Oude Tempel

Aan de plannen voor een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos achter landgoed Oude Tempel in Soesterberg wordt al een tijd gewerkt. De afgelopen maanden is nieuwe kennis opgedaan over natuurontwikkeling. Op basis van reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen zijn nieuwe ideeën ontstaan. 

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg, met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan.

Meer groen, minder woningen en de das blijft zitten

Heel kort gezegd komt dat neer op een plan met meer groen en minder woningen. Meer groen wil zeggen dat een groter deel van het plan hoogwaardige natuur wordt. Daarin krijgen de dassen een belangrijke plek. De dassen worden dus niet verplaatst. Waardevol groen krijgt meer aandacht in de plannen. Het totaal aantal woningen neemt af van 265 naar ongeveer 220 woningen, maar het aantal huurwoningen in het plan neemt toe.

Kijk voor meer informatie op participatieparkwonen.nl.

Eerst ontwikkeling natuur, daarna huurwoningen en vrije kavels

Het nieuwe plan bestaat uit vier fases. De eerste fase is de aanleg van het natuurgebied. Fase 1 voert de gemeente zelfstandig uit. In fase 2 worden huurwoningen en vrije kavels gerealiseerd. Woningcorporatie Portaal bouwt de huurwoningen in deze fase. Er komen sociale huurwoningen en middenhuurwoningen. Voor de fasen 3 en 4, die later in de tijd worden gerealiseerd, zoekt de gemeente een nieuwe marktpartij als samenwerkingspartner. Van de huidige marktpartij wordt afscheid genomen.

Samenleven in én met de natuur

Wethouder Osman Suna: "Nieuwe woningen zijn hard nodig in de provincie Utrecht, ook in Soesterberg. De druk op de woningmarkt is hoog. Maar er is ook behoefte aan een omgeving met natuur waar mensen kunnen ontspannen. Naar aanleiding van de reacties uit de omgeving en gesprekken met deskundigen op het gebied van dassen, ecologie en bomen is de aanpak aangepast. Dit project wordt een plek waar mensen actief en gezond samenleven in én met de natuur, met ruimte voor de das."

Samen met omwonenden en toekomstige bewoners werken aan groengebied

Wethouder Osman Suna: “Waar meestal begonnen wordt met woningbouw, starten we hier met het inrichten van het centrale groengebied. Dat sluit goed aan bij het programma Hart van de Heuvelrug waar deze locatie deel van uitmaakt. Binnen het totale programma is ook veel groen gerealiseerd, vooruitlopend op (woning)bouwontwikkelingen. De gemeente gaat eerst samen met omwonenden en de toekomstige bewoners werken aan een groengebied in het plan. Mensen kunnen meedenken en inbreng geven op concept-plan voor de invulling van het groengebied. Bijvoorbeeld over de inrichting van natuur en landschap, de aansluiting van het plan op de omgeving, het beheer van het groengebied en het plan voor een ontmoetingspunt. Zij krijgen hiervoor binnenkort een uitnodiging. Half mei vindt de eerste bijeenkomst plaats.” 

Meer informatie over hoe mensen kunnen meedenken over de plannen staat op participatieparkwonen.nl.

Ruimte voor woningbouw zonder grote gevolgen voor de natuur

Door te investeren in de natuurontwikkeling kunnen de dassenburchten blijven en blijft er ruimte voor de rode eekhoorn, vleermuizen en de hazelworm. De afname van het bosgebied wordt goedgemaakt door de ecologische kwaliteit te vergroten in het natuurgebied en door de verbinding te maken met Park Vliegbasis Soesterberg. Daarmee wordt aangesloten op de natuurontwikkeling in het programma Hart van de Heuvelrug. Dat is beter voor de natuur en er ontstaat ruimte voor een mooie woonomgeving.

Investeringen in de natuur worden betaald uit opbrengst van de bouwontwikkelingen

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Hierin worden in totaal 1700 woningen gebouwd op acht locaties. Ongeveer de helft van de woningen is opgeleverd. Er is 700 hectare aan natuur bijgekomen met natuurprojecten waaronder Landgoed de Paltz, het Kodakterrein en Park Vliegbasis Soesterberg. Met de opbrengst van de bouwontwikkelingen worden investeringen in de natuur betaald. Op plekken waar de natuur dit het hardst nodig heeft, worden gebieden teruggegeven aan de natuur. Dit verbetert de overlevingskansen voor planten en dieren.

Genieten van bosrijke omgeving

Het woongebied is straks niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er komen wandel- en fietspaden zodat iedereen ook na de bouw van woningen kan genieten van de bosrijke omgeving. Onderdeel van het plan is de Boshut, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Duurzaam en ecologisch verantwoord bouwen

Ook tijdens het bouwproces zijn circulariteit en verduurzaming belangrijk. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen met een belangrijke rol voor de toepassing van hout. Zowel voor de constructie als voor de gevels. Door geprefabriceerde elementen te gebruiken, wordt de bouwtijd verkort en de omgeving zo min mogelijk belast.

Masterplan Soesterberg

Naast Hart van de Heuvelrug (gericht op Soesterberg én omgeving) is er speciaal voor het dorp ook een 'Masterplan Soesterberg'. Dit plan met zo’n 24 verschillende projecten bereidt het dorp voor op de toekomst. De bevolking van Soesterberg groeit en dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker in te richten. Ook ontstaat er meer ruimte voor betere voorzieningen, zoals winkels, zorg, onderwijs en sport. Om voor verbinding tussen alle verschillende ontwikkelingen te zorgen zijn deze allemaal bij elkaar gebracht in dit ene Masterplan.

Lees meer informatie over het Masterplan Soesterberg

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het nieuwe woongebied op participatieparkwonen.nl.