Jaarverslag

De Rekenkamer heeft in 2023 twee onderzoeken uitgevoerd die zich nu in de afrondende fase bevinden. Daarnaast zijn er twee onderzoeken in voorbereiding zodat die in 2024 gestart kunnen worden.

Onderzoeken in 2023

Onderzoek naar het woningbouwbeleid

Onderzocht is: Wat zijn voor de gemeente Soest bepalende factoren om doelmatig en doeltreffend woningbouwbeleid te realiseren?

Eind 2022 is de opdracht voor de uitvoering van het onderzoek gegund aan onderzoeksbureau Rigo. Gepland was om het onderzoek voor het zomerreces van 2023 op te leveren. Het bleek lastig om bestuurlijke medewerking te verkrijgen, onder andere door een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Mede hierdoor is de feitelijke start van het onderzoek aanzienlijk vertraagd. 

Het rekenkameronderzoek bestond uit vier onderdelen: een beleidsanalyse, een analyse plancapaciteit, twee casusonderzoeken en een expertmeeting die gehouden is op 12 oktober 2023. 

Onderzoek naar het klimaatadaptatiebeleid

Onderzocht is: Welke maatregelen heeft de gemeente Soest de afgelopen vijf jaar genomen op het gebied van klimaatadaptatie in de breedste zin van het woord (dus te nat, te droog en te warm), waren deze maatregelen doelmatig en effectief en op welke wijze werden inwoners, bedrijven en instellingen betrokken en gestimuleerd om klimaatadaptieve maatregelen te nemen? 

Beide onderzoeken zijn inhoudelijk afgerond en de rapportages liggen momenteel voor ambtelijk wederhoor voor. Wij hopen de rapportages met conclusies en aanbevelingen voor zowel woningbouw als klimaatadaptatie aan het eind van het eerste kwartaal in 2024 aan de gemeenteraad aan te kunnen bieden.

Onderzoek naar de Energiebesparingsplicht

Eind 2023 nam de Rekenkamer deel aan een startbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) voor een nieuw onderzoek naar het decentrale toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht en informatieplicht door gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Het gaat hier om een Doe Mee onderzoek. Samen met de Algemene Rekenkamer, de 12 provinciale rekenkamers en circa 120 lokale rekenkamers wordt dit onderzoek in 2024 uitgevoerd.

Doorwerkingsonderzoek naar het functioneren en presteren van de RMN

De Rekenkamer Vallei en Veluwerand is voornemens een doorwerkingsonderzoek te houden naar het functioneren en presteren van de RMN. Met dit onderzoek wordt gekeken of de aanbevelingen uit het eerdere onderzoek uit 2019 opgevolgd zijn. De Rekenkamer Vallei en Veluwerand heeft ons verzocht ook deel te nemen omdat het oorspronkelijke onderzoek in 2019 ook gezamenlijk is uitgevoerd. In afstemming met de diverse rekenkamers die toen ook aan het onderzoek deelnamen, hebben we besloten om eerst de colleges van B en W te vragen wat zij met de aanbevelingen hebben gedaan. Daarna zal besloten worden of het wenselijk is een doorwerkingsonderzoek naar de RMN te starten

Overige activiteiten en kosten

  • Per 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Dit heeft onder meer als gevolg dat gemeenten geen rekenkamercommissie meer mogen hebben. 2023 was een overgangsjaar. Voor de transitie van rekenkamercommissie naar rekenkamer hebben enkele gesprekken plaatsgevonden tussen de beoogde leden van de Rekenkamer, enkele fractievoorzitters en de burgemeester. Dit heeft geresulteerd in het besluit van de gemeenteraad op 23 november 2023 om o.a. een Rekenkamer in te stellen, een Verordening op de Rekenkamer vast te stellen, het onderzoeksbudget jaarlijks te gaan indexeren per 1 januari 2024 en om ons voor een periode van zes jaar te benoemen en te installeren.
  • Contact met het college en de ambtelijke organisatie. De Rekenkamer heeft rondom lopende onderzoeken contact gehad met portefeuillehouders en met de ambtelijke organisatie, onder wie de gemeentesecretaris. Wij doen dit in de regel door het organiseren van een startbijeenkomst. 
  • De Rekenkamer Soest is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR). Het lidmaatschap is bedoeld voor het uitwisselen van kennis en informatie met andere Rekenkamers. De NVRR organiseert onder andere studiedagen en verzorgt een digitale nieuwsbrief met de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben we deelgenomen aan webinars van de NVRR, aan kringbijeenkomsten en congressen voor leden en secretarissen van de Rekenkamer. 
  • Communicatie. De Rekenkamer streeft ernaar om haar werk breed onder de aandacht van de inwoners van Soest te brengen, omdat ze van mening is dat met haar werk een maatschappelijk belang gediend is. Daarom hebben we persberichten opgesteld en berichten op X geplaatst.
Kosten
Soort Begroot (euro) Besteed (euro) Onderwerp
Uitbesteden onderzoek 30.000 30.000 Onderzoeken
Vergoeding leden 19.000 19.564 Vaste maandelijkse vergoeding leden en reiskosten per bijeenkomst.
Overige activiteiten 3.674 3.760 Contributie NVRR, drukkosten en vormgeving nieuw logo (viel iets duurder uit), rapporten en jaarverslag en teambuildingskosten
Totaal 52.674 53.324  

De post ‘Vergoeding leden’ is een vaste kostenpost. De vergoeding die voorzitter en leden van de Rekenkamer ontvangen is een vast percentage van een raadsvergoeding. Hiermee wordt de vergoeding geïndexeerd. 

Het begrote bedrag is niet geïndexeerd waardoor een kleine overschrijding ontstaat.