Kandidaatstelling

Op 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur moeten de kandidatenlijsten worden ingeleverd in het gemeentehuis, afd. Dienstverlening, team burgerzaken, Raadhuisplein 1 in Soest.

De inleveraar dient bevoegd te zijn tot deelneming aan de verkiezing op 21 maart 2018. Op de lijst mogen maximaal 50 kandidaten worden geplaatst.

Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Voor de inlevering van de kandidatenlijsten kunnen de politieke partijen straks gebruik maken van het OSV. In dit systeem worden de gegevens van de politieke partijen, de deelnemende kandidaten en de uitslag verwerkt. De politieke partijen worden verzocht om bij het aanleveren van de gegevens voor de kandidatenlijsten ook gebruik te maken
van OSV.

Voor de instructie van de verkiezingssoftware (OSV), die gebruikt wordt om politieke partijen officieel aan te melden, zal op een later moment een aparte bijeenkomst worden georganiseerd.

Voorinlevering kandidaatstelling

Degene die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn om deel te nemen aan de verkiezing en een verklaring overleggen van de gemachtigde dat deze bevoegd is de lijst in te leveren. Hij of zij moet zich kunnen identificeren. De kandidatenlijsten en de bijlagen moeten op 5 februari 2018 (dag van de kandidaatstelling) worden ingeleverd tussen 9.00 en 17.00 uur bij bureau verkiezingen van de afdeling Dienstverlening, team Burgerzaken. Wij stellen u in de gelegenheid om voorafgaand aan deze datum uw ingevulde kandidatenlijsten en bijlagen te
laten beoordelen door bureau verkiezingen op mogelijke onjuistheden.

U kunt daarvoor terecht op de volgende twee data: Maandag 22 januari en dinsdag 23 januari.

Voor het tijdstip van deze voorinlevering zal bureau verkiezingen een afspraak maken met de bij ons bekende contactpersoon van de politieke partij.

Lijstencombinaties

Het is met ingang van 1 december 2017 niet meer mogelijk om lijstencombinaties te vormen.

Nummering kandidatenlijsten

De lijstnummering wordt hoofdzakelijk bepaald door de aantallen stemmen die de in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigde politieke groeperingen van bij de vorige gemeenteraadsverkiezing hebben behaald. De groepering die de meeste stemmen heeft behaald ontvangt nummer 1 enz.  Op grond van de verkiezingsuitslag van 2014 is de nummering van de lijsten als volgt:

Nummering en partijnaam aantal stemmen in 2014:

 1. D66 met het aantal stemmen: 2.871
 2. VVD met het aantal stemmen: 2.748
 3. Soest2002 met het aantal stemmen: 2.688
 4. CDA met het aantal stemmen: 2.487
 5. GGS met het aantal stemmen: 2.171
 6. PvdA met het aantal stemmen: 1.635
 7. CU/SGP met het aantal stemmen: 1.442
 8. GroenLinks met het aantal stemmen: 1.324
 9. BSS met het aantal stemmen: 933
 10. LAS met het aantal stemmen: 907
 11. DSN met het aantal stemmen: 906

De groeperingen Leefbaar Soest en Partij voor Soest hebben geen zetel behaald.

Verklaring van instemming

Van iedere kandidaat die voorkomt op de kandidatenlijst moet een schriftelijke verklaring worden overgelegd dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op de betreffende lijst. Deze verklaring kan achteraf niet worden ingetrokken. De kandidaten op deze verklaring
worden hierbij in dezelfde volgorde overgenomen als op de kandidatenlijst. Alle kandidaten dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Ontbreekt een geldig legitimatiebewijs dan wordt de kandidatuur door het hoofdstembureau, na verzuimprocedure definitief geschrapt.
Voor het opstellen van de kandidatenlijst en instemmingsverklaringen wordt geadviseerd gebruik te maken van OSV.

Verklaring van ondersteuning

Voor de niet-zittende en nieuwe politieke groeperingen moeten door tenminste 20 kiesgerechtigden in Soest ondersteuningsverklaringen worden afgelegd. De termijn hiervoor is 14 dagen voorafgaand aan de dag van de kandidaatstelling: van 22 januari tot en met 5 februari 2018.

Deze kiezer moet zich identificeren en de verklaring in aanwezigheid van een medewerker van team Burgerzaken, ondertekenen. De ondersteuningsverklaring is met behulp van de Ondersteunende Software Verkiezingen te maken.

De voorwaarden zijn:

 • De kandidaten op de ondersteuningsverklaring moeten gelijk zijn aan de officiële kandidatenlijst
 • De kiezer mag maar voor slechts één partij een verklaring van ondersteuning ondertekenen
 • Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken
 • Het is raadzaam om ongeveer 25 ondersteuningsverklaringen te laten ondertekenen

Mochten er namelijk kiezers afvallen die niet aan de voorwaarden voldoen, dan kunt u alsnog aan de vereiste twintig verklaringen komen.

Overzicht van de te overleggen stukken bij de kandidaatstelling

 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke groepering waarin de bevoegdheid wordt verleend aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de groepering te plaatsen zoals deze geregistreerd is
 • Tenminste 20 ondersteuningsverklaringen (indien nodig)
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs\
 • Indien van toepassing een verklaring van de gemachtigden (van meerderegroeperingen) dat de inleveraar bevoegd is om aanduidingen samen te voegen. Bedoeld wordt samenvoegingen zoals CU/SGP (lijstencombinaties zijn niet meermogelijk).

Waarborgsom kandidaatstelling

De verplichting tot het betalen van een waarborgsom geldt alleen voor politieke groeperingen (of samenvoeging) die thans niet zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De waarborgsom bedraagt € 225,-- en dient vóór 5 februari 2018 te zijn overgemaakt op bankrekening:
Informatie voor politieke partijen BZ/CvH/GR2018 6 NL30 BNGH 0285 0700 10, BNG te Den Haag, t.a.v. Dienstverlening, team Burgerzaken
onder vermelding van waarborgsom kandidatenlijst met de naam van de politieke groepering.

Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven, welke bij het inleveren van de kandidatenlijst dient te worden overgelegd.
De waarborgsom wordt teruggestort zodra blijkt dat de betreffende groepering bij de verkiezing 75% van de kiesdeler heeft gehaald. Wanneer deze 75% niet wordt gehaald en ook geen zetel wordt behaald, dan vervalt het bedrag aan de gemeente.