Birkstraat/Vondellaan

Maatregel

Op het kruispunt van de Birkstraat met de Vondellaan komen nieuwe verkeerslichten die worden gekoppeld aan de verkeerslichten bij de Soesterbergsestraat. Daarmee bereiken we een betere doorstroming. Ook wordt het afslagvak om vanuit Amersfoort rechtsaf de Birkstraat te vervolgen verlengd. Dit gaat ten koste van een boom en vier parkeerplaatsen.

Het schetsontwerp (pdf, 224 KB) van deze maatregel kunt u in groter formaat downloaden.

Op de Birkstraat worden ook maatregelen getroffen bij het kruispunt met de Bartolottilaan. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over de Bartolottilaan.

Buiten de bebouwde kom nu geen maatregelen

Voor het deel van de Birkstraat buiten de bebouwde kom zijn nu geen maatregelen onderzocht. Bij het vaststellen van het VERDER-pakket in de gemeenteraad is in oktober 2009 besloten om maatregelen in de vorm van parallelbanen niet als optie te overwegen. Na de besluitvorming over de maatregelen binnen de bebouwde kom dit najaar wordt bekeken of met een eventueel restbudget nog maatregelen op de Birkstraat buiten de bebouwde kom mogelijk zijn. Dit volgt een apart traject en start op zijn vroegst in 2016.

Het verlengen van het afslagvak is nodig om files op de Birkstraat vanuit Amersfoort te beperken. Dit blijkt uit het verkeerkundige onderzoek van HaskoningDHV. De complete verkeerskundige verkenning (pdf, 8,9 MB) van HaskoningDHV kunt u downloaden.

Samengevat gaat de hoeveelheid verkeer op de Birkstraat toenemen van ongeveer 20.000 motorvoertuigen per dag naar ongeveer 23.000 motorvoertuigen per dag in 2020. De aanpak van de westelijke ontsluiting in Amersfoort (de weg langs de Dierentuin) heeft hier nauwelijks effect op. Het gaat hoofdzakelijk om verkeer met een herkomst of bestemming in de gemeente Soest. Uit het onderzoek blijkt dat het kruispunt Birkstraat-Vondellaan zelf groot genoeg is en het verkeer in principe goed kan verwerken. De opstelstroken vanaf Amersfoort zijn echter te kort. Daardoor staat verkeer vanaf Amersfoort in één rij te wachten voor het verkeerslicht. Deze rij wordt hierdoor onnodig lang. Bovendien ontstaan er bij groen licht grote gaten in de rij auto’s die rechtdoor willen.

Het complete bomenplan (pdf, 3,6 MB) van Buro Son kunt u downloaden.

Luchtkwaliteit en geluid

De aanpassingen aan de weg kunnen gevolgen hebben voor de geluidbelasting. Daarom hebben wij HaskoningDHV gevraagd om dit effect in beeld te brengen. In de plannen is er rekening mee gehouden dat wij bij alle aanpassingen aan de Birkstraat geluid reducerend asfalt toepassen (in jargon: SMA NL-8). Ondanks deze maatregel is er één woning waarvoor we op basis van de Wet geluidhinder een ‘hogere waarde’ vast zouden moeten stellen. Dit betreft de woning Birkstraat 76. Het complete akoestisch onderzoek (pdf, 3,2 MB) is te downloaden.

HaskoningDHV heeft getoetst of met de wijzigingen aan de weg en de hoeveelheid verkeer wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Uit de resultaten blijkt dat op de beschouwde wegvakken de concentraties ruimschoots onder de grenswaarden liggen. Het memo met de luchtkwaliteitsberekeningen  (pdf, 0,95 MB) is te downloaden.