Overzicht met alle data

Centraal Stembureau op 23 maart: vaststelling van de uitslag

Op vrijdag 23 maart om 10.00 uur is er een openbare zitting ter vaststelling van de verkiezingsuitslag door het Centraal Stembureau.

Griffie op 23 maart: uitreiken benoemingsbrieven aan gekozenen

Vanaf 11.00 uur in ontvangst nemen van benoemingsbrief door gekozene in de Raadzaal.

Gemeenteraad op 27 maart 2018: onderzoek geloofsbrieven

Op 27 maart vindt in de raadzaal het onderzoek plaats van de geloofsbrieven en de beslissing over de toelating van de benoemden.

Gemeenteraad op 29 maart 2018: installatie nieuwe raadsleden

Op 29 maart worden de raadsleden in de raadzaal geïnstalleerd en treden de zittende raadsleden af. De eed of belofte wordt afgelegd.