Openbare besluitenlijst 2 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

738805 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: DAEB-aanwijzingsbesluit voor ontwikkeling, realisatie en exploitatie Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg

Beslissing: De door Stichting KunstenHuis Idea uit te voeren taken die vallen binnen de Gesubsidieerde activiteiten als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aan te wijzen.

738351 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Managementletter Soest 2023

Beslissing: 

 1. Kennis te nemen van de Managementletter Soest 2023 (zie bijlage 1).
 2. De leden van de audit-commissie te informeren doormiddel van bijgaande Memo Managementletter Soest 2023 (bijlage 2) en de Managementletter Soest 2023 (bijlage 1).

732116 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Anterieure overeenkomst Rademakerstraat 20-30 Soesterberg

Beslissing: 

 1. In te stemmen met het sluiten van de anterieure overeenkomst met Putman Beheer Soesterberg inzake de realisatie van een supermarkt met daarboven 40 appartementen en een naastgelegen parkeerterrein aan de Rademakerstraat 20-30 te Soesterberg.
 2. Hiermee tevens in te stemmen met de verkoop van een perceel gemeentegrond gelegen aan de Van der Griendtlaan.

729484 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Inkoop Wmo 2025: ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen 

Beslissing:

 1. In te stemmen met de uitvoering van het inkooptraject "Wmo 2025: ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen". 
 2. Het “besluit mandaat, volmacht en machtiging inkopen Wmo 2025: Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen” vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid betreft van het college.
 3. De raad te informeren via bijgevoegd weekbericht.
 4. Advies aan de burgemeester: Het “besluit mandaat, volmacht en machtiging inkopen Wmo 2025: Wmo ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen” vast te stellen, voor zover het de bevoegdheid betreft van de burgemeester.

729334 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Achtervangovereenkomst tussen gemeente en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Beslissing: In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024.

716973 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Instemmen met en beschikbaar maken van de Generieke voortoets Stikstof

Beslissing:

 1. In te stemmen met de ‘Generieke voortoets stikstof’ (december 2023).
 2. Geen stikstofonderzoek meer te eisen onder de hieruit voortkomende grens. Deze is nu vastgesteld op 20 woningen.
 3. Met bijgevoegd weekbericht de raad te informeren.

714654 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 AVU

Beslissing: Aan de raad voor te stellen bijgevoegde brief met zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 aan te bieden aan het dagelijks bestuur van AVU.

672329 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Bestemmingsplan Supermarkt Rademakerstraat 20-30 supermarkt en 40 woningen

Beslissing:

 1. In te stemmen met nota van zienswijzen.
 2. Het ontwerpbestemmingsplan en de nota van zienswijzen aan de raad te zenden ter vaststelling.
 3. De raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het kostenverhaal op andere wijze is verzekerd.