Stationsgebied Soest-Zuid

Maatregel

In het stationsgebied zijn zes varianten uitgewerkt. De gemeenteraad heeft in december 2015 gekozen om optimalisatie met maatregelen op maaiveld (variant 2C) als voorkeursvariant vast te stellen. Deze variant wordt nu verder uitgewerkt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle alternatieven die zijn onderzocht en kunt u de schetsontwerpen in detail bekijken. Ook zijn van de schetsontwerpen impressies gemaakt. De beelden geven een idee van de mogelijke oplossingen, maar het uiteindelijke ontwerp kan er nog heel anders uit gaan zien. Over bijvoorbeeld de uitstraling, materiaalgebruik en architectuur zijn nu nog geen keuzes gemaakt. Voor variant 2C gaan we dit in de volgende fase samen met de klankbordgroep verder uitwerken. De varianten zijn samengevat in de volgende tabel:

Overzicht van de alternatieven

Optimaliseren (Alternatief 2)

 •     OV-passage (variant 2A)
 •     OV-passage met verplaatst busstation (variant 2B)
 •     Maatregelen op maaiveld (variant 2C)

Autotunnel (Alternatief 3 plus)

 •     Autotunnel met dubbele busbanen (variant 3A)
 •     Autotunnel met één busbaan (variant 3B)
 •     Autotunnel met verplaatst busstation (variant 3C)

Eerdere alternatieven en varianten

Naast de bovenstaande varianten, zijn in een eerdere fase de volgende varianten uitgewerkt:

 • Niets veranderen: de situatie blijft bij het oude. Hiervan is geen schetsontwerp beschikbaar. Dit alternatief is in januari 2013 afgevallenen wordt niet meer als optie overwogen
 • Alternatief 2 (pdf, 3,39 MB): Deze variant is in 2012 uitgewerkt door Movares en gaat er vanuit dat er een fietstunnel komt tussen de Eikenlaan en de Kastanjelaan. Vanwege de sociale veiligheid is deze variant afgevallen
  • Variant 2A (pdf, 5,29 MB): In deze variant komt er in plaats van een fietstunnel een fietsbrug over de Koningsweg/Nieuweweg. Deze variant is inmiddels vervangen door een variant met de ‘OV Passage’, omdat de fietsbrug inpassingsproblemen kende
  • Variant 2B (pdf, 5,22 MB): In deze variant vervallen de fietsbrug en fietstunnel en wordt het busstation verplaatst naar de Koningsweg/Nieuweweg. Deze variant is inmiddels vervangen door een variant met de ‘OV Passage’, omdat de fietsbrug inpassingsproblemen kende
 • Korte tijd is er sprake geweest van nog twee andere varianten voor het alternatief optimaliseren, namelijk een fietstunnel tussen de Parklaan en de Eikenlaan aan de oostkant van het perron en een tweede perron aan de Kastanjelaan (niet te verwarren met een passeerspoor). Deze varianten worden niet verder onderzocht omdat er voldoende varianten in beeld zijn om de doorstroming te verbeteren
 • Alternatief 3 (pdf, 3,49 MB): In deze variant komt er een tunnel onder het spoor door waar ook bussen, fietsers en voetgangers gebruik van moeten maken. Vanwege de kosten en sociale veiligheid is deze variant in januari 2013 afgevallen
 • Alternatief 4 (pdf, 3,68 MB): In deze variant wordt het perron de andere kant van het spoor in het park Klein Engendaal gelegd. Ook het busstation en de fietsenstallingen komen dan in het park, waar meer ruimte is. Ook komt er een tunnel voor autoverkeer. De gemeenteraad heeft in januari 2013 besloten dat deze variant niet verder wordt onderzocht
 • Alternatief 4-min (pdf, 3,65): In deze variant wordt wel het perron en het stationsgebied verplaatst, maar komt er geen tunnel. Ook deze variant is inmiddels afgevallen
 • Alternatief 5: Tijdens de inspraakperiode in 2011 is als vijfde alternatief voorgesteld om niet de weg, maar het spoor verdiept aan te leggen. Omdat werd verwacht dat dit niet voor 10 miljoen euro kan worden gerealiseerd heeft de gemeenteraad besloten om deze variant niet te laten onderzoeken.

Verkeerskundige onderbouwing

HaskoningDHV heeft onderzoek gedaan naar het effect van de maatregelen op de doorstroming van het verkeer. De complete verkeerskundige verkenning (pdf, 6,2 MB) kunt u downloaden.

Samengevat wordt geconcludeerd dat niet alleen bij het kruispunt Soesterbergsestraat, maar ook in het stationsgebied een duidelijke opgave is. Zonder maatregelen zal het verkeer de komende jaren in toenemende mate structureel vast komen te staan. De autotunnel leidt tot de beste doorstroming en verwerkt meer verkeer, maar ook met optimalisatie (maatregelen op maaiveld of OV-passage) is een goede afwikkeling te behalen. De verschillen tussen de varianten (A, B, C) zijn nauwelijks van invloed op de doorstroming op het tracé. In onderstaande tabel zijn de effecten van de verschillende varianten op de doorstroming samengevat. De gemiddelde reistijd in de spits is vermeld over de N221 tussen Pimpelmees en de Oude Utrechtseweg.

De hoeveelheid verkeer ter hoogte van de spoorwegovergang bedraagt in 2020 ruim 19.400 motorvoertuigen per dag. Zowel met optimaliseren (+ 2.600 voertuigen) als met een autotunnel (+ 3.300 voertuigen) neemt de hoeveelheid verkeer verder toe.

