Hulp vanuit de Wmo

Succesvol:

Wachttijd

Het aantal Wmo-meldingen is hoog opgelopen. Vanwege deze drukte bedraagt de wachttijd momenteel ruim twee maanden. Het gaat hierbij onder andere om huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen en dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen.

Wij vragen uw begrip hiervoor. 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan (blijven) meedoen aan de samenleving en zelfstandig kan blijven wonen

Dit betekent dat u:

  • kunt leven in een schoon en leefbaar huis
  • in en om uw huis kunt lopen of bewegen
  • allerlei praktische zaken goed kunt regelen, zoals de administratie
  • voldoende sociale contacten heeft
  • binnen uw woonplaats of in uw regio kunt reizen
  • zinnige dagbesteding heeft
  • structuur in de dag of week heeft

Ondersteuning aanvragen

De eerste stap bij het aanvragen van hulp en ondersteuning is het maken van een melding zorg, werk en inkomen.

Melding zorg, werk en inkomen

Na de aanmelding neemt er iemand van de gemeente contact met u op om een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal is dat bij u thuis.

Tijdens het gesprek wordt er door een klantregisseur van de gemeente onderzocht waar de problemen in uw situatie liggen en wat er nodig is om deze problemen op te lossen. Hierbij wordt gekeken naar uw directe hulpvraag. Maar het is ook de taak van de klantregisseur om breder naar uw situatie te kijken of er ook andere hulpvragen zijn, bijvoorbeeld in het gebruik van uw woning of de behoefte aan (meer) sociale contacten.

De klantregisseur bekijkt ook in hoeverre u zelfstandig bent en wat familie en naasten in uw omgeving voor u kunnen betekenen. Daarnaast kijkt de klantregisseur of er een oplossing is voor uw hulpvraag waarbij geen maatwerkvoorziening vanuit de gemeente nodig is.

Verslag en voorstel

Na het gesprek maakt de klantregisseur zo spoedig mogelijk een verslag van het gesprek zodat u deze rustig kunt teruglezen. Het gespreksverslag is het uitgangspunt voor de verdere stappen. Uit het verslag blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente u een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo aanbiedt. In het verslag staat dit benoemt als een voorstel. Dat voorstel bestaat uit het aanbieden van algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen, vervoersvoorzieningen of een combinatie daarvan.

Het kan ook zijn dat de gemeente nog meer informatie nodig heeft om tot een volledig beeld van de problematiek en beschikbare oplossingen te komen. Dit kan zijn door het opvragen van een medisch advies of door middel van een vervolggesprek.

Besluit

Bent u het eens met het gespreksverslag en het voorstel? Dan kunt u deze ondertekenen en terugsturen. Heeft de gemeente een voorstel gedaan voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo? Dan geldt dit als definitieve aanvraag. De gemeente beslist vervolgens binnen twee weken of u voor de bepaalde voorziening in aanmerking komt, wanneer deze worden verstrekt en in welke vorm. Dit besluit ontvangt u schriftelijk.

Ontvangt u een maatwerkvoorziening, dan kunt in sommige situaties kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Hiermee koopt u zelf de zorg of voorziening in. De klantregisseur kan u informeren over de voorwaarden en de gevolgen van die keuze. De gemeente beoordeelt of u de hulp zelf kunt inkopen met een pgb. Daarnaast beoordeelt de gemeente de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. U kiest dan uit de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft.

Als u gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo dan bent u een eigen bijdrage verschuldigd van € 19 per maand. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor.

Heeft u een gezamenlijk huishouden en heeft minimaal één van u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan hoeft u mogelijk geen eigen bijdrage vanuit de Wmo te betalen. Op website van het Centraal Administratie Kantoor kunt u hier mee over lezen.