Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Wat de PvdA betreft kan het een stuk beter in soest. Het kan socialer, daadkrachtiger en levendiger!

De PvdA wil er de komende vier jaar voor zorgen dat er meer betaalbare woningen in soest gebouwd worden voor jong én oud. Zodat jongeren in soest kunnen blijven wonen. En zodat er voor ouderen betaalbare woningen worden gebouwd dichtbij winkels en ontmoetingscentra. Er is daarin nog een grote achterstand. Daarvoor zijn veel woningen nodig.

Dat kan niet allemaal in de kern want dat gaat ten koste van het groen en leefbaarheid daar. Als er niet voldoende gebouwd wordt moeten Soesters naar elders verhuizen en komen voorzieningen als scholen, sportclubs en ook het winkelaanbod onder druk te staan. De PvdA vindt dat het vooral moet gaan om betaalbare woningen, met name in de huursector.

Nieuwbouw en renovaties moeten duurzaam worden uitgevoerd. De PvdA vindt dat het geld dat bestemdis voor de zorg ook alleen aan zorg mag worden uitgegeven en niet aan bijvoorbeeld wegen. WMO-gelden moeten sneller worden uitgekeerd,zonder veel gedoe en papierwerk.

Wij maken ons zorgen over de eenzaamheid onder ouderen en die willen wij tegengaan. Als PvdA zullen wij ons inzetten voor meer werk- en stageplaatsen voor jongeren én dat de gemeente meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Ook vindt de PvdA dat meer mensen in de bijstand door de gemeente aan een baan geholpen kunnen worden.

Sporten moet voor iedereen in Soest mogelijk zijn, ongeacht het inkomen.

oor wat betreft de verkeersdrukte willen we dat onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om minderverkeer door de drukke kern te laten gaan. Dat is goed voor het woon- en werkklimaat.

En tot slot wil de PvdA veiliger buurten en een wijkagent die zichtbaarder is.

Het kan beter in Soest en daarvoor is uw stem op de PvdA nodig!

Website: PvdA