Het Soester vergadermodel

De raad komt geregeld bij elkaar om vraagstukken te bespreken en er beslissingen over te nemen. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent er dus van harte welkom. Een overzicht van de raadsbijeenkomsten per maand vindt u in de kalender

Drie soorten bijeenkomsten

Het Soester vergadermodel bestaat uit drie soorten bijeenkomsten die op donderdagavond plaatsvinden:

Fase 1: Beeldvormend 

De raad verzamelt informatie om een zo compleet mogelijk beeld van een vraagstuk te krijgen. De raad leest, luistert en stelt vragen. Hierbij gaat de raad in gesprek met de samenleving, ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders. Zij vertellen wat zij weten over een vraagstuk. De raad kan u uitnodigen om mee te praten of u kunt inspreken. Om in te spreken neemt u contact op met de raadsgriffier. 

Fase 2: Oordeelsvormend

In deze fase gaan de raadsleden onderling met elkaar in gesprek. Ze debatteren over wat ze in de eerste fase hebben gehoord. Ze beoordelen wat voor iedere fractie het zwaarste weegt. Hier vindt het politieke debat plaats. Het doel is te komen tot een oordeel over een vraagstuk. Zijn fracties voor of tegen, en waarom?

Fase 3: het Besluit

In deze fase neemt de raad een besluit over een vraagstuk. Ook kunnen fracties een voorstel doen om de plannen van het college te wijzigen. Zo’n voorstel heet een amendement. Raadsleden kunnen ook een motie indienen wanneer zij willen dat de raad ergens zijn mening over uitspreekt. Daarnaast kunnen fracties initiatiefvoorstellen indienen, interpellatiedebatten voeren en is er gelegenheid voor een vragenkwartier. Het Besluit vindt iedere twee weken plaats.

Spreekrecht

Daarnaast bestaat het spreekrecht voor inwoners:

  • Tijdens de beeldvormende bijeenkomst (fase 1) kunt u inspreken over een onderwerp op de agenda. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten per spreker met een maximum van 15 minuten per agendapunt. U kunt uw mening over of visie op het onderwerp geven. Inspreken tijdens de oordeelsvormende bijeenkomst (fase 2) kan niet wanneer het onderwerp de week ervoor al op de agenda stond tijdens van de beeldvormende bijeenkomst. 
  • Tijdens het Besluit kunt u ook inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Hiervoor geldt dat dit onderwerp niet in een periode van drie maanden voorafgaand aan het Besluit al besproken is door de raad.

Voor het inspreken en het spreekrecht kunt u zich tot 12.00 uur op de dag van de vergadering melden bij de griffier, Marcella van Esterik. Of mail naar griffie@soest.nl.