Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

In Nederland is elk kind van vijf tot en met zestien jaar volledig leerplichtig. Tussen die leeftijden moeten zij verplicht naar school. Kinderen zonder de Nederlandse nationaliteit, asielzoekerskinderen en kinderen die illegaal in Nederland zijn, vallen hier ook onder.

Volledige leerplicht

De leerplicht begint op de eerste dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Wordt uw kind op 15 februari 5 jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in maart naar school. De volledige leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

Na de volledige leerplicht begint de kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht verlengt de leerplicht tot de jongere een startkwalificatie* heeft gehaald (havo- of vwo diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4) of tot de dag dat de jongere 18 jaar wordt.

Uitzondering

Volgt de jongere speciaal onderwijs of praktijkonderwijs en stroomt hij uit met het profiel werk of dagbesteding? Dan geldt de kwalificatieplicht niet.

Voortijdig schoolverlaten

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 jaar die niet naar school gaan en geen startkwalificatie hebben, te registreren en in beeld te houden. Ook krijgen zij ondersteuning en begeleiding naar een passende opleiding. De begeleiding wordt uitgevoerd door de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) van de gemeente Amersfoort en vindt zoveel mogelijk plaats op school of in de eigen woonplaats.

Meer weten?

Lees meer over de leerplicht of voortijdig schoolverlaten op de website van Rijksoverheid.

U mag bijzonder verlof aanvragen voor uw kind. Redenen voor bijzonder verlof zijn bijvoorbeeld:

  • verhuizing
  • huwelijk of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten
  • viering van ambtsjubileum van vader of moeder
  • religieuze feestdag
  • u kunt vanwege uw beroep alleen buiten de schoolvakanties op vakantie.

Voorwaarden

  • u mag geen bijzonder verlof voor uw leerplichtige kind aanvragen in de eerste twee weken van het schooljaar
  • u kunt maximaal tien dagen per jaar bijzonder verlof aanvragen

Aanvragen

U vraagt het verlof aan bij de school. De school beslist of uw kind het bijzonder verlof krijgt.
Gaat het om meer dan tien schooldagen verlof? Dan vraagt u het verlof aan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente via (035) 609 34 11.

In bepaalde gevallen mag de gemeente uw kind vrijstelling van leerplicht geven. Dit kan bijvoorbeeld:

  • bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid, een verklaring van een arts of een psycholoog is vereist
  • als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland
  • bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw omgeving

Aanvragen

Een vrijstelling van de leerplicht kunt u aanvragen bij de leerplichtambtenaar via (035) 609 34 11 of via leerplicht@soest.nl

U ontvangt dan een formulier waarmee u de vrijstelling kunt aanvragen.