Herinrichting hoofdwegen

We gaan de hoofdwegen in Soesterberg opnieuw inrichten. Dat zijn de Kampweg, Banningstraat, Veldmaarschalk Montgomeryweg, Oude Tempellaan en Kamerlingh Onneslaan.

Wat gaat er gebeuren

In samenspraak met bewoners uit Soesterberg is besloten om de maximumsnelheid overal 30 kilometer per uur te maken. De Postweg gaat qua inrichting meer passen bij de woonomgeving en wordt ingericht als een fietsstraat. Belangrijk is dat de Veldmaarschalk Montgomeryweg goed aansluit op de fietsverbinding over de voormalige vliegbasis (Paul Lemmenpad). Daarnaast willen we de lanenstructuur versterken door extra bomen te planten. Ook heeft het riool op veel plaatsen meer capaciteit nodig. Waar mogelijk gaan we daarom regenwater direct infiltreren in de bodem.

Wij verwachten dat op zijn vroegst in 2019 de schop in de grond gaat. De planning is afhankelijk van de voortgang van de bouwprojecten in het dorp. We willen bij de uitvoering van de projecten voorkomen dat bouwverkeer de nieuwe wegen weer kapot rijdt.

Bij het opstellen van het Masterplan Soesterberg hebben bewoners aangegeven dat ze graag een 30 km-zone willen.

In 2017 hebben we Soesterbergers via het Inwonerpanel gevraagd wat zij het belangrijkst vinden bij de herinrichting. De vragen gingen onder andere over het belang van de bus in het dorp. Opvallend is dat bijna 70 procent van de respondenten aangeeft dat zij het (zeer) belangrijk vinden dat de bus stopt op meerdere plekken in het dorp. Dit ondanks het feit dat bijna 50 procent van de respondenten aangeeft dat zij nooit de bus nemen.

Dat betekent dat we de wegen breed genoeg houden voor de bus en minder hoge drempels aanleggen. Het inwonerpanel vindt behoud van de bus namelijk (veel) belangrijker dan meer snelheidsremmende maatregelen of meer ruimte voor de fiets. Bij de keuze tussen fiets en bomen krijgt de fiets net iets meer prioriteit. Parkeerplaatsen vindt het inwonerpanel het minst belangrijk. 

Bij de uitwerking van de plannen per straat betrekken we de direct omwonenden. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging.

Bewoners van de Postweg zijn al eerder betrokken bij de uitwerking van het herinrichtingsplan.