Het totaalpakket aan maatregelen

Midden Nederland is een populaire regio met grote aantrekkingskracht en groeiende bedrijvigheid. Het is de draaischijf van Nederland, met in de voortuin de Randstad en in de achtertuin de Veluwe. Goede bereikbaarheid van de omgeving, bedrijven en wijken is daarbij heel belangrijk. Daarom werken wij aan een verkeersplan voor Soest-Zuid gericht op het beter en toekomstbestendig maken van het verkeer. Zowel autoverkeer, als ook openbaar vervoer. Het voorgestelde plan moet leiden tot een bereikbaar Soest zonder files. Zodat wijken en werk goed bereikbaar zijn en auto’s niet onnodig lang stilstaan binnen ons dorp, naast de huizen waar we wonen. We zijn een aantrekkelijke gemeente én dat willen we blijven.

Samenwerking binnen VERDER

De problemen met de doorstroming die we vanwege de ruimtelijke en economische groei in Midden-Nederland ook in Soest-Zuid verwachten kunnen we niet alleen aanpakken. Daarom werken we in het programma VERDER samen met andere overheden. Er wordt geïnvesteerd in de fiets, openbaar vervoer en ook in de auto. Onderdeel van dit pakket zijn onder andere maatregelen op de snelwegen A1, A27 en A28 door het Rijk en de aanpak van de Westelijke Ontsluiting (de weg langs het Dierenpark) in Amersfoort. De gemeente Soest heeft hier, gezien de ligging midden in de regio, groot belang bij. Meer informatie over het programma VERDER kunt u vinden via www.ikgaverder.nl.

Begin 2015 heeft een herijking van het VERDER-pakket plaatsgevonden, waarmee de projectbudgetten van de verschillende projecten in Soest-Zuid zijn samengevoegd. Het raadsbesluit (pdf, 2,57 MB) hierover kunt u downloaden. Dit heeft ervoor gezorgd dat we een integraal verkeersplan voor Soest-Zuid hebben kunnen opstellen.

Maatregelen in Soest-Zuid

Het verkeersplan voor Soest-Zuid bestaat samengevat uit de volgende maatregelen:

  • het uitvoeren van de aanpassingen op de kruispunten Soesterbergsestraat/Vondellaan en Birkstraat/Vondellaan, inclusief het instellen van eenrichtingsverkeer in de PC Hooftlaan en het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan;
  • het uitvoeren van maatregelen op maaiveld (variant 2C) in het stationsgebied, zonder aanpassingen bij de Schoutenkampweg en Dr. s’Jacobstraat;
  • het opheffen van de spitsafsluiting op de Foekenlaan/Den Blieklaan inclusief herinrichting van deze wegen.

In het overzicht (pdf, 260 KB) staan alle maatregelen in Soest-Zuid die nu in beeld zijn en waarover de gemeenteraad in het najaar van 2015 een besluit heeft genomen. Op de overzichtspagina

Informatieavonden

Op woensdag 10 juni 2015 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met een informatiemarkt waar u meer informatie kon krijgen over het project. Ook is op vrijdagavond 5 juni 2015 een presentatie gegeven aan de bewoners van de Bartolottilaan, Van Beuningenlaan, Foekenlaan en Den Blieklaan. De presentaties kunt u downloaden:

Wijzigingen in het plan naar aanleiding van reacties

Tot 13 juli 2015 kon u een reactie op de plannen sturen. Wij waarderen het dat wij veel reacties hebben ontvangen, waarbij ook zeer waardevolle suggesties zijn gedaan. Dit heeft geleid tot aanpassingen in de plannen. Bijvoorbeeld het treffen van maatregelen voor de verkeersveiligheid in straten die tot nu toe niet waren meegenomen en een aantal aanpassingen in de ontwerpen. Wij hebben ook geluisterd naar kritische geluiden, zoals over het verkeersmodel dat wij gebruiken. Daarom hebben wij besloten de voorkeursvariant die door de gemeenteraad wordt gekozen volgend jaar te toetsen aan de nieuwste inzichten op dit gebied. Het verkeersplan is verrijkt door alle inbreng.

Alle ingekomen reacties zijn door ons gebundeld en zijn samen met een reactie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad gestuurd. In de reactienota (pdf, 3,2 MB) kunt u alle reacties lezen met het antwoord van burgemeester en wethouders. Ook is hierin een overzicht opgenomen van alle wijzigingen in de plannen.

Besluitvorming

De realisatie van het project is pas voorzien tussen 2018 en 2022, maar toch heeft de gemeenteraad in december 2015 al een keuze gemaakt welke maatregelen uitgevoerd gaan worden. Dat is nodig omdat deze maatregelen nog in detail moeten worden uitgewerkt en omdat er daarna nog verschillende procedures moeten worden doorlopen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste verkeersplan inmiddels vastgesteld. De overwegingen kunt u teruglezen in het raadsvoorstel (pdf, 2,01 MB) en het daarbij behorende financieel overzicht (pdf, 63 KB), waarin de kosten en dekking van de verschillende maatregelen is opgenomen.

Dit besluit betekent dat een tunnel en een OV-Passage in het stationsgebied definitief van de baan zijn. De gemeenteraad heeft in het raadsbesluit aangegeven dat de vastgestelde variant moet worden doorgerekend met het nieuwe verkeersmodel 2030 dat in het voorjaar van 2018 beschikbaar komt. Mocht de doorrekening leiden tot gewijzigde inzichten voor wat betreft de toename van het verkeer, dan bekijken we de effecten hiervan op het maatregelenpakket. Het maatregelenpakket wordt opnieuw ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.