Integraal onderhoud St. Willibrordusstraat en omgeving

We gaan de  St.Willibrordusstraat, Oude Utrechtseweg en Bonifaciusstraat opnieuw inrichten. 

Planning

De planning is inmiddels anders dan op het moment van de inloopavond. Wij zijn in overleg met de kabel- en leidingbeheerders over de mogelijkheden. Wij verwachten dat het werk aan de kabels en leidingen in het projectgebied half november kan starten. De bewoners worden door Stedin en Vitens geïnformeerd over de startdatum en de aanpak van de werkzaamheden.

Door de uitloop krijgen we te maken met de werkzaamheden die gepland zijn op de Ossendamweg, de stationsomgeving en de Soesterbergsestraat. De planningen van deze projecten nu gaan overlappen. Wij moeten inzichtelijk maken wat gecombineerd kan worden in verband met bereikbaarheid en veiligheid.

In oktober 2023 gaan we vooruitlopend op het project de dode kastanjeboom voor de St. Willibrordusstraat 14 kappen. Hiermee kunnen we niet wachten tot de start van de werkzaamheden.

Afkoppelen regenwater

Wij willen het regenwater vanaf de voorzijden van enkele daken afkoppelen van het vuilwaterriool. 

Het gaat om de woningen:

  • Sint Willibrordusstraat 1 tot en met 15
  • de Bonifaciusstraat 2 tot en met 6 en 10 tot en met 20

Dit willen we doen door gootjes vanaf de regenpijpen aan te leggen naar de stoep.

De bewoners krijgen hiervoor begeleiding van een afkoppelcoach en ontvangen per brief een uitnodiging. 

Reacties inloopavond

In februari was een inloopavond voor de bewoners. Een groot aantal buurtbewoners hebben vragen gesteld en aandachtspunten kenbaar gemaakt.

Naar aanleiding van de ingekomen reacties is het ontwerp aangepast: Presentatietekening (pdf, 5 MB).

Hieronder vindt u de vragen en opmerkingen die bij ons zijn binnengekomen met een antwoord. 

Tijdens de uitvoering kunnen we geen gebruik maken van het grasveld naast de Tinq. Dit grasveld is niet van de gemeente en de eigenaar van het tankstation wil hier niet aan meewerken. In de definitieve situatie is de parkeerbalans 0. Er komen geen parkeerplaatsen bij en er gaan ook geen parkeerplaatsen af. Wij compenseren de langsparkeervakken die vervallen. Dit doen wij door de mogelijkheid om op straat te parkeren. Ook komt er een parkeervak in de Braamweg bij.

Onder het kopje planning op deze site houden we u op de hoogte van de planning. Voor de start van de uitvoering ontvangen de bewoners een brief over de fasering, planning en bereikbaarheid. Per fase brengt de aannemer een briefje rond met de startdatum. Voordat de gemeente kan starten met de herinrichting moeten Stedin en Vitens ook nog werkzaamheden uitvoeren. Zij informeren u hier zelf over.

De gemeente richt tijdens de uitvoering geen andere parkeergelegenheid in. Tijdens de uitvoering vragen wij u in de buurt zelf een parkeerplek te zoeken. Hierdoor moet u dan iets verder lopen om bij uw woning te komen. Wij proberen in overleg met de aannemer de overlast zoveel mogelijk te beperken. Echter, zonder overlast zijn de werkzaamheden helaas niet uit te voeren. 

Deze boom zorgt voor opdruk van de bestrating in de inrit aansluitend op de boom. Deze opdruk geeft overlast en zorgt voor een onveilige situatie. Er is geen mogelijkheid om de boomspiegel te vergroten. Dit komt door de inritten aan beide kanten van de boomspiegel. Hierdoor is het niet mogelijk de wortelopdruk voor nu en de toekomst op te lossen.

Aan het eind van de zomer hebben we de vitaliteit van de drie bomen voor Oude Utrechtseweg 32 en 34 nog een keer beoordeeld. Hierbij is de conclusie dat deze bomen een levensverwachting hebben van minder dan tien jaar. Daarom gaan we deze binnen het project vervangen. Binnen het groenvak voor nummer 32 staan nu twee bomen. De ruimte is hier te klein om twee bomen te planten. Daarom gaan wij in dit vak één boom in het midden terugplanten. 

Het groenvak voor nummer 34/34A gaan wij vergroten. Het plan was om twee bomen te planten. Door de kabels en leidingen is de ruimte voor de bomen te beperkt. We gaan in ieder geval één boom planten. Tijdens de uitvoering beslissen we of een tweede boom in dit vak geplant kan worden. Dit doen we op basis van de ligging van de kabels en leidingen.

Een gezonde den geeft nauwelijks hars. De grove den komen in een groenvak, een optimale plek voor de den. De den is een inheemse boom en past goed in een parkwijk als Soest-Zuid. Een alternatief is bespreekbaar. Naar aanleiding van de ingekomen reacties stellen wij als alternatief de Indische paardenkastanje (Aesculus indica) voor. Dit is een kastanje die nauwelijks last heeft van de kastanje bloedingsziekte.

Twee bomen hebben een levensverwachting van meer dan tien jaar. De paardekastanje voor nummer 4 en de 1e paardekastanje vanaf de Plasweg. Deze bomen kunnen we inpassen.

Deze warmtebehandeling is enkel effectief zolang de behandeling duurt. Zodra je stopt met de behandeling komt de kastanjebloedingsziekte helaas weer terug.

In het beheersysteem staan de krentenbomen als bosplantsoen en zijn daarom niet als boom aangegeven. De appelboom die hier staat blijft behouden en we kunnen hier nieuwe krentenboompjes aanplanten. Dit nemen we op in het plan.

