ChristenUnie-SGP

Uit Overtuiging!

ChristenUnie-SGP is een christelijke partij die er wil zijn voor àlle mensen in Soest en Soesterberg.

Wij willen lokaal vanuit Bijbels perspectief overtuigende politiek bedrijven. Wij staan voor een inclusieve maatschappij, een gezonde leefomgeving waarin we elkaar accepteren en respectvol met elkaar omgaan. Wij geloven dat een zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit.

Wij staan voor een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen omzien naar elkaar.
Op die manier willen we iets uitstralen en doorgeven van de goedheid, trouw en liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland en ook voor Soest en Soesterberg.

Concreet betekent dit dat wij ons inzetten voor veiligheid, gezondheid, leefbaarheid, duurzaamheid en vrijheid. Dit doen wij zonder vooroordeel of eigenbelang.

We willen samenwerking tussen inwoners en overheid stimuleren. De verbinding tussen maatschappelijke organisaties en geloofsgemeenschappen naar onze inwoners toe bevorderen en aanmoedigen.

Samen komen we verder dan alleen! We hebben elkaar veel te bieden. De komende jaren willen wij ons met name sterk maken voor betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.

Wonen met zorg moet beter. scheiding tussen ouderen met zorgbehoefte moet afgelopen zijn! Onze ouderen verdienen net als onze jonge starters passende woonruimte. Daarnaast heeft de opgave voor duurzaamheid en een gezonde leefomgeving prioriteit. We willen investeren in alternatieve energiebronnen en vaart maken met energieneutraal (ver)bouwen.

Mobiliteit zal ook de komende jaren speerpunt blijven. Elektrisch rijden stimuleren wij maar ook de aanpak van onveiligheid zowel in het verkeer als in onze woonwijken moet meer aandacht krijgen. Overlastgevers moeten worden aangepakt terwijl creativiteit en ondernemerschap juist meer ruimte en minder regels verdienen.

Zorg moet dicht(er) bij huis worden georganiseerd en de talrijke vrijwilligers en mantelzorgers verdienen meer aandacht en waardering.

Met uw stem geven wij uitvoering aan onze ambitie, daar zijn wij van overtuigd!

Website: ChristenUnie-SGP