Soesterbergsestraat

Voor het kruispunt Soesterbergsestraat is in een verkeerskundige verkenning een groot aantal varianten onderzocht, van eenrichtingsverkeer van en naar het winkelcentrum, tot de aanleg van een rotonde en zelfs een autotunnel onder het kruispunt door. Uit het onderzoek blijkt dat maar één combinatie van maatregelen voor voldoende doorstroming zorgt, ongeacht de gekozen variant in het stationsgebied. Er komen daarom nieuwe verkeerslichten en twee rijstroken vanaf Soestduinen linksaf richting de Ossendamweg. Ook komen er twee rijstroken vanaf het winkelcentrum Soest-Zuid rechtdoor richting Soestduinen. Op de Ossendamweg worden de opstelstroken verlengd. De oversteekplaats bij de Oude Utrechtseweg vervalt vanwege de verkeersveiligheid.

Het schetsontwerp (pdf, 0,6 MB) van deze maatregel kunt u in groter formaat downloaden.

Verkeerskundige onderbouwing

De aanpassingen aan het kruispunt zijn nodig om de doorstroming te verbeten. Het kruispunt kan in 2020 de hoeveelheid verkeer niet verwerken. Dit blijkt uit het verkeerkundige onderzoek van HaskoningDHV. De complete verkeerskundige verkenning (pdf, 9,1 MB) van HaskoningDHV kunt u downloaden.

In de onderstaande afbeelding is de drukste combinatie van rijrichtingen opgenomen die nooit samen groen kunnen hebben. Deze vier rijrichtingen hebben altijd na elkaar groen. In 2020 worden de wachttijden veel langer dan 2 minuten. Er ontstaan hierdoor files.

De aanpak van de westelijke ontsluiting in Amersfoort remt weliswaar de groei van het verkeer op de Soesterbergsestraat, maar zorgt er niet voor dat in Soest geen maatregelen nodig zijn. Ook andere maatregelen, zoals het openstellen van de Foekenlaan, het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan of het instellen van eenrichtingsverkeer in het winkelcentrum zorgen volgens het onderzoek van HaskoningDHV niet voor een afname van het verkeer die de problemen op dit kruispunt kunnen oplossen. Een herinrichting is daarom noodzakelijk.

HaskoningDHV heeft de mogelijkheid van een rotonde onderzocht. Een rotonde kan echter minder verkeer verwerken dan een kruispunt met verkeerslichten. Dat blijkt ook uit de berekeningen die zijn uitgevoerd. Alleen een rotonde met drie rijbanen kan voldoende verkeer verwerken. Zo’n rotonde past niet, ook niet als het tankstation zou worden verplaatst. Bovendien is zo’n rotonde binnen de bebouwde kom ongewenst, vooral vanwege de verkeersveiligheid van het aanwezige langzaam verkeer. Ook een tunnel onder het kruispunt door is niet haalbaar qua ruimte.

Omdat er op de Vondellaan geen ruimte is om extra rijstroken aan te leggen, blijft als enige optie over om twee rijstroken vanaf Soestduinen linksaf richting Ossendamweg aan te leggen en om twee rijstroken vanaf het winkelcentrum rechtdoor richting Soestduinen aan te leggen. Beide maatregelen zijn nodig om in 2020 het verkeer binnen 2 minuten over het kruispunt af te kunnen wikkelen. Op de Ossendamweg moeten de opstelstroken worden verlengd om te voorkomen dat er lange wachtrijen vanaf het spoor ontstaan.

Parkeerplaatsen

De extra rijstroken op de Soesterbergsestraat gaan ten noorden van het kruispunt ten koste van ongeveer 6 parkeerplaatsen. Ook ten zuiden van het kruispunt verdwijnen ongeveer zes parkeerplaatsen. De gemeente Soest voert gesprekken met de eigenaren van het tankstation om een strook grond te kopen om daar deze 12 parkeerplaatsen te kunnen compenseren. In het schetsontwerp is hiervoor een eerste voorstel opgenomen. Dat moet echter nog nader worden uitgewerkt.

Bomen

Het plan gaat ten koste van 29 bomen rond het kruispunt. Deze bomen zijn in onderstaande afbeelding in het rood weergegeven. Buro Son heeft een plan gemaakt om 19 bomen direct rondom het kruispunt te compenseren. Deze bomen zijn in de 2e afbeelding in geel weergegeven. De andere bomen worden gecompenseerd op de Vondellaan en de Birkstraat. In totaal worden er in het plan 47 nieuwe bomen geplant.

Het complete bomenplan (pdf, 3,7 MB) van Buro Son kunt u downloaden.

Luchtkwaliteit en geluid

De aanpassingen aan de weg kunnen gevolgen hebben voor de geluidbelasting. Daarom hebben wij HaskoningDHV gevraagd om dit effect in beeld te brengen. Het complete akoestisch onderzoek (pdf, 3,3 MB) is te downloaden. In de plannen is er rekening mee gehouden dat wij bij de aanpassingen aan de Ossendamweg en Soesterbergsestraat geluid reducerend asfalt toepassen (in jargon: SMA NL-8). Aanvullende geluidmaatregelen zijn niet nodig.

HaskoningDHV heeft getoetst of met de wijzigingen aan de weg en de hoeveelheid verkeer wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Uit de resultaten blijkt dat op de beschouwde wegvakken de concentraties ruimschoots onder de grenswaarden liggen. Het memo met de luchtkwaliteitsberekeningen (pdf, 0,95 MB) is te downloaden.