Het Soester vergadermodel

De raad komt geregeld bij elkaar om vraagstukken te bespreken en er beslissingen over te nemen. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent er dus van harte welkom. Een overzicht van van de raadsbijeenkomsten per maand vindt u in de kalender

Het Soester vergadermodel bestaat uit de volgende bijeenkomsten die op een woensdag- of donderdagavond plaatsvinden:

  • informatieavond
  • avond samenleving
  • opiniërende raadsbijeenkomst
  • besluitvormende raadsvergadering

Informatieavond

Bij de informatieavond wordt de raad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd over actuele onderwerpen. U mag hierbij als toehoorder aanwezig zijn.

Avond samenleving

De avond samenleving is bedoeld om de raad, inwoners en organisaties met elkaar in contact te brengen rondom een bepaald thema, zoals een verkeersplan. Deze avond kent verschillende werkvormen en kan ook op locatie gehouden worden. Raadsleden en fractieassistenten kunnen in gesprek gaan met inwoners en collegeleden, en hen vragen stellen. Deze avond is minder formeel dan de andere bijeenkomsten: het doel is een gesprek tussen de aanwezigen.

Opiniërende raadsbijeenkomst

De opiniërende raadsbijeenkomst is een week na de avond samenleving. Dan kunnen de raadsleden politiek-bestuurlijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders, met elkaar van gedachten wisselen en met elkaar in debat gaan.

Besluitvormende raadsvergadering

Een week later is de besluitvormende raadsvergadering. Dan wordt er niet meer gedebatteerd. Vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders is niet meer mogelijk. Raadsleden nemen dan een beslissing over de vraagstuk die voorliggen. Ook kunnen ze een voorstel doen om de plannen van het college te wijzigen. Zo’n voorstel heet een amendement. Ook kunnen raadsleden een motie indienen wanneer zij willen dat de raad ergens zijn mening over uitspreekt.

Daarnaast kunnen fracties initiatiefvoorstellen indienen, interpellatiedebatten voeren en is er gelegenheid voor een vragenkwartier.

Spreekrecht

Daarnaast bestaat het spreekrecht voor inwoners:

  • Tijdens de avond samenleving kunt u over het onderwerp meepraten.
  • Tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst kunt u inspreken over een onderwerp op de agenda. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per spreker met een maximum van 15 minuten per agendapunt. U kunt uw mening of visie geven over het onderwerp. Inspreken tijdens opiniërende raadsbijeenkomst kan niet wanneer het onderwerp de week ervoor al op de agenda stond tijdens de avond samenleving.
  • Tijdens de opiniërende raadsbijeenkomst kunt u ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Hiervoor geldt dat dit onderwerp niet in een periode van drie maanden voorafgaand aan de opiniërende raadsbijeenkomst al besproken is door de raad.

Voor het inspreken en het spreekrecht kunt u zich tot aanvang van de bijeenkomst melden bij de griffier, Marcella van Esterik. Of mail naar griffie@soest.nl