Veelgestelde vragen en antwoorden

 

 

We maken dit jaar een plan voor een nieuwe weginrichting van de Foekenlaan, Den Blieklaan (van het spoor tot de Bosstraat), Bartolottilaan en Van Beuningenlaan. Deze wegen gaan helemaal op de schop als de wegafsluitingen worden opgeheven.

Aanvullend treffen we verkeersmaatregelen op de Hildebrandlaan, Vosseveldlaan (tussen de Van Beuningenlaan en de Hildebrandlaan), De Genestetlaan, Larixlaan, Gentiaanlaan en Den Blieklaan (tussen de Bosstraat en de Van der Weydenstraat). Ook hier willen we de verkeersveiligheid verbeteren. We willen in overleg met u bepalen welke maatregelen we precies treffen.

Op de overzichtskaart met alle wegen (pdf, 658 KB) staat waar we maatregelen gepland hebben. De bewoners van straten waar we aan de gang gaan ontvangen deze kaart ook als bijlage bij een brief.

Soest-Zuid is een groene wijk en dat willen we zo houden. Op sommige wegen zijn bomen bijna aan het einde van hun levensduur of in een matige of slechte staat. Als dat zo is overwegen we om ze meteen te vervangen door andere bomen.

Op de  kaart met de straten (pdf, 634 KB) staat waar dat het geval is. In het gedetailleerd onderzoek (pdf, 1,5 MB) vindt u de staat van deze bomen. Dat onderzoek kunt u bekijken.

In de straten waar dit aan de orde is, vragen wij in de online enquête wat u van het idee vindt om de bomen te vervangen. Het kappen van bomen zonder nieuwe bomen in de straat terug te planten is voor ons geen optie. Voor het opheffen van de wegafsluitingen is het vervangen van bomen niet nodig. Alleen op de Birkstraat kappen we een aantal bomen om een afslagvak naar de Bartolottilaan te maken. We planten dan nieuwe bomen terug.

Op (een deel van) de Foekenlaan, Larixlaan, Denneweg, Vosseveldlaan, Hildebrandlaan, De Genestetlaan, Van Beuningenlaan en Bartolottilaan vervangen we het riool. Op de overzichtskaart (pdf, 635 KB) ziet u op welke delen van deze wegen we dat doen. Uit onze rioolinspecties blijkt dat dit nodig is. We doen dit tegelijk met de herinrichting. Daarmee besparen we kosten en voorkomen we dat de weg over enkele jaren opnieuw open moet. Dit biedt ook extra mogelijkheden om de weg opnieuw in te richten.

Wij betrekken u in elk geval op de volgende drie momenten:

  1. Voordat we een schetsontwerp gaan maken. We willen voor maandag 14 mei 2018 graag van u weten wat uw voorkeuren zijn ten aanzien van de weginrichting. We leggen een aantal keuzemogelijkheden voor over bijvoorbeeld groen, verharding, snelheidsremmende maatregelen, fietsen voetgangersvoorzieningen en parkeren.
  2. Als we een globaal schetsontwerp hebben gemaakt. Op basis van de voorkeuren in de buurt maken we een globaal schetsontwerp. We publiceren het schetsontwerp op het online platform. We leggen uit hoe het ontwerp tot stand is gekomen en vragen u opnieuw om uw reactie.
  3. Als we een voorlopig ontwerp klaar hebben. We passen het schetsontwerp aan op basis van de reacties en gaan het verder detailleren. We ramen ook de kosten. We ontwikkelen zo een voorlopig ontwerp dat we aan u voorleggen.

We bekijken alle voorstellen die u doet en welke voorkeuren u heeft. We brengen ook in beeld welke aspecten direct aanwonenden belangrijk vinden. Dat is voor ons zwaarwegend. Uw rol is adviserend. Wij hebben bij het maken van de plannen ook met andere uitgangspunten en randvoorwaarden te maken zoals financiën, beleid, richtlijnen, eigendommen en juridische aspecten. Wij maken daar een totaalafweging van. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders hoe het inrichtingsplan eruit komt te zien. Zij stellen het definitief ontwerp vast.

Het plan moet passen in het budget. We hebben bijna € 2 miljoen beschikbaar. Met dat geld kan heel veel, maar misschien niet alles. Het college van burgemeester en wethouders moet dan een afweging maken. Ook onderhoudskosten spelen daarbij een rol. Het plan moet bijdragen aan meer verkeersveiligheid. We mogen geen milieunormen overschrijden, zoals geluidsnormen. Ook kopen we geen grond aan. Het moet in principe passen binnen de regels van het bestemmingsplan. En we sluiten geen nieuwe wegen af. Ook niet in één richting of voor bepaalde doelgroepen.