Naast de effecten op de doorstroming voor het autoverkeer, heeft Goudappel Coffeng de effecten op het aantal busreizigers en de exploitatiekosten voor het busvervoer in beeld gebracht. Ook dit rapport (pdf, 3,26 MB) kunt u downloaden. De conclusie is samengevat dat voor het busvervoer variant 2B, met verplaatsing van het busstation, op alle aspecten (nagenoeg) het beste scoort.

Overigens heeft de Provincie Utrecht in 2011 wensen geformuleerd ten aanzien van het busstation. Daarbij werd uitgegaan van extra bushaltes en de komst van R-net (hoogwaardige busverbindingen met een hoge frequentie) naar Soest-Zuid. In alle varianten in het stationsgebied zijn deze aanpassingen opgenomen. Wanneer het busstation op de huidige locatie blijft, leidt dit tot het verlies van parkeerplaatsen op de Eikenlaan. Inmiddels is de provincie een aanbesteding gestart, die mogelijk ten koste gaat van buslijnen in Soest. De uitkomst van deze aanbesteding bepaalt mede hoeveel bushaltes bij NS Station Soest-Zuid noodzakelijk zijn. Op basis daarvan zal het ontwerp van het busstation in de volgende fase opnieuw bekeken worden.

Technische onderbouwing en kosten

De ontwerpen en technische onderbouwing zijn opgesteld door Arcadis. Het volledige rapport is in delen te downloaden:

Dit rapport heeft ook betrekking op de maatregelen op het kruispunt Koningsweg/Nieuweweg en bij Pimpelmees. De belangrijkste conclusies op een rij

 • In het plangebied en de directe omgeving komen mogelijk beschermde soorten van de Flora- en faunawet voor; namelijk, wilde marjolein, vleermuizen en jaarrond beschermde nesten;
 • Het aantal te kappen en/of verplaatsen bomen is het laagst in variant 2C, namelijk 87 en het hoogst in variant 2B, namelijk 127;
 • Er zijn draagkrachtige grondlagen aanwezig. Deze zijn geschikt om zowel de autotunnel als de OV-passage en op staal (dit wil zeggen direct op de grondlaag) te kunnen funderen;
 • In alle varianten is er een kans op verstoring van de archeologische waarden. De kans op vondsten is het grootst in Park Klein Engendaal. De kans op vondsten is het kleinst in variant 2C (maatregelen op maaiveld);
 • Grond en grondwater ter plaatse van de overweg zijn licht verontreinigd. Op basis van de bodemkwaliteit ter plaatse van de spoorwegovergang zijn geen specifieke voor- of nadelen voor de verschillende varianten te benoemen. Alleen variant 2C onderscheidt zich van de andere varianten, doordat hier minimale grondroerende werkzaamheden plaats vinden;
 • Er zijn geen feiten gevonden die de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven binnen het plangebied doen vermoeden;
 • Er zijn veel kabels en leidingen. De kosten om deze te verplaatsen bedragen bij een OV-passage ongeveer € 6 ton en bij de aanleg van een autotunnel ruim € 1,2 miljoen;
 • De te verwachten effecten van de ingrepen bij station Soest-Zuid op het watersysteem zijn klein;
 • Alle varianten zijn te bouwen met een totale afsluiting voor het doorgaande verkeer van ongeveer zes weken. De bouwtijd voor maatregelen op maaiveld bedraagt ongeveer een half jaar, een OV-passage 1,5 jaar en een autotunnel 2 jaar;
 • In het plangebied zijn 3 bestemmingsplannen van kracht. Voor de OV-passage en voor de autotunnel is een bestemmingswijziging nodig. Bij maatregelen op maaiveld (variant 2C) is dit niet nodig;
 • Voor alle varianten geldt dat de overwegbomen verplaatst dan wel aangepast dienen te worden. Mogelijk zijn hiervoor nog aanpassingen noodzakelijk aan ontwerp en spoorbeveiliging;
 • Er is grond nodig van de woning Nieuweweg 112 voor de bouw van een OV-passage en een strook van de voortuinen van Ossendamweg 1 t/m 23 is benodigd bij de aanleg van een autotunnel.

De kosten en financieringsmogelijkheden van de varianten zijn samengevat in het financieel overzicht (pdf, 0,05 MB) voor het project.

Luchtkwaliteit en geluid

In het kader van de Wet geluidhinder is onderzocht welk effect de maatregelen hebben op de geluidbelasting op woningen. In de plannen is er rekening mee gehouden dat wij bij alle aanpassingen aan de Koningsweg, Nieuweweg en Ossendamweg geluid reducerend asfalt toepassen (in jargon: SMA NL-8). Ondanks deze maatregel blijkt dat bij 13 of 14 woningen (afhankelijk van optimalisatie of de autotunnel) aan de Goudvink maatregelen getroffen moeten worden. Deze maatregelen zijn opgenomen in de kostenramingen. Het akoestisch onderzoek (pdf, 5,3 MB) kunt u downloaden.

Uit de verkenning van Movares 2012 is gebleken dat er geen aanleiding is voor nader onderzoek naar luchtkwaliteit. Er is in geen van de varianten een overschrijdingen van grenswaarden. Desondanks zijn op verzoek van klankbordgroep en raadswerkgroep de verschillen in concentraties van elementair koolstof (EC) in beeld gebracht. Hiervoor bestaat echter geen norm in de Nederlandse wetgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de jaargemiddelde EC-concentratiebijdragen tussen variant 2A (OV-passage) en 3A (autotunnel) vrijwel gelijk zijn. De EC-concentratiebijdrage stijgt licht ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De maximale concentratiebijdrage ligt ruim onder de waarde van 1 μg/m3, die in 2009 gepubliceerd is als achtergrondconcentratie in het landelijk gebied in Nederland en is daarmee relatief laag. De complete notitie (pdf, 0,81 MB) kunt u downloaden.