Bartolottilaan

Maatregel

Op dit moment is het niet toegestaan om vanuit Amersfoort de Bartolottilaan in te rijden. Dit afslagverbod willen wij opheffen. Om het inrijden van de straat mogelijk te maken, wordt het kruispunt met de Birkstraat opnieuw ingericht. Er komt op de Birkstraat een afslagvak.

Het schetsontwerp (pdf, 0,22 MB) van deze maatregel kunt u in groter formaat downloaden.

De Bartolottilaan en Van Beuningenlaan worden versmald en er komen drempels in deze weg. Hiervoor hebben wij nog geen plan gemaakt, maar wel geld gereserveerd. Het plan hiervoor maken wij in 2018 samen met de bewoners. De straat wordt daarmee veiliger en onaantrekkelijk als doorgaande route.

Verkeerskundige onderbouwing

Het opheffen van het afslagverbod is nodig om files op de Birkstraat vanuit Amersfoort te beperken. Dit blijkt uit het verkeerkundige onderzoek van HaskoningDHV. De complete verkeerskundige verkenning (pdf, 9,1 MB) van HaskoningDHV kunt u downloaden.

Samengevat neemt de verkeersdruk op de Vondellaan steeds verder toe. Bestemmingsverkeer naar de wijk wordt door het afslagverbod gedwongen om via de Vondellaan te rijden. De eerste mogelijkheid om af te slaan naar de wijk is de P.C. Hooftlaan. Afslaand verkeer naar de P.C. Hooftlaan is echter een van de oorzaken van stilstaand verkeer op de Vondellaan. Er is geen ruimte om dit beter te regelen door bijvoorbeeld op deze plek een afslagvak te maken. Door het afslaan van de Birkstraat naar de Bartolottilaan mogelijk te maken, willen wij de doorstroming op de Vondellaan verbeteren.

Uit het verkeersonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een toename van verkeer op de Bartolottilaan en Van Beuningenlaan. Door deze wegen te versmallen en drempels aan te leggen zal het verkeer uit Amersfoort richting Soestduinen niet of nauwelijks deze route rijden (2 keer linksaf slaan door een drukke verkeerstroom en 30 km/h). In de andere richting vanaf Soesterberg naar Amersfoort neemt door de extra drempels de hoeveelheid verkeer af.

Bomen

De maatregel gaat ten koste van ongeveer 6 bomen. Wij denken in de omgeving van het kruispunt ongeveer 11 nieuwe bomen terug te kunnen planten. De exacte locatie van deze bomen moet in de volgende fase nog bepaald worden samen met omwonenden.

Het complete bomenplan (pdf, 3,7 MB) van Buro Son kunt u downloaden.

Luchtkwaliteit en geluid

De aanpassingen aan de weg kunnen gevolgen hebben voor de geluidbelasting. Daarom hebben wij HaskoningDHV gevraagd om dit effect in beeld te brengen. Het complete akoestisch onderzoek (pdf, 3,3 MB) is te downloaden. In de plannen is er rekening mee gehouden dat wij bij de aanpassingen aan de Birkstraat geluid reducerend asfalt toepassen (in jargon: SMA NL-8). Aanvullende geluidmaatregelen zijn niet nodig.

HaskoningDHV heeft getoetst of met de wijzigingen aan de weg en de hoeveelheid verkeer wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Uit de resultaten blijkt dat op de beschouwde wegvakken de concentraties ruimschoots onder de grenswaarden liggen. Het memo met de luchtkwaliteitsberekeningen (pdf, 0,95 MB) is te downloaden.