijf krijgt volop mogelijkheden voor een duurzame toekomst in een nieuw modern pand. Familie De Ridder is trots een Soesterbergs bedrijf te blijven. Het hechte familiebedrijf is daar 90 jaar geleden begonnen. Meerdere De Ridders zijn zelfs op het eigen terrein geboren. Vanzelfsprekend voelen zij zich verbonden met het dorp.

Aanzienlijke veranderingen

Met het plan verandert er veel voor de ondernemers en bewoners in Soesterberg-Noord. Op verschillende bedrijfslocaties maken we woningbouw mogelijk. Rijtjeswoningen maar bijvoorbeeld ook drie appartementengebouwen van maximaal zeven verdiepingen op de plek van het voormalige bedrijf Hypsos. Enerzijds omdat we willen dat je Soesterberg goed ziet vanuit Park Vliegbasis. De Veldmaarschalk Montgomeryweg naast de appartementen is immers de verbindende schakel tussen het dorp en Park Vliegbasis. Anderzijds kunnen we daarmee een gevarieerd woonprogramma bieden aan bewoners die graag willen genieten van alle natuurschoon op en rond de voormalige luchtmachtbasis. Dat alles met veel groen, mooie lanen en behoud van de speelplek aan de kop van de Postweg.

Wat gebeurt er nog meer?

Naast de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwplannen, kunnen we nu ook verder met het inrichtingsplan voor de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg. En ondertussen is Soesterberg-Noord al aan het veranderen. Denk aan de verplaatsing van het bedrijf DMF naar bedrijverterrein Richelleweg. Maar ook aan de sloop en sanering van het pand van Kibeak op de hoek bij de Batenburgweg.

Uitgebreid voortraject bestemmingsplan

Aan het vaststellen van een bestemmingsplan gaat een uitgebreid ontwerp- en inspraaktraject vooraf. 

Inspraak voorontwerp

Om tot een bestemmingsplan te komen, hebben we eerst een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Voorafgaand aan die periode hebben we op22 april 2015 een informatieavond georganiseerd en op 23 april 2015 met de gemeenteraad gesproken.

Van 21 mei tot en met 1 juli 2015 lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op woensdag 3 juni was er een druk bezochte informatieavond bij Kontakt der Kontinenten. Tijdens de inzageperiode hebben bewoners, bedrijven en overleg-instanties in totaal 24 verschillende reacties ingediend. Deze zijn behandeld en waar mogelijk verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Bij de behandeling van de reacties hebben we gebruik gemaakt van een expertteam van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie is actief betrokken omdat de relatief nieuwe Crisis- en herstelwet van toepassing is op Soesterberg Noord. Deze wet heeft vooral invloed op lastige milieuvraagstukken in het woon-werkgebied.

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan

Van donderdag 31 maart tot en met woensdag 11 mei 2016 lag het ontwerpbestemmingsplan voor Soesterberg-Noord ter inzage en konden mensen een zienswijze indienen. Op dinsdag 12 april was er een informatieavond in Kontakt der Kontinenten over het ontwerpbestemmingsplan.

Tijdens de inzageperiode hebben we 21 verschillende zienswijzen ontvangen. Waarvan één zienswijze door 52 personen is ondertekend, één door 17 personen en één door 5 personen. 
 

Contactpersoon: Reinier Kalt, gemeente Soest, (035) 609 34 11.