Windmolens en zonnevelden

In 2050 willen we in onze gemeente alle energie die we nodig hebben duurzaam opwekken. Alleen maar alle daken volleggen met zonnepanelen is niet genoeg. Windmolens helpen om in alle seizoenen en op alle tijdstippen voldoende duurzame energie te hebben en om netcongestie te verminderen. Daarom onderzoeken we ook drie mogelijke plekken voor windenergie. En we kijken naar het leggen van zonnepanelen langs de A28. Eind 2024 nemen Soest, de buurgemeenten en Defensie een beslissing over waar er windmolens op de Vlasakkers en langs de A28 komen.

Onderzoekslocaties

Zonnepanelen op daken alleen leveren te weinig stroom op. En ook alleen maar tijdens zonnige dagen. Daarom zoeken we naar plekken om meer energie op te wekken. Soest stelde hier in 2021, na een participatieproces, een uitnodigingskader voor vast. Hierin staat één plek in Soest voor een zonneveld, langs de snelweg A28. Voor windturbines zijn drie mogelijke plekken vastgesteld.

Locatie naast de Isselt

Een van de drie plekken voor wind uit het Uitnodigingskader is naast bedrijventerrein Isselt in Amersfoort. Met gemeente Amersfoort spraken we af dat we in Soest wachten met volgende stappen naast de Isselt, tot het moment dat zij de twee windmolens op de Isselt vergunnen. Naar verwachting gebeurt dit in 2025 (zie de tijdlijn van het project Wind op Isselt).

We kijken mee naar het project van de gemeente Amersfoort. We kijken vooral goed naar wat we kunnen leren van hun participatietraject. Zoals de Omgevingsadviesraad die zij hebben ingesteld en de onafhankelijk begeleiding. Daar zijn ook inwoners van Soest voor uitgenodigd in die in de directe omgeving wonen.

Locaties Vlasakkers en langs de A28

De andere twee plekken zijn de Vlasakkers en langs de A28. Samen met onze buurgemeenten, provincie Utrecht, Defensie en Rijkswaterstaat doen we hier onderzoek naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Dit samenwerkingsverband heet OER A28 en heeft een eigen website: A28 Amersfoort-Utrecht.

In het voorjaar van 2024 onderzocht een onafhankelijk onderzoeksbureau de effecten van geluid en slagschaduw op de omgeving. Het onderzoek keek naar verschillende maten en aantallen van windturbines op verschillende plekken. Ook onderzocht het bureau de veiligheid en berekende de verwachte energieproductie.

Inwoners in de omgeving hebben aangeven dat er zorgen zijn voor de optelsom van geluid. In aanvullend onderzoek wordt dit onderzocht.

Daarnaast worden de komende maanden onderzoeken gedaan naar de effecten op luchtvaart en natuur. Ook kijkt Defensie of de windturbines passen bij het gebruik van de oefenterreinen. Lees meer over de onderzoeksresultaten.

Als alle onderzoeksresultaten erop wijzen dat het project door kan gaan, sluiten de gemeenten, Provincie, Rijkswaterstaat en Defensie een samenwerkingsovereenkomst. Daarin zeggen alle partijen wat zij belangrijk vinden voor het vervolg van het project. Daarna komen er nog meer vervolgonderzoeken. Die gaan nog dieper in op natuur en hoe de opwek past binnen het huidige gebruik van de oefenterreinen en de snelweg. Daarnaast maken we een plan voor het betrekken van de omgeving.

Participatie en zeggenschap inwoners

Grootschalige opwek van energie maakt veel los in de samenleving. Mensen maken zich zorgen over de impact op hun leefomgeving of hun gezondheid. Andere mensen maken zich juist zorgen over klimaatverandering. En vinden de energietransitie niet snel genoeg gaan.

Participatie gaat erover om de zorgen en de ambities een plek te geven. In het vervolgproces waken wij voor de bescherming van de belangen van de lokale samenleving.

In alle projecten is het doel dat minimaal 50 procent lokaal eigendom is. Een inwoner kan zich inkopen. En heeft zeggenschap over het project. De opbrengsten leveren dan wat op aan de inwoners en de omgeving.

Zo profiteren ook degenen uit de omgeving die niet de mogelijkheid hebben om te investeren.

Onderzoek provincie naar plekken voor wind

De provincie onderzocht 99 mogelijke locaties voor de opwek van windenergie. Daar zijn 27 kansrijke locaties uitgekomen, waaronder het gebied Vlasakkers en A28. Dit is belangrijk omdat de provincie mag besluiten waar windprojecten komen.

Ook vindt de provincie het belangrijk dat de gemeenten zich houden aan de afspraak uit de RES (Regionale Energie Strategie). Soest doet mee aan de RES van de Regio Amersfoort. Daarin spraken wij af om samen 0,5 terrawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit op te wekken. De zoeklocaties zijn ook in de RES vastgelegd. Lees meer over de RES.

Waarom zijn windturbines nodig?

Zonnepanelen leveren overdag in de zomer veel energie. Dat noemen we piekmomenten. Die piekmomenten veroorzaken problemen op het stroomnetwerk. Windmolens wekken meestal stroom op als de zon niet schijnt. Daarom helpt windenergie om in alle seizoenen en op alle tijdstippen voldoende duurzame energie te hebben. Zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. Ook helpt windenergie om duurzame energie betaalbaar te houden. Windenergie is per kilowattuur (kWh) goedkoper dan zonne-energie. En windturbines nemen netto minder ruimte in beslag dan zonnevelden