Iedereen mag reageren. Ook bewoners uit andere straten of wijken kunnen de enquête op onze website invullen. We vinden het erg belangrijk hoe bewoners in de straat zelf erover denken, maar we staan ook open voor goede ideeën van anderen. De mening van direct aanwonenden weegt voor ons het zwaarst. Daarnaast werken bij de gemeente specialisten op het gebied van verkeer, groen en civiele techniek. Ook zij geven hun adviezen over het plan en over de suggesties die u doet. We bespreken de ontwerpen ook met ProRail, bestuursleden van de Bewonersvereniging Soest-Zuid en met vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen in de gemeenteraad.

Inspraak via internet heeft een aantal voordelen. Iedereen kan eenvoudig meedoen op een moment dat het hem of haar past. U kunt er ook rustig over nadenken. Het platform blijft elke keer een aantal weken open. U kunt uw eigen mening geven, zonder sociale druk van uw omgeving. Wij kunnen makkelijker in beeld brengen welke voorkeuren er onder bewoners zijn, zowel op straat- als buurtniveau. Dat koppelen we via het platform ook aan u terug.

We weten uit eerdere inspraakperiodes dat veel bewoners tegen het opheffen van de afsluitingen zijn. U heeft ook nog de mogelijkheid om daar stappen tegen te ondernemen. Als de herinrichtingsplannen klaar zijn, dan maken we een verkeersbesluit om de afsluitingen op te heffen. Dat is het moment waarop u formeel kunt laten weten dat u tegen het plan bent.

We hanteren de uitgebreide procedure. Dat betekent dat we eerst nog een ontwerpverkeersbesluit publiceren. U kunt dan een zienswijze indienen. Die zienswijze wegen we af bij het definitieve verkeersbesluit om de wegen open te stellen. U kunt daarna nog in beroep bij de rechter.

In het najaar van 2015 hebben we een uitgebreide inspraakperiode georganiseerd. Ook in juni 2017 was inspraak bij de gemeenteraad mogelijk. In beide gevallen is veel gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheden. We hebben naar aanleiding daarvan het plan aangepast. De afsluitingen blijven bijvoorbeeld in stand voor vrachtverkeer. Er is ook extra geld vrijgemaakt om wegen in de omgeving veiliger in te richten.

Wij hebben een herinrichtingsplan nodig als onderbouwing bij het verkeersbesluit voor het opheffen van de wegafsluitingen. We laten daarmee zien hoe we de wegen veilig gaan inrichten. We hebben het plan ook nodig voor onderzoek naar de effecten op bijvoorbeeld geluid. We willen dat zorgvuldig doen. Daarom maken we nu eerst het plan af, voordat we de formele procedures opstarten. Zo weet u waar u straks aan toe bent als het openstellen van de wegen doorgaat.

Dat weten we nog niet. Dat kan nog jaren duren. Als alle procedures zijn afgerond, gaan we de wegen opnieuw inrichten. We hebben beloofd dat we eerst de wegen veiliger inrichten en daarna pas afsluitingen opheffen. Aan die afspraak mag u ons houden.

Dat is onzeker. Als het openstellen van de wegen niet doorgaat, vervalt ook een belangrijk deel van de financiering van het project. Tegelijkertijd hebben we geld beschikbaar voor de aanpak van het riool, onderhoud van wegen en groenonderhoud. Als het openstellen van de wegen niet doorgaat, bekijken we wat we met die middelen nog wel kunnen doen. Ook kan de gemeenteraad dan nog extra geld beschikbaar stellen voor een veiligere inrichting van de wegen.

Via onze digitale nieuwsbrief over het verkeersplan Soest-Zuid mist u niets. U kunt zich hiervoor aanmelden aan het einde van de enquête of via aanmelden nieuwsbrief Soest-Zuid 

U krijgt dan een terugkoppeling van de resultaten van de enquête en u hoort wanneer u kunt reageren op het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp op het digitale platform. Het vervolg gaat online.

Bewoners krijgen geen nieuwe brief over het maken van de herinrichtingsplannen. We informeren hen wel per brief over formele procedures. Wilt u de nieuwsbrief niet ontvangen? Dan kunt u ook deze website in de gaten houden.

Als u vragen heeft, dan kunt u mailen naar soestzuid@soest.nl. U kunt zich ook schriftelijk richten tot wethouder Nermina Kundic.