Oude Tempel

Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het gaat om een mix van woningen, zorgvuldig ingepast in het groen. Een plek waar je kan wonen en leven in én met het bos.

Directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest tekenden in april 2023 de samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied. In mei vond een inloopbijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. De bouw start naar verwachting in 2025.

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan.

Kijk voor meer informatie op www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl.

Samenleven in én met het bos

Wethouder Osman Suna: "De druk op de woningmarkt is hoog in de provincie Utrecht. Nieuwe woningen zijn hard nodig. Oók in de groene omgeving van Soesterberg, al weten we dat er ook bewoners zijn die dit liever niet willen. Met dit project creëren we een bijzonder woonmilieu. Een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met het bos."

Brede mix woningen: van sociale huur tot koop

De woningen komen in een groene structuur van beukenlanen en bospaden te staan. Het gaat om maximaal 300 woningen in een mix van woningtypen. Minimaal tien procent bestaat uit sociale huurwoningen van woningcorporatie Portaal en minimaal tien procent bestaat uit sociale koop. Het is de ambitie om energieneutrale appartementen te realiseren. De sociale huurwoningen worden in de eerste fase gebouwd. De koopwoningen worden verkocht in verschillende prijsklassen.

Genieten van bosrijke omgeving

Het woongebied is straks niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er komen wandel- en fietspaden zodat iedereen ook na de bouw van woningen kan genieten van de bosrijke omgeving. Onderdeel van het plan is de Boshut, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Natuurwaarden centraal

In het concept-plan van Ter Steege gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het plan van Ter Steege. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen

Ook tijdens het bouwproces zijn circulariteit en verduurzaming belangrijk. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door geprefabriceerde elementen te gebruiken, wordt de bouwtijd verkort en de omgeving zo min mogelijk belast.

Ecologisch onderzoek

Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau. 

Omwonenden kunnen helpen 

Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen dit melden. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

Nieuwe plek voor de das in Twente

Er leeft een dassenpaar in de dassenburcht op Oude Tempel. Op de plek waar de dassenburcht ligt, komt het nieuwe woongebied in het bos. Er is gezocht naar een nieuwe leefplek voor de das, omdat er op Oude Tempel onvoldoende alternatieven zijn voor de dassenfamilie om zich naar toe te verplaatsen. 

Er is een mooie oplossing gevonden met ruimte voor de das. Vlakbij Delden in Twente ligt landgoed Twickel, bijna zeven eeuwen oud en 4500 hectare groot. Een landschap waarin bossen met eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met houtwallen elkaar afwisselen.

De nieuwe uitzetplek op Landgoed Twickel in Twente is 590 hectare groot en heeft veel hoogteverschillen. Dat is belangrijk voor een goede afwisseling in verblijfplaatsen en voedselgebieden. Er liggen zandruggen die geschikt zijn voor dassen om burchten te graven. De das vindt het hele jaar eten op de aanwezige natte graslanden. Ook vindt de das in de zomer voedsel op graan- en maïsakkers op Landgoed Twickel. 

De kans op verstoring van de burcht is klein, omdat in de directe omgeving geen verkeer en recreatie plaatsvindt. Bovendien is het direct omliggende gebied niet opengesteld voor publiek. Het leefgebied op Landgoed Twickel in Twente is daarmee een hoogwaardig leefgebied voor de das. 

Meer informatie over de verplaatsing: Welzijn van de das

Meedenken

Bij de ontwikkeling van het woongebied werken Ter Steege, Portaal en de gemeente Soest samen met wUrck voor het landschapsontwerp en stedenbouwkundigontwerp. Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege nauw samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor het ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans krijgen om mee te denken. 

Hart van de Heuvelrug

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl.

Motie Behoud Landgoed Oude Tempel

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 28 juni 2023 is door een aantal politieke partijen de Motie Behoud Landgoed Oude Tempel ingediend en met meerderheid van stemmen aanvaard. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de motie opgevolgd door de consequenties van het stopzetten van Oude Tempel inzichtelijk te maken in een brief aan Provinciale Staten op 31 augustus 2023. Alles overwegende zien Gedeputeerde Staten geen aanleiding om het programma Hart van de Heuvelrug en in het bijzonder het project Oude Tempel te wijzigen en gaan door met de integrale uitvoering van het programma.

Masterplan Soesterberg

Naast Hart van de Heuvelrug (gericht op Soesterberg én omgeving) is er speciaal voor het dorp ook een 'Masterplan Soesterberg'. Dit plan met zo’n 24 verschillende projecten bereidt het dorp voor op de toekomst. De bevolking van Soesterberg groeit en dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker in te richten. Ook ontstaat er meer ruimte voor betere voorzieningen, zoals winkels, zorg, onderwijs en sport. Om voor verbinding tussen alle verschillende ontwikkelingen te zorgen zijn deze allemaal bij elkaar gebracht in dit ene Masterplan.

Lees meer informatie over het Masterplan Soesterberg

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het nieuwe woongebied op www.natuurinclusiefwonensoesterberg.nl.