Aandachtspunten tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang

Tijdens de bijeenkomst van 14 maart heeft de raad gereageerd op de richtlijnen voor tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang. Die richtlijnen, het toetsingskader, stelde het college kortgeleden op. Het doel ervan is om te beoordelen of toekomstige locaties voor vluchtelingenopvang en tijdelijke woningen passend zijn binnen de gemeente Soest.

Inbreng van inwoners

De raad bracht bij de beraadslaging ook de inbreng in van inwoners. Deze inwoners dachten mee tijdens een bewonersavond op 29 februari en in het digitale bewonerspanel. Ook stuurden sommige inwoners de raad een brief met hun ideeën over tijdelijke woningen en vluchtelingenopvang.

Aandachtspunten

Tijdens de bijeenkomst van 14 maart noemden fracties een reeks aandachtspunten. Niet alle punten werden daarbij door alle fracties gesteund. Dit waren een aantal aandachtspunten:

 • Kies in de regel voor kleinschalige opvanglocaties, liefst 50 personen of minder.
 • Overweeg om buiten de zogenaamde rode contouren te bouwen, de denkbeeldige lijn om de bebouwde kom.
 • Overleg met omwonenden over de mogelijkheid om de opvang op het Albertsdorp en in het Fletcher Hotel te verlengen. Dat zou de druk op het aantal te realiseren opvangplekken al flink verlichten.
 • Wijs meer sociale woningen toe aan Soesters: de richtlijn is nu 25%, dat zou 50% moeten zijn.
 • Pas het toetsingskader ook toe op de mogelijke opvang in Open Hof.
 • Betrek inwoners in een eerder stadium als er een locatie in beeld komt. Geef bovendien meer feitelijke informatie.
 • Maak duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor woningen die maar 5 jaar in gebruik zijn. Misschien is dat niet rendabel, maar moet de gemeente er gezien de woningnood soms toch voor kiezen.
 • Wees flexibel met de duur van de huisvesting. Overweeg de duur te verlengen wanneer er draagvlak is en het goed loopt. En overweeg een kortere termijn wanneer er niet op te lossen problemen zijn.

Vijf hoofdpunten

Het college van B en W beluisterde alle inbreng van de gemeenteraad. Het college nam vijf hoofdpunten mee voor de toekomstige zoektocht naar huisvesting:  

 • De wens voor kleinschalige opvang.
 • De wens voor verlenging van de opvang op Albertsdorp en het Fletcher hotel in overleg met omwonenden. Dit alleen als uit overleg met omwonenden blijkt dat er draagvlak voor is.
 • De oproep om ‘out of the box’-oplossingen te zoeken.
 • De wens om de communicatie en participatie met omwonenden van een kansrijke locatie tijdig en gedegen op te starten.
 • De wens om te weten wat de financiële gevolgen zijn voor woningen die maar 5 jaar in gebruik zijn. Om zo te kunnen afwegen of de kosten opwegen tegen de baten.

De bijeenkomst is terug te kijken via de livestream in het raadsinformatiesysteem. Daar staat ook het toetsingskader en de inbreng van inwoners die hebben meegedacht.