Optimaliseren (Alternatief 2)

Optimaliseren is het verbeteren van de situatie door middel van een breed pakket aan relatief kleine maatregelen. Dit alternatief kent drie varianten, te weten een OV-passage (variant 2A), een OV-passage met verplaatst busstation (variant 2B) en een variant met maatregelen op maaiveld (variant 2C). Een aantal maatregelen is in alle varianten opgenomen, namelijk:

 •     Extra fietsenstallingen en meer autoparkeerplaatsen bij het station
 •     Ruimte voor meer bushaltes bij het station

Om de doorstroming te verbeteren worden de volgende maatregelen getroffen:

 •     Geen verkeerslichten meer bij de Eikenlaan
 •     De fiets- en voetgangersoversteekplaats bij station tussen de Eikenlaan en de Kastanjelaan vervalt
 •     Autoverkeer van een naar de Eikenlaan wordt gestremd (bussluis)
 •     Het kruispunt Koningsweg-Nieuweweg krijgt langere en extra opstelvakken
 •     De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan de zuidzijde bij dit kruispunt vervalt
 •     Er komt een rotonde bij het kruispunt Koningsweg-Pimpelmees

De aanpassingen aan het kruispunt met de Nieuweweg moeten in belangrijke mate bijdragen aan het verbeteren van de doorstroming. De rotonde bij Pimpelmees is vooral relevant voor het kunnen keren van bussen als het busstation wordt verplaatst (variant 2B) en draagt bij aan de verkeersveiligheid en een snelle oversteekmogelijkheid (met voorrang) voor fietsers op dit punt.

Ook wordt in deze varianten een aantal maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid bij de Schoutenkampweg te verbeteren:

 •     Er komt een extra oversteekplaats (geen zebrapad) op de Ossendamweg bij de Schoutenkampweg. Voetgangers kunnen hier in twee delen de weg oversteken
 •     Hiervoor vervalt de mogelijkheid om vanaf de Soesterbergsestraat linksaf de Schoutenkampweg in te rijden
 •     Het eenrichtingsverkeer in de Dr. s’Jacobstraat wordt omgedraaid
 •     Vanaf de Soesterbergesestraat komt er een afslagvak linksaf de Dr. s’Jacobstraat in
 •     De oversteekplaats bij de Dr. s’Jacobstraat wordt opgeschoven. Er blijft hier wel een zebrapad

Over de maatregelen rondom de Schoutenkampweg en Dr. s’Jacobstraat wordt binnen de klankbordgroep nog gediscussieerd over nut en noodzaak. Deze maatregelen maken geen deel uit van de keuze die de gemeenteraad dit jaar moet maken. In een volgende fase van het project is het nog mogelijk om hier aanpassingen aan te doen.

De drie verschillende varianten van het alternatief optimaliseren zijn verder uitgewerkt. De verschillen concentreren zich met name op de oplossing rondom het station. Voor de kruispunten van de Koningsweg met Pimpelmees en de Nieuweweg wordt telkens dezelfde oplossing voorgesteld.

Varianten: