Openbare besluitenlijst 10 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. SL - 2416203

Onderwerp: Tegemoetkoming in de huur voor huurders van gemeentelijk vastgoed vanwege gevolgen Corona maatregelen in 2020

Beslissing:

Akkoord gaan met de volgende mogelijkheden voor tegemoetkoming in de huur voor huurders van gemeentelijk vastgoed:

 1. Tegemoetkoming beperken tot partijen die geen subsidie van ons ontvangen.
 2. Kwijtschelding van 50 procent van de huur te verlenen voor huurders over de maanden april, mei, juni en oktober en eventueel november en december als de maatregelen van de overheid aanhouden, als zij aantoonbaar door de coronacrisis niet aan hun huurverplichtingen kunnen voldoen.
 3. Afspreken van een betalingsregeling voor de resterende 50% van de huur met mogelijkheid tot terugbetaling tot eind 2022.
 4. Aanvragen toetsen aan opgenomen voorwaarden (zie bijlage 1a).

2. SL - 2414043

Onderwerp: Aanpassen subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest

Beslissing: 

De subsidieregeling Burgerinitiatieven Soest aan te passen, met daarin:

 1. Verlaging subsidiebedrag straatfeesten en buurtbarbecues van 500 naar 100 euro in 2021.
 2. Wijkfeesten uitzonderen van de standaard- en all-in-regeling op straatniveau.

3. RU - 2430165

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Lange Brinkweg 69

Beslissing: 

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen.
 2. Het bestemmingsplan Lange Brinkweg 69, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

4. RU - 2430250

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Veldweg 2 B

Beslissing:

 1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen.
 2. Het bestemmingsplan Veldweg 2 B, het raadsvoorstel en het raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.

5. RU - 2423607

Onderwerp: Vaststellen fase 1 ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030-2040: urgentie en opgaven en afwegingskader

Beslissing:

De volgende besluitpunten voorleggen aan de gemeenteraad:

 1. De integrale analyse en doorrekening van 2030, urgentie en opgaven, als vertrekpunt voor fase 2 vast te stellen en de volgende belangen te onderkennen:
  • De unieke positie van de regio in twee economische ecosystemen, te weten de regio Utrecht (life sciences) enerzijds en de regio Foodvalley (agro-food) anderzijds: het is van belang dat het unieke vestigingsklimaat in de regio in stand blijft en zo mogelijk wordt versterkt;
  • Amersfoort is toegangspoort van de Randstad: behouden en versterken positie van Amersfoort in mobiliteitsnetwerk en het aanpakken van knelpunten;
  • Woon- en werkmilieus voor denkers en doeners: voldoende ruimte voor wonen en werken, met aandacht voor betaalbare woningen en intensivering van bestaande bedrijventerreinen;
  • Van nature aantrekkelijk: de landschappelijke aantrekkelijkheid is een troef van de regio en dit vraagt om een gezamenlijke aanpak van de stedelijke en landelijke opgaven.
 2. Het afwegingskader vast te stellen, en de volgende 5 hoofdcategorieën te onderkennen:
  • Uitvoerbaarheid;
  • Gezonde en toekomstbestendige leefomgeving;
  • Duurzaam bereikbaar hart van Nederland;
  • Vitale steden en dorpen;
  • Sterke regio van denkers en doeners.

6. RU - 2416946

Onderwerp: Besluit tot een technische aanpassing in het bestemmingsplan ‘Oude Tempel’ zoals vastgesteld op 11 juni 2020

Beslissing: In te stemmen met het voorstel aan de gemeenteraad om hangende beroep te besluiten tot een technische aanpassing in het bestemmingsplan ‘Oude Tempel’ zoals vastgesteld op 11 juni 2020 en enkele aanduidingen om uitvoeringstechnische redenen in de regels en op de verbeelding aan te passen.

7. RU - 2430445

Onderwerp: Parkeren nieuwe Sporthal Sportboulevard De Engh

Beslissing: 

 1. Af te wijken van het parkeerbeleid voor wat betreft het onderdeel om de parkeerbehoefte volledig op eigen terrein van de sportboulevard te realiseren.
 2. Binnen het plangebied ‘Dalweg’ een voetgangersoversteek over de Dalweg te realiseren, om voor de ontbrekende parkeerplaatsen dubbelgebruik van de huidige parkeerplaatsen bij het gemeentehuis binnen de gestelde loopafstand mogelijk te maken.
 3. Bij de uitvoering van de plannen Dalwegvisie het dubbelgebruik van de ontbrekende parkeerplaatsen van de sporthal in de parkeerbalans op te nemen.
 4. Akkoord te gaan met de voorgestelde dekking uit de grondexploitatie van de Dalwegvisie.
Naar overzicht