Het coalitieakkoord in het kort

Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!

In het coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst, samen aan de slag!’ vertellen de partijen Soest2002, GGS, VVD en PvdA wat ze de komende vier jaar voor Soest en Soesterberg willen bereiken. Deze vier partijen vormen samen het college. CDA en Burgerbelangen hebben het akkoord ook ondertekend. In deze samenvatting hebben we de belangrijkste doelen voor Soest op een rijtje gezet. En met Soest bedoelen we Soest en Soesterberg.

Samen als inwoners

Met dit akkoord bouwen wij aan de toekomst. Als gemeente en als inwoners gaan wij samen aan de slag gaan met de doelen die erin staan. Samen zijn wij de lokale samenleving, die op haar beurt bestaat uit veel verschillende kleinere gemeenschappen.

Goed wonen en werken

In onze gemeente moeten mensen goed kunnen wonen. Dat is nodig om alle gemeenschappen in onze gemeente levend en bloeiend te houden. Het is ook belangrijk dat er banen zijn en dat er ruimte is om te werken. We willen dat onze dorpen goed bereikbaar zijn op de weg. De wegen moeten veilig zijn voor alle verkeersdeelnemers. Daarbij hebben we oog voor fietsers en voetgangers. We betrekken inwoners bij de keuzes over toekomstige woningbouwlocaties.

Dorps, vitaal en groen

Met de blik vooruit willen we bouwen. Daarbij staat voorop dat de gemeente zijn groene en dorpse karakter behoudt. Want waar je in onze dorpen ook woont, de natuur is nooit ver weg. En veel van onze voorzieningen zijn op fietsafstand. Inwoners kennen elkaar en onze groene omgeving maakt het makkelijk om elkaar te ontmoeten. Groen is goed voor de gezondheid én voor de klimaatadaptatie. Het dorpse en groene karakter zorgt daarmee voor een vitale gemeente.

Zorg, sport, kunst en natuur

We willen er zijn voor mensen die ons nodig hebben. Voor mensen die niet zelfstandig in de samenleving kunnen meedoen, voor kortere of voor langere tijd. We gaan met inwoners de vraag beantwoorden welke gemeente we willen zijn als het gaat om zorgen voor elkaar. Onze gemeente heeft goede sportvoorzieningen en is rijk aan kunst en cultuur. Dat vinden wij waardevol. In Soesterberg investeren wij in een sociaal-cultureel centrum. Ook gaan we aan de slag met een visie op sport en cultuur in onze dorpen.

Klimaat en milieu

We blijven ons concentreren op de energietransitie. Wij willen per wijk in beeld brengen hoe iedereen van het gas af kan. We zetten in op isolatie van woningen en het plaatsen van zonnepanelen op daken. We leggen laadpalen aan en verduurzamen onze gemeentelijke gebouwen. Wij staan terughoudend tegenover windmolens en zonnevelden.  Vanwege de gevolgen voor de gezondheid en de leefbaarheid.

Natuur en landschap

Voor ons staat voorop dat het groene landschap van grote waarde is voor de kwaliteit van leven in onze gemeente. We beschermen de bijzondere landschappen en gebieden met hoge natuurwaarden. 
We hebben daarbij oog voor de biodiversiteit, voor de natuurwaarde en een gezonde leefomgeving. We willen inwoners actiever betrekken bij het groenonderhoud in hun buurt. Dit helpt om de natuur in de wijken levendig te houden. En het stimuleert het samenleven in onze buurten.

Goede dienstverlening

We willen naar een klantgerichte, efficiënte en informatieveilige dienstverlening van de gemeente Soest. We willen de oplopende wachtlijsten voor bouwaanvragen aanpakken. Dat is één van de plekken waar het piept en kraakt in de ambtelijke organisatie. We moeten investeren in de ambtelijke organisatie om de basis op orde te krijgen. En om als gemeente meer met inwoners mee te denken.

The global goals

Deze zeven bouwstenen van het akkoord hangen ook samen met wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen: de Global Goals. 
Soest is een ‘Global Goals gemeente’. We zijn daarmee onderdeel van een internationale gemeenschap van 193 landen die doelen hebben voor het klimaat, armoede, mensenrechten, onderwijs en gezondheid.