Nieuweweg/Koningsweg

Maatregel

Het kruispunt Koningsweg-Nieuweweg krijgt nieuwe verkeerslichten met langere en extra opstelvakken. Vanaf de Nieuweweg en vanaf de Pimpelmees komen er twee rijstroken richting het stationsgebied. De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan de oostkant van het kruispunt vervalt. Aan de westkant van het kruispunt komt een oversteekplaats in twee richtingen.

Het ontwerp is integraal opgenomen in alle varianten van het Stationsgebied Soest-Zuid.

De maatregelen op dit kruispunt leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de doorstroming in het gebied. Ze zijn ook opgenomen in de verkeerskundige verkenning (pdf, 6,2 MB) van HaskoningDHV.

Luchtkwaliteit en geluid

In het kader van de Wet geluidhinder is onderzocht welk effect de maatregelen hebben op de geluidbelasting op woningen. In de plannen is er rekening mee gehouden dat wij bij alle aanpassingen aan de Koningsweg, Nieuweweg en Ossendamweg geluid reducerend asfalt toepassen (in jargon: SMA NL-8). Ondanks deze maatregel blijkt dat bij 13 of 14 woningen (afhankelijk van optimalisatie of de autotunnel) aan de Goudvink maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen zijn opgenomen in de kostenramingen. Het akoestisch onderzoek (pdf, 5,3 MB) kunt u downloaden.

Uit de verkenning van Movares 2012 is gebleken dat er geen aanleiding is voor nader onderzoek naar luchtkwaliteit. Er is in geen van de varianten een overschrijdingen van grenswaarden. Desondanks zijn op verzoek van klankbordgroep en raadswerkgroep de verschillen in concentraties van elementair koolstof (EC) in beeld gebracht. Hiervoor bestaat echter geen norm in de Nederlandse wetgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de jaargemiddelde EC-concentratiebijdragen tussen variant 2A (OV-passage) en 3A (autotunnel) vrijwel gelijk zijn. De EC-concentratiebijdrage stijgt licht ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De maximale concentratiebijdrage ligt ruim onder de waarde van 1 μg/m3, die in 2009 gepubliceerd is als achtergrondconcentratie in het landelijk gebied in Nederland en is daarmee relatief laag. De complete notitie (pdf, 0,81 MB) kunt u downloaden.