Registreren nieuwe lokale politieke groeperingen

Nieuwe lokale politieke groeperingen die onder een bepaalde naam (in de wet heet dit: aanduiding) aan de verkiezingen op 21 maart 2018 willen deelnemen en die niet geregistreerd zijn in het register voor de Tweede Kamerverkiezing of Provinciale Staten van Utrecht, dienen zich te laten registreren bij het centraal stembureau in het gemeentehuis, afd. Dienstverlening, team burgerzaken, Raadhuisplein 1 in Soest.

De aanduiding wordt geregistreerd in een speciaal daartoe door het centraal stembureau bijgehouden register. Dit is de aanduiding waarmee u op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld.

Dit kan zijn:

  • De volledige naam van de groepering
  • De afkorting van de naam van de groepering
  • Combinatie van beide

Overzicht van de te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie o.a. worden overgelegd:

  • Een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd
  • Een bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel
  • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50
  • Een verklaring van de groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde ofplaatsvervangend gemachtigde is aangewezen, bevoegd tot het inleveren van een kandidatenlijst

Waarborgsom registratie

Voor registratie van de aanduiding van een politieke groepering moet een waarborgsom worden betaald van € 112,50. Dit bedrag moet uiterlijk vóór 27 december 2017 worden overgemaakt op rekeningnummer NL30 BNGH 0285 0700 10, te Den Haag, t.a.v. Dienstverlening, team Burgerzaken onder vermelding van:

  • verkiezingen
  • waarborgsom registratie
  • naam van de politieke partij

Als het bedrag op de rekening staat, wordt een bewijs van betaling afgegeven. Dit is één van de stukken die overlegd dient te worden voor de registratie. Dit bedrag wordt weer teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst wordt ingediend.

Bestaande landelijke politieke groeperingen

Landelijke politieke groeperingen die al geregistreerd zijn voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten van Utrecht hoeven zich niet opnieuw te registreren. Het register voor aanduidingen voor de Tweede Kamer wordt bijgehouden door de Kiesraad. Het register van de Provinciale Staten wordt bijgehouden door het centraal stembureau bij de gemeente Utrecht.

Toevoeging aan de aanduiding

Het is niet toegestaan lokale informatie aan bestaande geregistreerde landelijke partijen toe te voegen (bijvoorbeeld CDA Soest). Eventuele toevoegingen worden als nieuwe aanduidingen gezien. Een registratieverzoek zal worden beoordeeld op de criteria genoemd in artikel G3 van de Kieswet.

Tijdstip registratie

Voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 is 27 december 2017 de laatste dag waarop nieuwe lokale groeperingen zich kunnen laten registreren. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing buiten beschouwing.