De wateroverlast op deze locatie is bij ons bekend en het aanpakken/verminderen van deze overlast is onderdeel van de projectopdracht. Door aanleg van de infiltratievoorzieningen breiden we de ruite voor opvang van het regenwater flink uit.

Onze ervaring is dat de drempel als verkeersremmende maatregel het meeste effect heeft. Een versmalling heeft alleen effect als er veel verkeer in twee richtingen rijdt. Als er weinig verkeer is, gaat er geen snelheid remmend effect van uit. De drempel zal de wateroverlast niet vergroten. De infiltratiekratten lopen als doorgaand riool onder de drempel door. Zo vormen ze een verbinding met de rest van de Oude Utrechtseweg en naar de Braamweg.

De Schoutenkampweg staat in de meerjarenplanning voor groot onderhoud. De snelheidsremmende maatregel op de kruising realiseren wij niet dit project. Dit zal gebeuren in het project “Schoutenkampweg”.

Extra depodogs plaatsen lost het probleem van overlast van hondenpoep niet op. Het vaak legen en bijvullen van de poepzakjes hebben we als aandachtspunt laten weten aan het onderhoudsteam.

Zijn wij ook zeker voorstander van. Helaas is de druk op de openbare ruimte groot. Met dit ontwerp hebben wij het groen gemaximaliseerd in combinatie met de andere functies voor de openbare ruimte.

Het is financieel niet haalbaar om van de grasveldjes allemaal plantvakken te maken. Voor het beeld vinden wij grasveldjes ook mooi. Dit geldt ook voor de Oude Utrechtseweg. Bij kruisingen van wegen planten wij de vakken wel in.

We gaan hier een accent maken met beplanting. Om toch goed zicht op de kruising te houden komt hier lage beplanting. De klimop, Hedera hibernica.

We planten maat 20/25, dit is de omtrek van de boom in centimeters gemeten op borsthoogte. Dit is voor aanplant al een grotere maat dan gemiddeld. Nadeel van hele grote maten is dat ze ook moeilijker aanslaan. Bij een meevallende aanbesteding kunnen we bomen in een maat groter (dan 20/25) planten.

De vogelnestschommel is vervangen door een gewone schommel in het ontwerp.

We maken de rijbaan van de St. Willibrordusstraat smaller naar 5 meter. Dit geeft ons de mogelijkheid om langs de weg de parkeerstrook te verlengen. Dit is bij een ongewijzigde situatie niet noodzakelijk. Maar wij verwachten dat dit wel nodig is als woningbouwplannen bij het kerkgebouw duidelijk worden. Wij hebben hierover contact met de ontwikkelaar en dringen aan om snel duidelijkheid te geven over de plannen. Dan kunnen wij daar in de inrichting en parkeerruimte rekening mee kunnen houden. 

De ontwikkelaar moet zich houden aan de gemeentelijke parkeernormen. Als de plannen zorgen voor een verhoogde parkeerdruk (vergeleken met de huidige functie en situatie) dan moet het plan zorgen voor extra parkeerruimte. Voor dit bouwplan houden we ons aan de procedure. U krijgt dus de mogelijkheid deze in te zien en als het nodig is op te reageren. Maar dat staat los van deze herinrichting.

In verband met de toegankelijkheid van het vuilwaterriool komt aan het eind van de strook met langsparkeren nu een put. Tussen de put en de Oude Utrechtseweg is het profiel smal. Hierdoor kunnen we het langsparkeren niet doortrekken zonder het hele profiel op te schuiven richting de even kant. Als we dit doen, gaat dit ten koste van de bomen. Voor verdere beantwoording zie voorgaande vraag.

Dit is niet zoals we het willen. Het pad is in gebruik als stoep, er is geen officiële inrit. Om de veiligheid voor de speelplek te vergroten gaan wij de haag aan de voorzijde langs de Willibrordusstraat doortrekken. Wij gaan ook een toegang naar de speelplek vanaf dit stoep maken. De combinatie voetpad met toegang voor auto’s is hier zeker niet gewenst. (dit gebeurt nu op eigen risico, maar de gemeente kan dit zeker niet legaliseren).

We draaien de rijroute niet om. We maken opstelplaatsen voor de containers aan de kant van de woningen in de Bonifaciusstraat. 

We passen een brede betonband toe langs de beplantingvakken waar geparkeerd kan worden. Daardoor is er 40 centimeter ruimte om in en uit te stappen.

Goed punt, dit nemen we op in het ontwerp.

Om dit zoveel mogelijk te voorkomen passen we grote kolken (opvangputjes naast de straat) toe. De kratten hebben een grote opening in het midden en kunnen we schoonmaken. Dit exemplaar stond bij de inloopavond.

De gemeente heeft afspraken  met een ondernemer voor laadpalen. Voor het plaatsen hebben we afspraken gemaakt. Zo krijgen we een zo goed mogelijke verdeling door de gemeente. We plaatsen alleen laadpalen als er in de buurt een concrete aanvraag voor gedaan wordt.

Het afkoppelen van de daken is geen verplichting. De gemeente stelt hier een subsidie voor beschikbaar en kan hiervoor adviseren. De rioolhuisaansluiting die er nu is blijft en vervangen we vanaf het hoofdriool tot de erfgrens.

Landelijke richtlijnen schrijven voor dat een trottoir (wenselijk)1,50 meter breed is. Het moet in ieder geval minimaal 1,20 meter breed zijn. Dit namen wij over in ons gemeentelijk inrichtingenbeleid. Dit is ook ons uitgangspunt voor dit ontwerp geweest. De trottoirs in dit ontwerp zijn breed genoeg om elkaar te passeren. Ook als er iemand met een scootmobiel, rolstoel, rollator of kinderwagen langs moet.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Harm Middelburg via het contactformulier

Of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.