Planning

Hier leest u de tijdlijn met ontwikkelingen rond de noodopvang en het asielzoekerscentrum. 

 • December 2022: Naar verwachting opening asielzoekerscentrum (azc) en sluiting noodopvang.
 • September 2022: COA heeft laten weten dat vanaf maandag 5 september units op locatie Kamp van Zeist arriveren. Het gaat om units van een voormalig gebouw van het Philips Innovation Center Eindhoven. De in totaal 336 units worden in september vanuit Best naar Zeist getransporteerd. Daar verbouwt het COA de units tot een nieuwe opvanglocatie: een azc voor 400 vluchtelingen voor de periode van maximaal vijf jaar. 
 • Augustus 2022: Op 30 augustus heeft de gemeente Zeist aan het COA een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocatie op de locatie Kampweg 120 in Zeist. 
 • Juli 2022: Na het vertrek van de laatste tiny houses op het terrein in juli is het COA begonnen met grondwerkzaamheden.
 • 28 april 2022: Opening noodopvang.
 • Februari/maart 2022: De gesprekken tussen Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de beide gemeenten zijn gestart. Op welke plek op het terrein komt de opvang precies, wat moet er allemaal geregeld worden, wie doet wat, hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en wie bepaalt wat? Daarbij gaan we uit van ongeveer 400 personen. Dat is aanzienlijk minder dan de 700 personen waar het COA om heeft gevraagd. Dit aantal is omlaag gebracht op verzoek van de gemeenteraden van Zeist en Soest na contact met bewoners.
 • 25 januari 2022: De gemeenteraad van Zeist heeft tijdens de raadsvergadering gesproken over de opvang van asielzoekers op Kamp van Zeist. In de vergadering gaf de raad diverse aandachtspunten en voorwaarden mee, waaronder aantallen, leefbaarheid en veiligheid. Er was veel aandacht voor de zorgen van een aantal inwoners van Zeist en Soest.
 • 19 januari 2022: Inwoners van Soesterberg gaven tijdens een inspraakavond hun aandachtspunten mee aan de raad van Soest. Deze zijn door een brief en een video aangeleverd aan de raad van Zeist.
 • 11 januari 2022: College van burgemeester en wethouders besluit in te gaan op het verzoek van het COA en medewerking te verlenen aan de opvanglocatie op Kamp van Zeist.
 • 9 december 2021: Het COA vraagt formeel aan de gemeenten Zeist en Soest om mee te werken aan de opvang van vluchtelingen op het terrein van Kamp van Zeist. Het gaat om maximaal 700 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar met een tussentijdse evaluatie na 3 jaar.
 • 17 oktober 2021: Alle gemeenten ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid het verzoek zo snel mogelijk aan te geven of er mogelijkheden zijn voor de opvang van vluchtelingen.

Wat vooraf ging

De humanitaire nood is hoog en het past in onze traditie om een bijdrage te leveren aan de oplossing van dit humanitaire vraagstuk. De gemeenten Zeist en Soest hebben een gemeenschappelijke geschiedenis in opvang van vluchtelingen in Kamp Zeist. Het terrein en de gebouwen zijn tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 ook gebruikt voor noodopvang en een asielzoekerscentrum (azc). Kamp van Zeist ligt bij Soesterberg, op de gemeentegrens tussen Zeist en Soest. Daarom trekken beide gemeenten samen op in dit traject.

De gemeenten Zeist en Soest maken goede afspraken over de randvoorwaarden waaronder dit alles kan plaatsvinden, bijvoorbeeld over maatschappelijke voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van zowel de noodopvang als het azc op Kamp van Zeist.

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA is sinds 1994 verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. Het COA begeleidt hen naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Daarbij werken we nauw samen met andere organisaties. De belangrijkste taken van het COA zijn:

 • onderdak bieden aan asielzoekers
 • hen begeleiden naar een toekomst in Nederland of daarbuiten
 • opvanglocaties verwerven en beheren
 • de veiligheid en leefbaarheid in de opvanglocaties handhaven, en
 • asielzoekers voorzien van noodzakelijke middelen

Lees meer over het COA.

Een noodopvang is, zoals het woord al aangeeft, een tijdelijke voorziening om vluchtelingen op te vangen. Omdat er een tekort is aan plekken op de reguliere asielzoekerscentra zoekt het COA in overleg met gemeenten naar tijdelijke noodvoorzieningen. In de regel wordt zo’n voorziening voor de duur van 4 tot 6 maanden ingericht. Soms kan dit in overleg met de gemeente nog enkele maanden worden verlengd. 

Op een asielzoekerscentrum (AZC) verblijven naast vluchtelingen die nog in asielprocedure zitten, ook vluchtelingen die al een verblijfsvergunning (status) hebben ontvangen. Zij zijn dan in afwachting van toewijzing van een woning. De reguliere azc’s zijn vaak grotere centra die voor een langere periode in gebruik zijn en met meer faciliteiten voor de bewoners. Dit komt ook omdat vluchtelingen hier meestal gedurende langere tijd verblijven.