Openbare besluitenlijst 16 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

745839 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Wijziging Omgevingsplan - Technisch in beheer nemen bruidsschat

Beslissing

  1. Het Omgevingsplan gemeente Soest door middel van een wijzigingsbesluit opnieuw vast te stellen waarmee de van rechtswege ontvangen bruidsschat technisch in beheer wordt genomen.
  2. Hiervoor de bevoegdheid te gebruiken die bij raadsbesluit aan het college is gedelegeerd en die ziet op het nemen van besluiten over technisch-administratieve wijzigingen in het omgevingsplan.
  3. Afdeling 3.4 Awb buiten toepassing te laten (geen ontwerpbesluit ter inzage).

739465 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting 2025 RUD Utrecht

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van de vastgestelde Jaarstukken RUD Utrecht 2023.
  2. Kennis te nemen van de vastgestelde Ontwerp programmabegroting 2025.
  3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025 en bijgevoegde instemmingsbrief te verzenden waarin gevraagd wordt aanvullende bezuinigingsmogelijkheden voor 2026 te onderzoeken.

729451 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Albert Cuyplaan 198

Beslissing:

De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Albert Cuyplaan 198' als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro.
  2. De zienswijzennota vast te stellen en daarmee de vier zienswijzen ongegrond te verklaren.
  3. Het bestemmingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0342.BPSOE0085- 0301, zoals vervat op de verbeelding en de regels met de toelichting, ongewijzigd vast te stellen.

726878 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Verordening Compensatiefonds gemeente Soest 2024

Beslissing: De gemeenteraad voorstellen de concept Verordening Compensatiefonds gemeente Soest 2024 vast te stellen.