Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat welke functies op welke plaats zijn toegestaan. Een functie is bijvoorbeeld wonen, werken, groen of verkeer. Ook de regels die gelden voor zo’n functie staan in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

Onderdelen bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  1. De toelichting beschrijft waarom iets is toegelaten

  2. De verbeelding (kaart) geeft de exacte bestemming aan

  3. De regels beschrijven geldende richtlijnen voor de bestemming

Officiële publicaties

Op Overheid.nl bij de officiële publicaties kunt u zien welke bestemmingsplannen op dit moment in ontwerp, herzien, gewijzigd of vastgesteld zijn.

Officiële publicaties bestemmingsplannen

Zienswijze indienen

Als de gemeente een ontwerpbestemmingsplan opstelt en in procedure brengt, kunt u reageren op dit plan binnen 6 weken na publicatie op overheid.nl en in De Soester Courant. Dit kan door uw zienswijze in te dienen.

Bestemmingsplan inzien

Via de gemeentelijke bestemmingsplanviewer en de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen van de gemeente Soest bekijken. Dit kan op bestemmingsplannaam, adres of postcode.

Gemeentelijke bestemmingsplanviewer Ruimtelijkeplannen.nl

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook met een van de medewerkers van het Omgevingsloket uw ideeën bespreken. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Welke stappen zijn er

De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het Besluit ruimtelijke ordening vastgelegd.

De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten bij het ontwerpbestemmingsplan.

De procedure bij grote gebiedsgerichte bestemmingsplannen starten met een aankondiging en voorontwerp.

Aankondiging

Voordat we beginnen aan een nieuw bestemmingsplan maken we dit bekend via de openbare bekendmakingen en in de Soester Courant.

Voorontwerpbestemmingsplan

We maken eerst een voorontwerpbestemmingsplan. Via de openbare bekendmakingen en in de Soester Courant maken we bekend dat dit plan zes weken ter inzage ligt en hoe u hierop kunt reageren. Ook sturen we het plan naar andere overheden, zoals het waterschap en de provincie.

U kunt in deze fase uw mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. We noemen dit een inspraakreactie. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt of we op basis van de inspraakreacties het voorontwerp aanpassen.

We nemen alle reacties op in een 'Nota van Inspraak en Vooroverleg'. We leggen in deze nota uit of we het plan aanpassen op basis van de inspraakreacties of niet. Iedereen die een inspraakreactie instuurt, ontvangt een exemplaar van deze nota.

We verwerken alle aanpassingen in de volgende versie van het plan: het ontwerpbestemmingsplan.

De kleinere perceelsgerichte bestemmingsplannen starten vanaf hier. Via de openbare bekendmakingen en in de Soester Courant maken we bekend dat ter inzage ligt en hoe u hierop kunt reageren Dit leggen we (ook) weer zes weken ter inzage. In deze fase kunt u uw mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. We noemen dit een zienswijze.

Iedereen die een zienswijze indient, mag deze persoonlijk toelichten bij de gemeenteraad. De raad bepaalt of we op basis van de zienswijzen het ontwerp aanpassen. We nemen alle reacties op in een 'Nota Zienswijzen’. We leggen in deze nota uit of we het plan aanpassen op basis van deze zienswijzen of niet. Iedereen die een zienswijze instuurt, ontvangt een exemplaar van deze nota.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast binnen twaalf weken na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Dit bestemmingsplan ligt vervolgens weer zes weken ter inzage.

In deze fase kunnen alleen indieners van een zienswijze hun mening geven bij de Raad van State. We noemen dit beroep instellen. Indien de gemeenteraad het plan gewijzigd heeft vastgesteld staat voor een ieder tegen deze wijziging nog wel beroep open. U kunt  tegelijkertijd met uw beroep een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen. Hiermee zorgt u ervoor dat de gemeente (een onderdeel van) het bestemmingsplan nog niet kan uitvoeren.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn is afgelopen en er geen schorsingsverzoek is ingediend. Het plan is onherroepelijk als er door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak is gedaan over het ingestelde beroep.