Criteria voor onderzoeken

Bijlage

Criteria verordening

Doelmatigheid

Is er twijfel over de doelmatigheid?

Toelichting: Is er sprake van beleid dat niet efficiënt is/wordt uitgevoerd?

Doeltreffendheid

Is er twijfel over de doeltreffendheid?

Toelichting: Is er sprake van beleid dat niet het effect oplevert/heeft opgeleverd dat de raad ervan verwacht (had)?

Rechtmatigheid

Is er twijfel over de rechtmatigheid?

Toelichting: Is er sprake van financieel en/of niet-financieel handelen of besteden in afwijking van de regels?

Substantieel belang

Maatschappelijk en economisch belang.

Toelichting: De vraag is of een onderwerp het functioneren van de samenleving als geheel raakt. Hoe groter het maatschappelijke en economische belang, hoe interessanter het onderwerp.

Beïnvloedbaar beleid

Het moet gaan om bestaande beleidskaders, niet om toekomstplannen, waar de gemeente zeggenschap in heeft.

Toelichting: Het onderzoek moet bijdragen aan het sturen op hoofdlijnen door de raad.

Spreiding

Verschillende onderwerpen kiezen en spreiden over portefeuilles.

Toelichting: De rekenkamer kijkt ook of er recent al onderzoek op dit terrein is gedaan of in planning staat. Dit om overlap of dubbel werk te voorkomen. Afstemming met concern controller en accountant.

Communiceerbare resultaten voor bevolking

De burgers van Soest kunnen volgen welke resultaten er zijn behaald met het onderzoek. En welke verbeteringen er worden voorgesteld op basis van het onderzoek.

Toelichting: Naar verwachting levert het onderzoek concrete aanbevelingen op voor de raad. Bijdragen aan leerproces voor de organisatie. Bijdragen aan transparante werkwijze van de gemeente.

Extra criteria rekenkamercommissie

Financieel belang/ risico

Omvang van de gemeentelijke geldstroom voor het onderwerp of de mate waarin de gemeente financiële risico's loopt.

Praktische uitvoerbaarheid

Capaciteit, investering, doorlooptijd.

Toelichting: Behapbare uitvoeringskosten; doorlooptijd van het onderzoek; belasting in uren van ambtelijk apparaat en rekenkamercommissie.

Complexiteit

Mate waarin het onderwerp, mede door raakvlakken met andere beleidsterreinen, moeilijk ‘grijpbaar’ is en daardoor onzekerheden kent.

Toelichting: Hoe groter de onzekerheden, hoe interessanter het onderwerp.

Nieuw/toegevoegde waarde voor de raad

Levert het onderwerp informatie op over gebieden waar de raad nog onvoldoende beleidskaders stelt of controle uitoefent?