Openbare besluitenlijst 23 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. RU - 2348830

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg woningbouw Noordelijke Eng

Beslissing: Geen medewerking te verlenen aan woningbouw op de Noordelijke Eng.

2. SL - 2336670

Onderwerp: Verkoop grond Postweg 46 A

Beslissing: In te stemmen met de verkoop van een perceel grond kadastraal bekend gemeente Soest sectie E nummer 3995 voor de koopsom van € 115.000 k.k. conform de koopovereenkomst.

3. DV/V&H - 2364910

Onderwerp: Incidenteel nachtverblijf in schoolgebouwen 2020 i.v.m. COVID-19

Beslissing: In afwijking van de geldende regelgeving op het gebied van brandveiligheid in te stemmen met het incidenteel nachtverblijf in scholen ten behoeve van een alternatief schoolkamp.

4, BV/B&A Bedrijfsvoering - 2356630

Onderwerp: Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Soest

Beslissing: De geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening 2020 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 

5. ST - 2360674

Onderwerp: Integrale Verantwoording Interbestuurlijk Toezicht 2019

Beslissing:  

  1. Vaststellen van de Integrale Verantwoording Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019.
  2. De raad actief informeren over de integrale IBT-verantwoording 2019 via de digitale nieuwsbrief door de portefeuillehouder Middelen.
  3. De IBT-rapportages 2019 toezenden aan de betreffende externe toezichthouders.

6. RU - 2367334

Onderwerp: Vaststellen economische monitor regio Amersfoort 2020

Beslissing: 

  1. De economische monitor regio Amersfoort 2020 vast te stellen.
  2. De raad hier actief over te informeren.

7. RU - 2366778

Onderwerp: Beantwoorden vragen over uitwerking raadsbesluit van 19 mei 2020 in het kader van de zoektocht naar een agrarische bouwlocatie

Beslissing: De vragen te beantwoorden conform bijlage.

 

Naar overzicht